تاثیر سرمایه اجتماعی بر تسهیم دانش و سرمایه فکری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت ، دانشکده علوم اداری و اقتصادی، دانشگاه اصفهان

2 دانشجوی کارشناسی ارشد MBA دانشگاه اصفهان

3 مدیریت اجرایی) (EMBA دانشگاه اصفهان

چکیده

سرمایه اجتماعی از مفاهیم نوینی است که نقشی بسیار مهم­تر از سرمایه فیزیکی و انسانی در سازمان­ها و جوامع دارد و امروزه در جامعه شناسی و اقتصاد و به­تازگی در مدیریت و سازمان به صورت گسترده­ای مورد استفاده قرار گرفته است. سرمایه اجتماعی مفهومی چند­بعدی است. پژوهش­های مختلف سه بعد ساختاری ،رابطه­ای و شناختی را برای سرمایه احتماعی معرفی کرده­اند. هدف این پژوهش کشف روابط بین متغیرهای سرمایه اجتماعی، تسهیم دانش و سرمایه فکری است. این پژوهش با توجه به هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش کارکنان بانک مسکن در شهر اصفهان هستند و برای جمع­آوری داده‏ها از پرسشنامه استفاده شد و در نهایت 119پرسشنامه برای تحلیل جمع­آوری شد. برای آزمایش فرضیه­ها از مدل­سازی معادلات ساختاری استفاده شد. با توجه به نتایج بدست آمده، دو بعد سرمایه اجتماعی، یعنی بعد رابطه­ای و شناختی بر تسیهم دانش تاثیر مثبت و معنی­داری دارند، اما تاثیر بعد ساختاری بر تسهیم دانش معنی‏دار نیست. همین طور اثر تسهیم دانش بر سه بعد سرمایه فکری یعنی ابعاد ساختاری، انسانی و رابطه­ای نیز مثبت و معنی­دار است. یافته­های این پژوهش منجر به درک بهتری از مکانیسم‌های سرمایه اجتماعی و تسهیم دانش می­گردد که می­تواند مبنای قابل قبولی برای افزایش سطح سرمایه فکری در سازمان­ها باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Social Capital on Knowledge Sharing and Intellectual Capital

نویسندگان [English]

  • Seyed Mohsen Allameh 1
  • Hoda Tavakoli 2
  • Reihaneh Alsadat Tabaeeian 3
چکیده [English]

