دوره و شماره: دوره 25، شماره 83، بهار 1396 
2. تحلیل رابطه تاب آوری با ابعاد عجین شدن با شغل

صفحه 1-24

10.22054/jmsd.2017.7476

سید مهدی الحسینی المدرسی؛ مجید فیروزکوهی برنج‌آبادی


5. عوامل کلیدی موفقیت توانمندسازی کارکنان

صفحه 93-114

10.22054/jmsd.2017.7480

سید محمد میرمحمدی؛ داود حسین پور؛ حمیدرضا قاسمی بنابری