نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه، مدیریت و علوم اداری، دانشگاه سمنان

2 کارشناسی ارشد MBA ، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری ، دانشگاه سمنان

چکیده

در عصر حاضر، سازمان‌ها به‌طور فزاینده با محیط‌های پویا و در حال تغییر مواجه‌اند که شرط بقا در این شرایط متلاطم انعطاف‌پذیری، انطباق‌پذیری و کارآفرینی و نوآوری بیشتری می‌باشد.داشتن یک سازمان نوآور نیازمند پیش شرط ‌هایی می‌باشد که از مهم‌ترین و کلیدی‌ترین لازمه‌های آن حضور رهبرانی تحول‌آفرین  و تسهیم دانش می‌باشد. تحقیق حاضر با هدف بررسی تأثیر رهبری تحول‌آفرین بر نوآوری سازمانی با میانجیگری تسهیم دانش پژوهش صورت گرفته است، از لحاظ هدف کاربردی و به روش توصیفی-همبستگی می‌باشد. حجم نمونه تعداد 160 نفر از مدیران ارشد شرکت‌های مهندسی فعال در حوزه رباتیک در شهر تهران می‌باشند که بصورت تصادفی انتخاب شده‌اند. ابزارهای استفاده شده در این پژوهش، پرسشنامه ترکیبی رهبری تحول‌آفرین ، پرسشنامه ترکیبی نوآوری سازمانی و پرسشنامه استاندارد تسهیم دانش می‌باشد، که پایایی آنها از طریق آلفای کرونباخ به ترتیب 89/0 ، 93/0و 91/0 به دست آمد و روش تحلیل عاملی برای بررسی روایی مورد استفاده قرار گرفته است. داده‌ها نیز با بهره‌مندی از همبستگی پیرسون، مدل معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی تحلیل شدند.
 نتایج نشان داد رهبری تحول‌آفرین با حضور متغیر میانجی تسهیم دانش تاثیر مثبت و معناداری بر نوآوری سازمانی دارد. از اینرو پیشنهاد می‌شود با بکارگیری و ایجاد ساختارهای مناسب حمایت کننده از سبک رهبری تحول‌آفرین و تسهیم دانش فضا و شرایط مناسبی برای نوآوری سازمانی فراهم شود. 


 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Impact of Transformational Leadership on Organizational Innovation: Mediating Role of Knowledge Sharing

نویسندگان [English]

  • Abbasali Rastgar 1
  • Tahereh Maghsoodi 2

چکیده [English]

At the present time, organizations are increasingly faced with dynamic and changing environments. In these turbulent conditions, firms need to be flexible, adaptive, entrepreneurial and innovative. There are numerous preconditions for an innovation organization that transformational leadership and knowledge sharing play the most important and key role. The aim of this study was to investigate the relationship between transformational leadership and organizational innovation with mediating role of knowledge sharing. This is a descriptive correlational study with purpose from the applied research. The sample size was 160 senior managers of engineering companies on field of robotic in Tehran that were selected by random method. The instruments used in this study were standard knowledge sharing questionnaire, the combined questionnaire of transformational leadership combined (Nasehifar et al, 2013; Bass, 1985; Timothy et al, 1999) and combined questionnaire of organizational innovation (Jimenez-Jimenez et al, 2008; Panayides, 2006; Prajogo & Sohal, 2006; Mirkamali & Choopani, 2011). Reliability of the questionnaire was reported by using Cronbach's alpha as 0/89, 0/93and 0/93, respectively. Test validity, with construct validity using was confirmed.  Results of Pearson Correlation showed that all of transformational leadership, organizational innovation and Knowledge sharing components are mutually correlated with each other (p < 0/01). Implementing structural equation modeling with Partial Least Squares (PLS-SEM) for relationship between transformational leadership and organizational innovation through mediator variable knowledge sharing tests, we found that the proposed model has a good fit and organizational innovation is well explained by transformational leadership and knowledge sharing. Also all of the model path coefficients were significant

کلیدواژه‌ها [English]

