الگوی توسعه یادگیری دوجانبه برای سازمان ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه مدیریت دولتی دانشگاه علامه طباطبائی

2 استادیار گروه مدیریت دولتی دانشگاه علامه طباطبائی

3 دانشجوی دکتری مدیریت دولتی

چکیده

یادگیری سازمانی قابلیت سازمان برای ایجاد، انتشار و عمل براساس دانش تولید شده و اکتشاف و انتفاع فعالیت‏های یادگیری برای تولید یادگیری سازمانی دوجانبه مورد نیازمی‏باشد. هدف این مقاله ایجاد یک مقیاس و مدل توسعه یافته و جامع برای طبقه بندی سازمان‏ها در حوزه یادگیری است که با بهره‏مندی  از این مدل یادگیری بتوان سازمان‏های انتفاعی، اکتشافی، دوجانبه گرا و یا بدون هیچ گونه جهت‏گیری (خنثی) را از یکدیگر تفکیک کرد. مرور  نظریه‏های صورت گرفته به توضیح این نکته کمک می کند که مفاهیم مرتبط با اکتشاف و انتفاع می‌توانند در 6 بعد عملی طبقه بندی شوند: فعالیت‏های دانش سازماندهی, فعالیت‏های نوآورانه , رقابت، جهت‏گیری استراتژیک ,کارایی سازمان و مشارکت. بعد از این  طبقه بندی 6 گانه، 36 شاخص مرتبط با این ابعاد شناسایی و طبقه بندی شدند. شاخص‏های استخراجی از مرور مبانی نظری در اختیار متخصصین قرار گرفت تا با روش دلفی معیارها را نهایی کنند و در نهایت 6 شاخص حذف و8  شاخص اضافه گردیدند و مدل توسعه یادگیری دوجانبه گرا ارائه شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Model for Developing Ambidextrous Organizational Learning

نویسندگان [English]

  • Mir Ali Seyyednaghvi 1
  • Vajhollah Ghorbanizadeh 2
  • Davood Hosseinpoor 2
  • Alireza Koushkie Jahromi 3
چکیده [English]

Organizational learning is a capability of organizations to create, transfer and act on the knowledge generation. Exploration- and exploitation-oriented learning activities required to produce organizational ambidextrous learning. This  paper  presents  a  scale  developed  to  classify  organizations  through  cluster  analysis  as  being Exploiters, explores, ambidextrous or with no defined orientation.  The  theoretical  framework  helps  identify  that  the  concepts  associated  with  exploration  and  exploitation  may  be  classified  into  six  practical dimensions:  organizational  knowledge  practices,  innovative  practices,  competition,  strategic  orientation,  organizational  efficiency  and  partnerships. Indicators and criteria after sorting the dimensions of 36 features were identified and classified. Specialists were offered indicators derived from the theoretical review to identify final criteria by using Delphi technique. In the end, 6 indexes were deleted and 8 added to the index, therefore developing organizational learning model Ambidexterity was presented

کلیدواژه‌ها [English]