Social capital is one of the new concepts that has more important role than human capital and physical capital in organizations and communities and today it has been used widely in sociology and economics and more recently in management and organizations. Social capital is a multidimensional concept. Different researches has identified three dimensions for social capital which are cognitive capital, relational capital and structural capital. The aim of this study is to investigate the relationship among social capital, knowledge sharing and intellectual capital. This is an applied research in term of goal, and also descriptive survey research in terms of the method. Statistical population of this paper consists of all Maskan bank employees in the Esfahan city. For collecting data we use questionnaire and Finally 119 questionnaires were collected. Structural equation modeling (SEM) was employed to test the research model. According to the results, the two dimensions of social capital, the relational and cognitive capital, have significant and positive effect on knowledge sharing, but the effect of structural capital on knowledge sharing is not significant. The effect of knowledge sharing on three dimensions of  intellectual capital wich are structural, human and relational aspects is positive and significant.The findings of this research will lead to better understanding of  social capital and knowledge sharing mechanism, that can be acceptable basis for increasing the intellectual capital in organizations.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social Capital
  • Knowledge Sharing
  • intellectual capital
  • Maskan Bank
- حاجی کریمی، عباسعلی و بطحایی، عطیه. ( 1388 ). مدیریت سرمایه­های فکری( مزیت راهبردی ارزش آفرینی سازمانی) مفاهیم و کاربردها. چاپ اول. تهران: نشر بازرگانی.
- رنانی، محسن و دیگران(1385)، سرمایه اجتماعی و رشد اقتصادی : ارایه یک الگوی نظری، مجله پژوهشی دانشگاه اصفهان، جلد بیست و یکم، شماره .2
- زتومکا، پیوتر(1386)،  اعتماد، نظریه جامعه شناختی، ترجمه غفار ی. غلامرضا، تهران :. شیرازه، چاپ اول.
- منوریان، عباس؛ قلیپور، آرین؛ یزدانی، حمیدرضا .( 1385 ). نقش سرمایه­های فکری در بقاء یا فنای سازمان­ها: تحقیقی درباره بانک ملت. فصلنامه علوم مدیریت ایران. سال اول، شماره 3.
 - Abili, K. (2011). “Social Capital Management in Iranian Knowledge-Based Organizations” The Electronic Journal of Knowledge Management Volume 9 Issue 3, pp203-210.
- Abili, K. (2010). "Designing a human resource management system for knowledge-based SMEs in Iran", Third Conference on Intellectual Capital, Xian, China, September 16-17.
- Abili, K. and Faraji, H., (2009). “A comparative study on organizational social capital in faculties of Humanities, Social and Behavioral Sciences at University of Tehran”, Tehran, Iran.
- Ahmad, S. and Mushraf, A. M. (2011), "The Relationship between Intellectual capital and Business Performance: An empirical study in Iraqi industry". International Proceedings of Economics Development & Research, 6, pp. 104-109.
- Argote, L. and Ingram, P. (2000), “Knowledge transfer: a basis for competitive advantage in firms”, Organizational Behavior and Human Decision Processes, Vol. 82 No. 1, pp. 150-169.
- Barney, J.B. (1991), “Firm resources and sustained competitive advantage”, Journal of Management, Vol. 17 No. 1, pp. 99-120.
- Bloodgood, J.M. and Chilton, M.A. (2012), “Performance implications of matching adaption and innovation cognitive style with explicit and tacit knowledge resources”, KnowledgeManagement Research & Practice, Vol. 10 No. 2, pp. 106-117.
- Bolino, M.C.; Turnley, W.H. and Bloodgood, J. M., (2002), “Citizenship behavior and creation of social capital in organizations”, Academy of Management Review”, Vol. 27, No. 4, pp 505-522.
- Bontis, N., Seleim, A. and Ashour, A. (2007), “Human capital and organizational performance: a study of Egyptian software companies”, Management Decision, Vol. 45 No. 4, pp. 789-801.
- Cabrera, E.F. and Cabrera, A. (2005), “Fostering knowledge sharing through people management practices”, International Journal of Human Resource Management, Vol. 16 No. 5, pp. 720-735.
- Carmeli, A. and Azeroual, B. (2009), “How relational capital and knowledge combination capability enhance the performance of work units in a high technology industry”, StrategicEntrepreneurship Journal, Vol. 3 No. 1, pp. 85-103.
- Chen, Y.S. (2008), “The positive effect of green intellectual capital on competitive advantages of firms”, Journal of Business Ethics, Vol. 77 No. 3, pp. 271-286.
- Chow, W.S. and Chan, L.S. (2008), “Social network, social trust and shared goals in organizational knowledge sharing”, Information & Management, Vol. 45 No. 7, pp. 458-465.
- Christopoulou,A., Skourlas, C., Belsis, P.(2014)," Sharing Knowledge and Integrated Information in Therapeutic Radiological Physics",in 3rd International Conference on Integrated Information in Prague, Czech 2013, Procedia - Social and Behavioral Sciences 147, pp. 313 – 320.
- Cohen, D, & Prusak, L (2001). In Good Company: How Social Capital Makes Organizations Work. Harvard Business Press.
- Edvinsson, L. and Malone, M.S. (1997), Intellectual Capital: Realizing Your Company’s True Value by Finding its Hidden Brainpower, HarperBusiness, New York, NY.
- Fernie, S., Green, S. D., Weller, S. J. and Newcombe, R. (2003) „Knowledge sharing: context, confusion and controversy", International Journal of Project Management, Vol 21, No. 3, pp 177-187.
- Helmstadter, E. (2003), “The institutional economics of knowledge sharing: basic issues”, The Economics of Knowledge Sharing: A New Institutional Approach, Edward Elgar, Northampton, MA, pp. 11-38.
- Herremans, I.M., Isaac, R.G., Kline, T.J.B. and Nazari, J.A. (2011), “Intellectual capital and uncertainty of knowledge: control by design of the management system”, Journal ofBusiness Ethics, Vol. 98 No. 4, pp. 627-640.