  • Knowledge Sharing
  • Transformational Leadership
  • Organizational Innovation
- تقوی قره بلاغ، حسین،(1388)، بررسی رابطه بین شخصیت و رهبری تحول‌آفرین در بین مدیران مناطق نوزده گانه آموزش و پرورش شهر تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد، گروه روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران.
- جوانمرد، ح.، سخایی، ف.،(1388)،بررسی رابطه بین مهارت‌های فردی، یادگیری سازمانی، نوآوری و عملکرد سازمانی در صنایع کوچک و متوسط، فصلنامه بصـیرت ، 16(44): 95-81.
- رستمی, ساسان ، سعدی، مریم،(1391)،بررسی رابطه رهبری تحول آفرین و تسهیم دانش کارک-نان اداره کل تعاون و کارورفاه اجتماعی استان گلستان. نخستین همایش سالانه علوم مدیریت نوین. گرگان.
- سرلک، محمدعلی، اسلامی، طاهره ،(1390)، تسهیم دانش در دانشگاه صنعتی شریف : رویکرد سرمایه اجتماعی، نشریه مدیریت دولتی، 3 (8): 1-18.
- شیروانی، ع.، معمارمنتظرین،(1389)، بررسی رابطة بین رهبری تحول آفرین و کارآفرینی درون سازمانی کارکنان  (شرکت های اقماری ذوب آهن اصفهان: مطالعه موردی). ارائه شده درهمایش ملی چالش های مدیریت و رهبری در سازمان های ایرانی، اصفهان.
- علیزاده، ندا، پزشکی‌راد،غلامرضا،صدیقی،حسن ،(1389)، بررسی نگرش اعضا هیئت علمی پیرامون تسهیم دانش در موسسات آموزشی عالی (مطالعه موردی: دانشکده های کشاورزی و منابع طبیعی  دانشگاه تهران)،  فصلنامه انجمن آموزش عالی ایران،3 (2).
- علیزاده، ندا ،(1388)،بررسی نگرش اعضای هیأت علمی پیرامون تسهیم دانش در مؤسسات آموزش عالی: مطالعه موردی دانشکدههای کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، پایاننامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران.
- عموزاد خلیلی، مجید،اسکندری، راضیه،(۱۳۹۱)، ارزیابی رابطه رهبری تحول آفرین و تسهیم دانش کارکنان (مطالعه موردی: شرکت گاز استان مازندران)، سومین کنفرانس مدیریت اجرایی.
فخریان، سارا،(1381)،بررسی رابطه خلاقیت و نوآوری کارشناسان ستادی با عوامل سازمانی، پایان‏نامه کارشناسی ارشد، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران.
- کلانتری، خلیل،(1388)، مدل سازی معادلات ساختاری در تحقیقات اجتماعی، اقتصادی (با برنامه لیزرل و سیمپلیس)، انتشارات فرهنگ صبا، چاپ اول.
- مشبکی، اصغر، پویا ،(1387)،رهبری و خروجی تولیدی نوآوری ( تمرکز روی اجزا زنجیره عرضه :موردی از قطعه سازان اتومبیل در ایران)،  پژوهش های مدیریت، 1(1).
- مظلومی، نادر، ناصحی فر،وحید،احسان فر،گلشن ،(1392)، رابطه رهبری تحول‌آفرین و خلاقیت و نوآوری سازمانی در شرکت‏های خصوصی بیمه ایران، پژوهشنامه بیمه،28 (109): 33-56.
- موغلی، علیرضا،(1382)،طرح الگوی رهبری تحول‌آفرین در سازمان های اداری ایران، دانش مدیریت، 62 : 77-100.
- میرکمالی، سید محمد، چوپانی ،حیدر،(1390)، رابطه بین رهبری تحول‌آفرین با گرایش به نوآوری سازمانی. پژوهشنامه بیمه، 26(3):155-181.
- نورشاهی، نسرین،(1388)، بررسی رابطه پیامدهای رهبری و ابعاد سبک رهبری تحـولگـرا در میان رؤسای دانشگاهها و مؤسسات اموزش عـالی شـهر تهـران، فـصلنامه مطالعـات تربیتی و روانشناسی، شماره 3.
- یزدان شناس، م، جمشیدیان ، م،(1387)، نقش رهبری تحول‌آفرین در مدیریت تغییر، ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت، مرجع دانش.
-Aragon-Correa, J., Garcia, Morales V., Cordon, Pozo E.,(2007),leadership and organizational learning’s role on innovation and performance: Lessons from Spain. Industrial Marketing Management 36:349-359.
-Beugre, Constant. D., Acar, William., Braun, William.,(2006), Transformational leadership in organizations: an environment induced model. International Journal of Manpower 27(1): 52-62.
-Barclay, D., Thompson, R., and Higgins, C.,(1995),The Partial Least Squares (PLS) Approach to Causal Modeling: Personal Computer Adoption and Use an Illustration, Technology Studies,2(2):285-309.
- Bryant , Scott E.,(2003), The Role of Transformational and Transactional Leadership in Creating, Sharing and Exploiting Organizational Knowledge, Journal of Leadership & Organizational Studies,9(4):32-44.
-Bass, (1985), model of transformational leadership. In T.F. Mech & G.B. McCabe (Eds.), Leadership and academic librarians (pp. 66–82) , Westport, CT: Greenwood, 1998
