بررسی تاثیر ابعاد سرمایه اجتماعی و سرمایه فکری بر میزان بهره‌وری منابع انسانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت و برنامه ریزی آموزشی دانشگاه علامه طباطبائی

2 کارشناس ارشد مدیریت دولتی گرایش منابع انسانی

چکیده

امروزه انواع جدیدی از سرمایه‌های سازمانی مانند سرمایه اجتماعی و سرمایه فکری مطرح شده‌اند که سرمایه‌های فیزیکی در سایه آن‌ها باعث ارتقای سازمان می‌شود. هدف از این پژوهش بررسی تاثیر همزمان ابعاد سرمایه اجتماعی و سرمایه فکری بر بهره‌وری منابع انسانی است. بر این اساس از طریق مرور ادبیات نظری و پیشینه پژوهش، مدل مفهومی و فرضیه‌های پژوهشی ارائه شدند. سپس داده‌های مورد نیاز از طریق توزیع پرسشنامه بین 265 نفر از کارکنان شعب بانک ملی در استان یزد جمع‌آوری شد. در نهایت فرضیه‌ها و مدل مفهومی پژوهش با استفاده از روش رگرسیون گام به گام و بر پایه داده‌های گردآوری شده مورد آزمون قرار گرفت. نتایج تجزیه و تحلیل داده‌ها نشان داد که تمام فرضیه‌های پژوهشی به صورت جداگانه مورد تایید قرار می‌گیرد. با این وجود هنگامی که تاثیر تمام ابعاد سرمایه فکری و سرمایه اجتماعی بر بهره‌وری منابع انسانی در قالب مدل مفهومی پژوهش مورد آزمون قرار می‌گیرد، تنها تاثیر سرمایه فکری انسانی و ارتباطی و سرمایه اجتماعی رابطه‌ای و ساختاری بر بهره‌وری منابع انسانی مورد تایید قرار می‌گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Effects of Social and Intellectual Capital on Productivity of Human Resources

نویسندگان [English]

  • Saeed Ghiasi Nodoushan 1
  • Ehsan Aminalroaya 2
چکیده [English]