  • organizational learning
  • Ambidextrous learning
  • Exploration
  • Exploitation
  • Delphi technique
- برتون، ریچارد ام؛ دسانکتیس، جراردین؛ ابل، بورگ.(1390). طراحی سازمان روکرد گام به گام. سید محمد اعرابی و رضا آرمانپور . تهران. انشارات چاپ و نشر بازرگانی.().
- بلیکی، نورمن(1387)، طراحی پژوهش های اجتماعی، حسن چاوشیان، چاپ دوم، تهران، نشر نی
- رابینز،استیفن(1385).تئوری سازمان، ساختار، طراحی و کاربردها. الوانی، سید مهدی و دانایی فرد، حسن. تهران، نشر ممتاز(نشر اثر اصلی،1943).ص 180
- عباسی عنایت اله,حجازی یوسف.(1389).نقش رهبری، فرهنگ و یادگیری سازمانی در ارتقای عملکرد دانشکده های کشاورزی ایران (ایجاد دانشکده کشاورزی یادگیرنده. مجله پژوهش و برنامه ریزی در آموزش; 16(2 (56)):61-79.
- فقیهی، ابوالحسن؛ رعنایی، حبیب ا... .(1385). طراحی مدل امکان سنجی ایجاد شبکه‌های خط مشی در نظامهای سیاستگذاری: پژوهشی در نظام سیاستگذاری تحقیقات کشاورزی ایران. فصلنامه علوم مدیریت ایران پاییز 1385; 1(3):1-35.
 - Ahuja, G., & Katia, R.  (2004). Where do resources come from?  The role of idiosyncratic situations.  Strategic Management Journal, 25, 887–907.
- Ahuja, G., &  Lampert,  C.  M. (2001).  Entrepreneurship  in  the  large  corporation:  A longitudinal  study  of  how  established  firms  create  breakthrough  inventions. Strategic  Management  Journal,  22,  521–543
- Andriopoulos, C., & Lewis, M. W. (2010). Managing innovation paradoxes: Ambidexterity lessons from leading product design companies. Long Range Planning, 43(1), 104-122.
- Anand,  J.,  Mesquita,  L.  F.,  &  Vassolo,  R.  S.  (2009).  The dynamics  of  multimarket competition  in  exploration  and  exploitation  activities.  Academy  of  Management  Journal,52,  802–821
- Benner,  M.  J.,  &  Tushman,  M.  L.  (2003).  Exploitation,  exploration,  and  process management:  The  productivity  dilemma  revisited.  Academy  of  Management  Review, 28,  238–256
- Binz-Scharf,  M.  C.  (2004).  Exploration  and  exploitation:  Knowledge  sharingin  digital  government  projects.  Working  paper. <http://dgrc.org/dgo2004/disc/presentations/sharing/scharf.pdf>  Accessed  in  May  21,  2010.
- Bierly,  P.  E.,  III,  Damanpour,  F.,  &  Santoro,  M.  D.  (2009).  The  application  of  external knowledge:  Organizational  conditions  for  exploration  and  exploitation.  Journal of  Management  Studies,  46,  481–509
- Bierly,  P.  E.,  III,  &  Daly,  P.  S.  (2007).  Alternative  knowledge  strategies,  competitive environment,  and  organizational  performance  in  small  manufacturing  firms. Entrepreneurship  Theory  and  Practice,  31
- Cohen,  D.,  &  Levinthal,  D.  A.  (1990).  Absorptive  capacity:  A  new  perspective  on learning  and  innovation.  Administrative  Science  Quarterly,  35(1),  128–152.
- Gilsing,  V.  A.  (2002).  Co-evolution  of  exploration  &  exploitation  in  a  sectoral  system  of innovation.  <http://www.druid.dk/ conferences/winter2002/gallery/gilsing.pdf>  Accessed  in  May  25,  2010
- Gibson, C. B. & Birkinshaw, J. (2004). The antecedents, consequences, and mediating role of organizational ambidexterity. Academy of Management Journal, 42(2), 209-226.
- Greve,  H.  R.  (2007).  Exploration  and  exploitation  in  product  innovation.  Industrial and  Corporate  Change,  16,  945–975
- Jansen, J. J. P., Tempelaar, M. P., Van den Bosch, F. A. J., & Volberda, H. W. (2009). Structural differentiation and ambidexterity: the mediating role of integration mechanisms. Organization Science, 20(4), 797-811
- Judge, W. Q., & Blocker, C. P. (2008). Organizational capacity for change and strategic ambidexterity. Flying the plane while rewiring it. European Journal of Marketing, 42(9/10), 915-926.
- Karlson,  B.  (2005).  Investigating  the  relationship  between  learning  motives and  governance  structure  from  the  perspective  of  small  firms.  Knowledge  Management  in  Asia  Pacific.  Accessed  in  May  20,  2010  from http://kmap2005.vuw.ac.nz/papers/Investigating%20the%20Relationship%20.pdf
- Kyriakopoulos,  K.,  &  Moorman,  C.  (2004).  Tradeoffs  in  marketing  exploitation  and exploration  strategies:  The  overlooked  role  of  market  orientation.  International Journal  of  Research  in  Marketing,  21,  219–240.
- Lambe,  C.  J.,  Morgan,  R.  E.,  Sheng,  S.,  &  Kutwaroo,  G.  (2009).  Alliance-based new  product  development  success:  The  role  of  formalization  in  exploration and  exploitation  contexts. Journal  of  Business-to-Business  Marketing,  16, 242–275.
 - Laursen,  K.,  Leone,  M.  I.,  &  Torrisi,  S.  (2010).  Technological  exploration  through licensing:  New  insights  from  the  licensee’s  point  of  view.  Industrial  and  Corporate Change,  19,  871–897.
- Lavie, D., Stettner, U., & Tushman, M. L. (2010). Exploration and exploitation within and across organizations. The Academy of Management Annals, 4(1), 109-155.