-Bass, B. M., Avolio, B. J.,(1990),The implications of transactional and transformational leadership for individual, team, and organizational development. In R. W. Woodman & W. A. Pasmore (Eds.), Research in organizational change and development, vol. 4: 231-272. Greenwich, GT: JAI Press.
-Bass, B. M., Avolio, B. J. ,(1994),Improving organizational effectiveness through transformational leadership. Thousand Oaks, CA: Sage Publications. Bass, B. M. (1998a). The ethics of transformational leadership. In J. Ciulla (Ed.), Ethics: The heart of leadership (pp. 169–192). Westport, CT: Praeger.
Camps ,Joaquín, Rodríguez ,Hannia, (2011), Transformational leadership, learning, and employability: Effects on performance among faculty members, Personnel Review, 40(4):423 – 442.
-Davenport, T. H., Prusak, L. ,(1998),Working knowledge: How organizations manage what they know. Harvard Business School Press. Boston.
- Darroch, Jenny,  McNaughton, Rod,(2002),Examining the link between knowledge management practices and types of innovation, Journal of Intellectual Capital.,3(3):210 – 222.
-Evangelista, Felicitas, Han, L. N.,(2009), Organizational context and knowledge acquisition in IJVS: An empirical Study,Journal of Word Business,44: 63-73.
-French, W. L., Bell, C. H.,(2003),Organization development: Behavioral science interventions for organization improvement. London: Prentic Hall.
-Hooff, V. D., Huyseman, M.,(2009),Managing knowledge sharing: Emergent and engineering approaches, Journal of Information and management,46:1-8.
Hooff, Bart van den, Weenen,Femke de Leeuw van,(2004), Committed to share: commitment and CMC use as antecedents of knowledge sharing, Knowledge and Process Management,11(1):13–24.
-Huang, C.,(2009),Knowledge sharing and group cohesiveness on performance: An empirical Study of technology R&D teams in Taiwan, Journal of Technovation, 20: 786-797.  
-Goh, G. G.,(2002),Managing effective knowledge transfer, an integrative frame work and some practice implications, Journal of Knowledge Management,6(1):23-30.
-Gumusluoglu, L., Ilser ,A.,(2009),Transformational leadership, creativity, and organizational innovation, Journal of Business Research,62:461-473.
- Gumusluoglu, L., Ilsev, A., (2009), Transformational Leadership and Organizational Innovation: The Roles of Internal and External Support for Innovation, Journal of Product Innovation Management, 264-274.
-García Morales,V.J., Lloréns, Montes F.J.,Verdú, Jover A.J.,(2006), Antecedents and consequences of organizational innovation and organizational learning in entrepreneurship, Industrial Management & Data Systems,106(1–2):21–42.
-Janssen, O., Vliert, E. Van de, West,M.,(2004),The bright and dark sides of individual and group innovation: a special issue introduction, Journal of Organizational Behavior,25(2):129-145.
-Jimenez-Jimenez, Daniel., Raquel. Sanz-valle, Miguel. Hernandez-Espallardo,(2008), Fostering innovation: the role of market orientation and organizational learning, European Journal of Innovation Management,11(3): 389-412.
-Jimenez-Jimenez, Daniel., Raquel., Sanz-Valle,(2011),Innovation, organizational learning, and performance, Journal of Business Research, 64: 408-417.
-Jung, D.I., Wu, A., Chow., C., (2008), Towards understanding the direct and indirect effects of CEOs’ transformational -leadership on firm innovation, The leadership Quarterly,14:582-594.
- Jung, D., Chow, C., Wu, A. ,(2003), The role of transformational leadership in enhancing organizational innovation: Hypotheses and some preliminary findings, The Leadership Quarterly, 14:525−554.
-Khan, R., Rehman,, Au., Fatima, A.(2009), Transformational leadership and organizational innovation: moderated by organizational size, African Journal of Business Management,3(11): 84-678.