- Huang, T.T., Chen, L. and Stewart, R.A. (2010), “The moderating effect of knowledge sharing on the relationship between manufacturing activities and business performance”, Knowledge Management Research & Practice, Vol. 8 No. 4, pp. 285-306.
- Hsu, I.-C. (2008), “Knowledge sharing practices as a facilitating for improving organizational performance through human capital: a preliminary test”, Expert Systems with Applications, Vol. 35 No. 3, pp. 1316-1326.
- Hsu, I.C. and Sabherwal, R. (2012), “Relationship between intellectual capital and knowledge management: an empirical investigation”, Decision Sciences, Vol. 43 No. 3, pp. 489-524.
- Jung-Chi, P (2006). An empirical study of the relationship between knowledge sharing and IS/IT strategic planning (ISSP). Management Decision; 44: 105-122.
- Kim, T. Lee, G. Paek, S and Lee, S, (2012)." Social capital, knowledge sharing and organizational performance: What structural relationship do they have inhotels?" International Journal of Contemporary Hospitality Management ,Vol. 25 No. 5, pp. 683-704.
- Kim, T. and Lee, G. (2010), “Examining social capital and knowledge sharing as antecedents of service innovativeness and business performance in the hotel industry: an application of the resource-based view (RBV) theory”, Journal of Tourism Sciences, Vol. 34 No. 7, pp. 13-36.
- Krackhardt, D. (1992), “The strength of strong ties: the importance of philos in organizations”, in Nohria, N. and Eccles, R.G. (Eds), Networks and Organizations, Harvard Business School Press, Boston, MA, pp. 216-239.
- Leana, C.R. and Van Buren, H.J. (1999), “Organizational social capital and employment practices”, Academy of Management Review, Vol. 24 No. 3, pp. 538-555.
- Magnier-Watanabe R, Senoo D (2008). Organizational characteristics as prescriptive factors of knowledge management initiatives, Journal of Knowledge Management; 12(1): 21-36.
- Marimuthu, M., Arokiasamy, L. and Ismail, M (2009). Human capital development and its impact on firm performance: Evidence from developmental economics’, The Journal of International Social Research, 2 (8), pp. 265-272.
- McAdam, R., Moffett, S. and Peng, J. (2012), “Knowledge sharing in Chinese service organizations: a multi case cultural perspective”, Journal of Knowledge Management, Vol. 16 No. 1, pp. 129-147.
Mesmer-Magnus, J.R. and DeChurch, L.A. (2009), “Information sharing and team performance: a meta-analysis”, Journal of Applied Psychology, Vol. 94 No. 2, p. 535.
- Nahapiet, J. and Ghoshal, S. (1998), “Social capital, intellectual capital and organizational advantage”, Academy of Management Review, Vol. 23 No. 2, pp. 242-266.
- Namvar, M., Fathian, M., Akhavan, P. and Gholamian, M.R. (2010), “Exploring the impacts of intellectual property on intellectual capital and company performance: the case of Iranian computer and electronic organizations”, Management Decision, Vol. 48 Nos 5-6, pp. 676-697.
- Rehman, W. U., Rehman, C. A. and Sahid, A. (2011), Intellectual Capital Performance and Its Impact on Corporate Performance: an Empirical  Evidence from Modaraba Sector of Pakistan, Australian Journal of Business and Management Research, 1(5), pp. 08-16.
- Serenko, A. and Bontis, N. (2004), “Meta review of knowledge management and intellectual capital literature: citation impact and research productivity rankings”, Knowledge and Process Management, Vol. 11 No. 3, pp. 185-198.
- Sharabati, A.A.A., Jawad, S.N. and Bontis, N. (2010), “Intellectual capital and business performance in the pharmaceutical sector of Jordan”, Management Decision, Vol. 48 Nos 1-2, pp. 105-131.
- Shih, C.P., Chen, W.C. and Morrison, M. (2010), “The impact of intellectual capital on business performance in Taiwanese design industry”, Journal of Knowledge Management Practice, Vol. 11 No. 1, pp. 1-16.
- Small, C.T. (2006), “Knowledge management and knowledge sharing: a review”, Information Knowledge Systems Management, Vol. 5, pp. 153-169.
- Stewart, T.A. and Ruckdeschel, C. (1998), “Intellectual capital: the new wealth of organizations”, Performance Improvement, Vol. 37 No. 7, pp. 56-59.
- Subramaniam, M. and Youndt, M. (2005a), “The innovation of intellectual capital on the types of innovative capabilities”, Academy of Management Review, Vol. 48 No. 3, pp. 450-463.
- Teece, D.J. (2000), Managing Intellectual Capital: Organizational, Strategic, And Policy Dimensions, Taylor & Francis, Abingdon.
- Timberlake, S., (2005), “Social capital and gender in workplace”, Journal of Management Development, Vol. 24, No. 1, pp 34-44.
- Van den Hooff, B. and Huysman, M. (2009), “Managing knowledge sharing: emergent and engineering approaches”, Information & Management, Vol. 46 No. 1, pp. 1-8.
- Wang, Z., Wang, N. and Liang, H. (2014), “Knowledge sharing, intellectual capital and firm performance”, Management Decision, Vol. 52 No. 2, pp. 230-258.
- Wang, S. and Noe, R.A. (2010), “Knowledge sharing: a review and directions for future research”, Human Resource Management Review, Vol. 20 No. 2, pp. 115-131.
- Wang, Z.N. and Wang, N.X. (2012), “Knowledge sharing, innovation and firm performance”, Expert Systems with Applications, Vol. 39 No. 10, pp. 8899-8908.
- Wasko, M.M. and Faraj, S. (2005), “Why should I share? Examining social capital and knowledge contribution in electronic networks of practices”, MIS Quarterly, Vol. 29 No. 1, pp. 35-57.
- Xue, Y., Bradley, J. and Liang, H. (2011), “Team climate, empowering leadership, and knowledge sharing”, Journal of Knowledge Management, Vol. 15 No. 2, pp. 299-312.
- Yoon, S.W., Matsui, M., Yamada, T. and Nof, S.Y. (2011), “Analysis of effectiveness and benefits of collaboration modes with information- and knowledge-sharing”, Journal of Intelligent Manufacturing, Vol. 22 No. 1, pp. 101-112.
- Youndt, M.A., Subramaniam, M. and Snell, S.A. (2004), “Intellectual capital profiles: an examination of investments and returns”, Journal of Management Studies, Vol. 41 No. 2, pp. 335-361.
- Zharinova, A.G. (2011), “Concept of intellectual capital commercialization management”, Actual Problems of Economics, Vol. 121, pp. 17-29.