دوره و شماره: دوره 25، شماره 80، تابستان 1395 (بهار و تابستان 1395 ) 
2. الگوی توسعه یادگیری دوجانبه برای سازمان ها

صفحه 1-26

10.22054/jmsd.2016.4025

میرعلی سیدنقوی؛ وجه الله قربانی زاده؛ داود حسین پور؛ علیرضا کوشکی جهرمی


7. تاثیر سرمایه اجتماعی بر تسهیم دانش و سرمایه فکری

صفحه 101-118

10.22054/jmsd.2016.4031

سیدمحسن علامه؛ هدی توکلی؛ ریحانه السادات طبائیان


8. عوامل مؤثر بر رفتار شهروندی برند کارکنان در بیمه

صفحه 119-142

10.22054/jmsd.2016.4032

محمدرضا کریمی علویجه؛ سیدمحمدصادق اسحاقی؛ محمد مهدی احمدی