Nowadays, the new types of organizational capitals are developed, such as social and intellectual capital; that physical capitals cause the promotion of organization through them. The purpose of this paper is to investigate the simultaneously effect of social and intellectual capital on Productivity of human resources in the Melli Bank branches at Yazd province. Based on the literature review and theoretical literature, a conceptual model and research hypotheses were presented. Then the required data through questionnaires distributed among 265 employees of the Melli Bank branches in Yazd were collected. Finally, assumptions and conceptual model was tested by the stepwise regression method on the basis of the data. Results of the analysis showed that all research hypotheses individually accredited. However, when the effect of all dimensions of social and intellectual capital on productivity of human resources was tested, effects of human and communicational capital in Intellectual capital and communicational and organizational capital in social capital on Productivity of human resources were accredited.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social Capital
  • intellectual capital
  • Productivity of human resources
  • Melli Bank
- اختر محققی, م. (1385). سرمایه اجتماعی. تهران: انتشارات اندیشه.
- اندیشمند,  (1388). شناسایی مولفه‌های سرمایه‌ اجتماعی در دانشگاه‌ها به منظور ارائه مدلی جهت ارتقای آن. فصلنامه  رهبری و مدیریت آموزشی,  3(2).
- بوردیو, پ. (2007). بنیانهای سرمایه اجتماعی. (م. اسدپور, مترجم) تهران: انتشارات اندیشه.
- پیراسته, م., جلیلیان, ح.,  میرزایی, ح. (1390). رابطه سرمایه فکری و بهره‏وری در صنعت بانکداری. فصلنامه پول و اقتصاد, 7, 203-233.
- پیران, م., آقاجانی, ط., شوقی, ب., رضا زاده, آ. (1391). بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی بر خلاقیت کارکنان در صنایع ریخته گری ایران (مورد مطالعه: کارکنان شاغل در شهرصنعتی کاوه). فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی, 2(1), 163-183.
- تاجبخش, ک. (1383). سرمایه اجتماعی: اعتماد، دموکراسی و توسعه. تهران: انتشارات سمت.
- حسن زاده ثمرین, ت., مقیمی, س. (1389). اثر سرمایه اجتماعی بر تعالی سازمانی. مطالعات مدیریت راهبردی, 3, 123-143.
- خیرخواه, ه. (1390). بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و سرمایه فکری سازمان. مطالعه موردی: ادارات آموزش و پرورش استان کردستان. پایاننامه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی.
- دستگیر, م., عرب صالحی, م., امین جعفری, ر., اخلاقی , ح. (1393). تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد مالی شرکت. پژوهش­های حسابداری مالی و حسابرسی, 6(21), 1-36.
- رحیمی فر, م. (1387). بهره‏وری نیروی انسانی و رشد اقتصادی. ماهنامه بررسی مسائل و سیاستهای اقتصادی (83/84), 47-56.
- رعنایی کردشولی, ح., محمدلو, م., غفارنیا, ا., موسی زادگان, ح. (1391). اندازه گیری بهره‏وری منابع انسانی در شرکت ملی نفت ایران. فصلنامه علمی- پژوهشی مدیریت منابع انسانی در صنعت نفت, 4(13), 31-39.
- شهایی, ب., خائف الهی, ا. (1389). (1389). بررسی تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد شعب بانک سپه در تهران. , 5. نشریه مدیریت دولتی, 5, 73-90.
- فطرس , م., بیگی, ت. (1388). الگوهای اندازه گیری سرمایة فکری با نگاهی به بخش خدمات. ماهنامه تدبیر, 203(20), 27-33.
- قدم زن جلالی, ا. (1390). سرمایه اجتماعی و نقش آن در توسعه مدیریت دانش و سازمانهای دانش محور. ماهنامه مهندسی مدیریت, 43(5), 30-38.
- قلیچ لی, ب., مشبکی اصفهانی, ا. (1385). نقش سرمایه اجتماعی در ایجاد سرمایه فکری سازمان. فصلنامه دانش مدیریت, 19(75), 125-147.
- موسوی, م. (1386). مشارکت اجتماعی یکی از مولفه‌های سرمایه اجتماعی. فصلنامه رفاه اجتماعی, 6(23), 72.
- Alguezaui, S., & Filieri, R. (2010). Investigating the role of social capital in innovation: sparse versus dense network. Journal of Knowledge Management, 14(6), 891-909.
- Aspin, L. (2004). Teaching and learning Research Programme. social capital and productivity, 1-34.
- Besley, T. and S. Coate (2015), "Group Lending, Repayment Incentives and Social Collateral", Journal of Development Economics, 46(1), 1-18.
- Bolino, M., Turnley, W., & Bloodgood, J. (2002). Citizenship behavior and the creation of social capital in organizations. Academy of management review, 27.
- Bontis, N. (1999). Managing organizational Knowledge by disagnosing intellectual capital: framing and advancing the state of the field. International journal of techniligy management, 18(5/6).
- Bramhandkar, A, Erickson, S, Applebee, I.(2007).Intellectual Capital and Organizational Performance an Empirical Study of the Pharmaceutical Industry, ECKM 2007, 8th European Conference on Knowledge Management, Barcelona.
- Brooks, Kita & Muyia Nafukho, Fredrick, (2006), Human resource development, social capital, emotional intelligence: Any link, Journal of European Industrial Training; vol, 30; ABI/INFORM Global, pg117.
- Chang, S., Tein, S., & Lee, H. (2010). Social capital, creativity, and new product advantage: an empirical study. International Journal of Electronic Business Management, 8(1), 43-55.
- Chen, Jin. ; Zhuhai Zhu and Hong Yuan Xie. (2014). “Measuring Intellectual Capital: A New Model and Empirical Study”, Journal of Intellectual Capital, Vol. 5, No.1, pp.195-212.
- Chen, M., Cheng, S., & Hwang, Y. (2005). An empirical investigation of the relationship be market value and financial performanc . Journal of Intellectual Capital, 6(2), 159-176.
- Cohen, D., & Prusak,, L. (2001). In Good Company: How Social Capital Makes Organizations Work. Harvard Business School Press, Boston, MA.