- Lewin,  A.  Y.,  &  Volberda,  H.  W.  (1999,  September/October).  Prolegomena  on  coevolution:  A  framework  for  research  on  strategy  and  new  organizational  forms. Organization  Science,  10,  519–534.
- Lyytinen,  K.,  Rose,  G.,  &  Yoo,  Y.  (2010).  Learning  routines  and  disruptive  technological change.  Hyper-learning  in  seven  software  development  organizations  during internet  adoption.  Information  Technology  &  People,  23,  165–192
- Parmentier,  G.,  &  Mangematin,  V.  (2009).  Innovation  et  création  dans  le  jeu  vidéo: Comment  concilier  exploration  et  exploitation?  Revue  Franc¸  aise  du  Gestion, 71–87
- Perretti,  F.,  &  Negro,  G.  (2007).  Mixing  genres  and  matching  people:  A  study  in innovation  and  team  composition  in  Hollywood.  Journal  of  Organizational  Behavior,28,  563–586.
- Popadiuk,  S.,  &  Choo,  C.  W.  (2006).  Innovation  and  knowledge  creation:  How  are
- these  concepts  related?  International  Journal  of  Information  Management,  26(4), 302–312.
- Prieto,  I.  M.,  Revilla,  E.,  &  Rodriguez-Prado,  B.  (2009).  Managing  the  knowledge paradox  in  product  development.  Journal  of  Knowledge  Management,  13, 157–170
- March,  J.  G.  (1991,  February).  Exploration  and  exploitation  in  organizational  learning.  Organizational  Science,  2(1),  71–87
- Markman, G. D., Gianiodis, P. T., & Phan, P. H. (2009). Supply-side innovation and technology commercialization. Journal of Management Studies, 46(4), 625-649.
- Masini,  A.,  Zollo,  M.,  &  Wassenhove,  L.  V.  (2004).  Understand  exploration  and exploitation  in  changing  operating  routines:  The  influence  of  industry  and  organizational  traits.  Operations  and  Technology  Management  Working  Paper,  pp.1–43,  set.
- Mom,  T.  J.  M.,  Van  den  Bosch,  F.  A.  J.,  &  Volberda,  H.  W.  (2007).  Investigating  managers’ exploration  and  exploitation  activities:  The  influence  of  top-down,  bottomup,  and  horizontal  knowledge  inflows.  Journal  of  Management  Studies,  44, 910–931.
- O‘Reilly, C. A., & Tushman, M. L. (2008). Ambidexterity as a dynamic capability: Resolving the innovator‘s dilemma. Research in Organizational Behavior, 28, 185-206.
- Prahalad,  C.  K.,  &  Hamel,  G.  (1990,  May/June).  The  core  competence  of  the  organization.  Harvard  Business  Review,  79–93
- Sidhu,  J.  S.,  Commandeur,  H.  R.,  &  Volberda,  H.  W.  (2007).  The  multifaceted  nature of  exploration  and  exploitation:  Value  of  supply,  demand,  and  spatial  search  for innovation.  Organization  Science,  18,  20–38.
- Silvio  Popadiuk .(2012). Scale  for  classifying  organizations  as  explorers,  exploiters  or  ambidextrous. International  Journal  of  Information  Management  32 (2012) 75–  87
- Simsek, Z., Heavey, C., Veiga, J. F., & Souder, D. (2009). A typology for aligning organizational ambidexterity‘s conceptualizations, antecedents, and outcomes. Journal of Management Studies, 46(5), 864-894.
- Slater,  S.  F.,  &  Narver,  J.  C.  (July  1995).  Market  orientation  and  the  learning  organization.  Journal  of  Marketing,  59,  63–74
- Su,  Y.,  Tsang,  E.  W.  K.,  &  Peng,  M.  W.  (2009).  How  do  internal  capabilities  and external  partnerships  affect  innovativeness?  Asia  Pacific  Journal  of  Management,  26, 309–331.
- Swanson, R. A. (2005). The challenge of research in organizations. In: R. A. Swanson & E. F. Holton, III (Eds.), Research in organizations (pp. 3-10). San Francisco: Berrett-Koehler Publishers, Inc.
- Terry, Brayan D. (2009), Fundamental Dimension and Essential Elements of Exemplary Country Extension Office: A Delphi Study, A Dissertation for the Degree Doctor of Philosophy, University of  Florida
- Tushman,  M.,  Smith,  W.  K.,  Wood,  R.  C.,  Westerman,  G.,  &  OˇıReilly,  C.  (2010,  June).
-  Organizational  designs  and  innovation  streams.  Industrial  and  Coyrporate  Change, 1–36
- Uotila,  J.,  Maula,  M.,  Keil,  T.,  &  Zahra,  S.  A.  (2009).  Exploration,  exploitation,  and financial  performance:  Analysis  of  S&P  500  corporations.  Strategic  Management Journal,  30,  221–231.
- Vanhaverbeke,  W.,  Gilsing,  V.,  Beerkens,  B.,  &  Duysters,  G.  (2009).  The  role  of  alliance network  redundancy  in  the  creation  of  core  and  non-core  technologies.  Journal of  Management  Studies,  46,  215–244.
- Voss,  G.  B.,  Sirdeshmukh,  D.,  &  Voss,  Z.  G.  (2008).  The  effects  of  slack  resources and  environmental  threat  on  product  exploration  and  exploitation.  Academy of Management  Journal ,  51,  147–164.
- Yang, H. and Atuahene-Gima, K. (2007). ‘Ambidexterity in product innovation management: the direct and contingent effects on product development performance’. Paper presented at the Annual Meeting of the Academy of Management, Philadelphia, PA.