تاثیر رهبری مشارکتی بر مدیریت استعداد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت دانشگاه لرستان

2 دانشجوی دکتری مدیریت رفتارسازمانی، دانشگاه لرستان

چکیده

منابع انسانی امروزه مهمترین عامل موفقیت سازمان‏ها می‏باشند، در این زمینه یکی از عواملی که منابع انسانی سازمان را نسبت به رقبا برتری می‏بخشد عامل استعداد و توانایی های کارکنان می باشد و مدیریت استعداد در سازمان برای استفاده بهینه از منابع انسانی ضروری می باشد. هدف از انجام این پژوهش بررسی تاثیر رهبری مشارکتی بر مدیریت استعداد می‏باشد. جامعه آماری پژوهش کارکنان شرکت مخابرات اصفهان به تعداد 280 نفر می‏باشند و حجم نمونه بر اساس جدول گرجسی و مورگان 162 نفر تعیین شد. برای جمع‏آوری اطلاعات از دو پرسشنامه استاندارد رهبری مشارکتی کاتورن(2010) و مدیریت استعداد مددی (1393) استفاده شد. روایی پرسشنامه از طریق روایی محتوایی و روایی تشخیصی (AVE) تایید گردید. برای سنجش پایایی پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ و پایایی مرکب(CR) استفاده شد. آزمون فرضیات از روش معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار  AMOS مورد بررسی قرار گرفت. نتایج فرضیه اصلی پژوهش نشان داد که رهبری مشارکتی با ضریب مسیر 57/0 بر مدیریت استعداد تاثیر دارد. همچنین نتایج نشان داد که ابعاد رهبری مشارکتی شامل مشارکت، عدالت، پاسخگویی و احساس مالکیت به ترتیب با مقدار ضریب مسیر 45/0، 39/0، 55/0 و 48/0 بر مدیریت استعداد تاثیر دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of Shared Leadership on Talent Management C

نویسندگان [English]

  • Mahmoud Reza Esmaili 1
  • Zeynab Amiri 2
چکیده [English]