-Kirkbride, Paul,(2006),Developing transformational leaders: the full range leadership model in action. Industrial and Commercial Training, 38(1): 23-32.
 - Kamaşak,Rıfat, Bulutlar,Füsun,(2010),The influence of knowledge sharing on innovation,European Business Review, 22(3):306 – 317.
-Kostopoulos, K., Papalexandris, A., Papachroni, M., and Ioannou, G., (2011), Absorptive capacity, innovation, and financial performance, Journal of Business Research, 64(12):1335-1343.
-Moorman,C.,Miner,AS.,(1998),Organizational improvisation and organizational memory, Acad Manage Rev, 23(4):698-723.
Mackinnon, D.P., Lockwood, C.M., Hoffman, J.M., West, S.G. and Sheets, V. (2002), A comparison of methods to test mediation and other intervening variable effects, Psychological Methods, 7(1): 83-104.
-Nonaka, I.,(1991),The knowledge-creating company, Harvard Business Review,96-104.
-Nelson, K.M., Cooprider, J.G.,(1996), The contribution of shared knowledge to IS group performance. MIS Quarterly, 20(4):409–432.
-Ojasalo, J.,(2008),Management of innovation networks: a case study of different approaches, European Journal of Innovation Management, 11(1): 51-86.
- Prajogo, D.,  Sohal ,A.S.,(2006),The relationship between organization strategy, total quality management (TQM), and organization performance––the mediating role of TQM, European Journal of Operational Research,168: 35–50.
 Politis, John D., (2001), The relationship of various leadership styles to knowledge management, Leadership & Organization Development Journal,22(8):354 – 364.
Panayides, Ph. M. ,(2006), Maritime policy, management and research: Role and potential, Maritime Policy & Management, 33(2):95-105.
-Renzle, B.,(2012),Trust in Management and knowledge sharing: The mediating effects of fear and knowledge documentation. Omega 36: 206-220.
-Spreitzer, G. M.,(2009),Traditionality matters: an examination of the effectiveness of transformational leadership in the United States and Taiwan, Journal of Organizational Behavior, 26:205-225.
- Skerlavaj, M, Song ,JH , Lee, Y, (2010),Organizational learning culture, innovative culture and innovations in south korean firms, Expert Systems with Applications,37: 6390–403.
-Timothy, R. Hinkin., J. Tracey, Bruce,(1999),The relevance of charisma for transformational leadership, Journal of Organizational Change Management 12(2): 105-119.
Tenenhaus, M., Amato, S., Esposito Vinzi, V. ,(2004), A global goodness-of-fit index for PLS structural equation modeling, Proceedings of the XLII SIS Scientific Meeting, Vol. Contributed Papers, CLEUP, Padova, pp. 739–742.
-Wang, S., Noe, R. A.,(2010), Knowledge sharing: A review and directions for future research, Human Resource Management Review, 20:115-131.
-Wang, Z., Wang, N.,(2012),Knowledge sharing, innovation and firm performance, Expert Systems with Applications 39: 8899–8908.
-Wetzels, R., Raaijmakers, J. G. W., Jakab, E., & Wagenmakers, E.–J.,(2009), How to quantify support for and against the null hypothesis: A flexible WinBUGS implementation of a default Bayesian t–test, Psychonomic Bulletin & Review, 16: 752-760.
- Xu, J., Houssin, R., Caillaud, E., Gardoni, M.,(2010), Macro process of knowledge management for continuous innovation, Journal of Knowledge Management, 14: 573-591.
-Yang, C., Chen, L. C.,(2008),Can organizational knowledge capabilities affect knowledge sharing behavior, Journal of Information Science, 33(1): 95-109.
-Yu Yuan, H, Bella, R, Lien, Y, Yang, B, Wud, C & Kuo, Y.,(2010),Impact of TQM and organizational learning on innovation Performance in the light-tech industry, International Business Review,13:786.
-Yu, T., Lu, L., Liu, T.,(2009),Exploring factors that influence knowledge sharing behavior via weblogs, Journal of Computers in Human Behavior, 8(1): 32-41.
-Zand, D. E.,(1972),Trust and managerial problem solving, Administrative Science Quarterly, 17: 229 –239.