- Davar, S. C. & Mani Parti. (2013). Does Training Affect Productivity of Employees? Two Methods of Meta-Analysis.  The Indian Journal of Industrial Relations, Vol. 48, No. 4.
- Enshassi, A; Mohamed, S; Mayer, P; Abed, k. (2007). Bench marking masonry Lober productivity, international journal of productivity and performance management, 56, pp.358-368.
- EnShassi, Adnan; Mohamed, Sherif; Mayer, Peter; Abed, Karem, (2007), «Benchmarking Masonry Labor Productivity», International Journal of Productivity and Performance Management, Vol. 56, No.4 , pp.358-368.
- Eshel, I., L. Samuelson, and A. Shaked (2015), "Altruists, Egoists, and Hooligans in a Local Interaction Model", American Economic Review, 88(1), 157-179.
- Firer, S., & Stainbank, L. (2003). Testing the relationship between intellectual capital and a company’s performance: Evidence from South Africa. Meditari Accountancy Research, 11(1), 25-44.
- Foley, M., Edwards, B. (2015), “Is It Time to Disinvest in Social Capital?”, Journal  of  Public  Policy   No.19: 141-73.
- Ghose, D., & Wu, A. (2007). Intellectual capital and capital markets: additional evidence. Journal of Intellectual Capital, 8(2), 216-235.
- Hall, M. (2003). Nursing Intellectual Capital: A Theoretical Approach for Analyzing Nursing productivity. Nursing Economics, 1(1).
- Hersey, P., & Goldsmith, M. (1980). A Situational Approach to Performance Planning. Training & Developement Journal, 34(11), 38-44.
- Kalkan, A., Bozkurt, O., & Arman, M. (2014). The impacts of intellectual capital, innovation and organizational strategy on firm performance. 10th International Strategic Management Conference, 150, pp. 700-707.
- Kianto, A., Hurmelinna-Laukkanen, p., & Ritala, P. (2010). Intellectual capital in service- and product-oriented companies. Journal of Intellectual Capital, 11(3), 305 - 325.
- Ling, Y. (2013). The influence of intellectual capital on organizational performance-knowledge management as moderator. Asia Pacific Journal of Management, 30(3), 937-964.
- lopez, G., & Cuartas, D. (2010). The Most Relevant Indicators of Intellectual Capital Components in an Engineering Faculty. 2nd International Congress on Engineering Education, (pp. 249 - 253).
- McAdam, R., Hazlett, S. A., Gillespie, K. A. (2008), Developing a conceptual model of lead performance measurement and benchmarking:A multiple case analysis, International Journal of Operations & Production Management, Vol. 28, No. 12, PP. 1153-1185.
- McKean, M. (2014), "Success on the Commons: A Comparative Examination of Institutions for Common Property Resource Management", Journal of Theoretical Politics, 4(2), 256-68.
- Nahapiet, J., & Ghoshal, S. (1998). Social capital , intellectual capital and the organizational advantage. Academy of Management Review, 32(2), 242-266.
- Narayan, D. and L. Pritchett (2015), "Cents and Sociability: Household Income and Social Capital in Rural Tanzania", Economic Development and Cultural Change, 47, 871-889.
- Nasir, H. B. (2014). Intellectual Capital and Corporate Financial Performance: A Comparative Examination of Some Selected Malaysian and Foreign Companies. Advances in Environmental Biology. Vol 8, No 9.
- Nazari, J., & Herremans, I. (2007). Extended VAIC model: Measuring intellectual capital components. Journal of Intellectual Capital, 8(1), 595-609.
- Portes, A., Sensenbrenner J. (2015), “Embeddedness and Immigration: Notes on the Social Determinants of Economic Action”, American Journal of Sociology   No. 98: 1320-50.
- Powell, W. (2014), "Neither Market nor Hierarchy: Network Forms of Organization", Research in Organizational Behaviour, 12, 295-336.
- Rabin, M. (2015), "Incorporating Fairness into Game Theory and Economics", American Economic Review, 83(5), 1281-1302.
- Sabatini, F. (2008). Does social capital improve labour productivity in Small and Medium Enterprises? International Journal of Management and Decision Making, 9(5), 454-480.
- Sauian, M. (2002).  Lober productivity: An important manufacturing system, 13 ;( 6):435-438.
- Seyed Ameri MH. (2008). the relationship between organizational culture and managers. Productivity in Azarbayjan sports organizations. Motivation Quarterly, 35:143-158.
- Starrett, D. (2015), "Social Institutions, Imperfect Information, and the Distribution of Income", Quarterly Journal of Economics, 90, 261-84.
- Tarrow, S. (2014), “Making  Social Science Work Across  Space and Time: A Critical Reflection on Robert Putnam's "Making Democracy Work"”,  American Political Science Review    No. 2: 389-97.
- Taylor, J., Steel, B. S., & Simon, C. A. (2013). The Influence of Job Attributes and Culture on Job Productivity Comparing the Views of Public Servants in Asia Pacific and the United States. Review of Public Personnel Administration, 33(2), 205-224.
- Thang N, Quang T, Buyens D, (2010). The Relationship between Training and Firm Performance: a Literature Review, Research and Practice in Human Resource Management. 18(1): 56-63.
- Trigilia, C.  (2015), “Small-firm Development and Political Subcultures in Italy”, European  Sociological  Review    No. 3: 161-75.
- Zeghal, A. (2010). Analysing value added as an indicator of intellectual capital and its consequences on company performance. Journal of Intellectual Capital, 11(1), 39-60.