 
Human resources today is the most important factor in the success of their organizations. In this context, one way to achieve competitive advantage is talent and abilities of employees. Talent management in the organization is a very essential factor for optimum use of human resources. The aim of this study is to evaluate the impact of shared leadership on talent management. The Statistical community of the research includes all 280 employees of the telecommunications company of Esfahan. The sample size was determined 162 people based on the Grjsy and Morgan table. To collect data was used two standard questionnaires; shared leadership Cawthorne (2010) and talent management Madadi (1393). The validity was confirmed by content validity and diagnostic validity (average variance extracted (AVE)). Also Composite Reliability (CR) and Cronbach's Alpha Coefficient were used for examining and confirming the reliability of the questionnaires. The structural equation model and research hypotheses were tested using AMOS software. The main hypothesis results showed that the path coefficient for shared leadership's effect on talent management is 0/57. Also dimensions of shared leadership, includes with respect to the value of the 0/45, 0/39, 0/55 and 0/48 have an impact on talent management, Respectively
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Shared leadership
  • Partnership
  • Accountability
  • Equity
  • ownership
  • talent management
حاجی نبی، کامران، رئیسی، پوران، اجاق، نرگس السادات. (1392).  رابطه‌ی مدیریت استعداد با عملکرد کارکنان پرستاری بیمارستان‌های شهر کرج.مجله علمی پژوهشی مدیریت اطلاعات سلامت. دوره 10، شماره7، صص964-971.
- جواهری زاده، ابراهیم، مقیمی، سیدمحمد، قلی پور، آرین، طهماسبی، رضا. (1393). مدیریتاستعدادهای سازمانی: شناسایی شاخص‌ها و ویژگی‌های کارکنان کلیدی. نشریه مدیریت فرهنگ سازمانی. دوره12، شماره2، صص149-171.
- کاظمی، مهدی، علوی، سیدبابک. (1391). چارچوبی نظری برای مطالعة رهبری هیات مدیره: رویکردی یکپارچه به رهبری عمودی و اشتراکی. فصلنامه علوم مدیریت ایران. سال هفتم، شماره27، صص 33-69.
- مددی، معصومه. (1393). تعیین رابطه بین قابلیت‌های مدیریت استعداد با امکان استقرار چابکی سازمانی مورد مطالعه مدیران و سرپرستان شرکت گیتی پسند اصفهان. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه اصفهان. رشته مدیریت آموزشی.
- نورعلیان، یاور، محمدپناه، امیرحسین، شمخانی، اژدر. (1393). بررسی رابطة مدیریت استعداد با مؤلفه های عدالت سازمانی(مورد مطالعه: فرماندهی انتظامی استان همدان).  نشریه علمی ترویجی منابع انسانی ناجا. سال نهم، شماره 36، صص9-28.
- Attafar, A, Farokhi, M, Amiri, Y & Amiri,z. (2013). Studyind  the effects of Islamic spirituality on the organizational citizenship behavior with regard to the mediating role of organizational identity slamic Azad University as a Case Study. International Journal Science and Technology.Vol. 3, No. 3, PP: 8-20.
- Bhagwan, S,  Sena, J, Robert, R, Christopher, E. (2014). Talent management and physician leadership training is essential for preparing tomorrow's physician leaders. Journal of Vascular Surgery. Vol. 59, No. 2, PP: 542-546.
- Carson, J. B , Tesluk, P.E. & Marrone, J.A. (2007). Shared leadership in teams: An investigation of antecedent conditions and performance. The Academy of Management Journal. Vol. 50, No. 5, PP: 1217-1234.
- Cawthorne, J. (2010). Leading from the Middle of the Organization:An Examination of Shared Leadership in Academic Libraries. The Journal of Academic Librarianship. Vol. 36, No. 2, PP: 151–157.
- Chiung, H.H. (2013). Shared Leadership and Team Learning:Roles of Knowledge Sharing and Team Characteristics. The Journal of International Management Studies. Vol.8, No.1, PP: 124-133.
- Dae, S.L, Kun, C.L, Young, W.S. & Do, Y.C. (2014). An analysis of shared leadership, diversity, and team creativity in an e-learning environment. Computers in Human Behavior. Vol. 42, PP: 47–56.
- Dries, N. (2013). The psychology of talent management: A review and research agenda. HumanResource Management Review. Vol. 23, No.4, PP: 272–285.
- Gallardo, E, Dries, N, & Gonza, T. F. (2013). What is the meaning of ‘talent’ in the world of work?. Human Resource Management Review. Vol. 23, No.5, PP :54-68.
- Hoch, J.E, Dulebohn, J.H. (2013). Shared leadership in enterprise resource planning and human resource management system implementation. Human Resource Management Review. Vol. 23, PP: 114-125.
- Meyers, M.C, van, M. (2014). The influence of underlying philosophies on talent management: Theory, implications for practice, and research agenda. Journal of World Business. Vol.49, No.2, PP:192–203.
- Michael, D.K. (2010). Shared Leadership: Is it Time for a Change?.Emerging Leadership Journeys. Vol. 3, No.1, PP: 22-32.
- Miriam, M, Martin, H. (2013). Shared leadership effectiveness in independent professional teams. European Management Journal. Vol. 31, No. 4, PP: 423–432.
- Paul, R, Heba, Makram. (2015). What is the value of talent management? Building value-driven processes within a talent management architecture. Human Resource Management Review.Vol. 25, No. 3, PP: 249-263.
- Ullah, S.M, Dong, S.P. (2013). Shared Leadership and Team Effectiveness: Moderating Effects of Task Interdependence. African Journal of Business Management. Vol. 7, No. 40, PP: 4206-4320.
- Vaiman, V,  Scullion, H , & Collings, D. (2012).  Talent management decision making. Management Decision.Vol. 50, No.5, PP: 925–941.
- White, G.L, Smith,  K.H. (2010). Leadership characteristics and team outcomes in the development of a marketing web page. International Information Management Association. Vol. 12, PP: 99-116.
- William, A. (2014). From talent management to talent optimization. Journal of World Business. Vol. 49, No. 2, PP: 281-288.
- Worley, C.G, Lawler, E.E. (2006). Designing  organizations that are built to change. MIT Sloan Management Review. Vol. 48, No. 1, PP: 18-23