مدل جامع عدالت سازمانی با رویکرد اسلامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

عدالت نقش مهمی را در پویاییهای روابط سازمانی از جمله روابط رهبر - پیرو، رفتار شهروندی و ... ایفا میکند و
از این رو از موضوعات مورد توجه مدیران و کارکنان اس ت. بر این اساس و با توجه به بافت فرهنگی اجتماعی
سازمان های کشور، پژوهش حاضر با هدف طراحی مدل جامع عدالت سازمانی با رویکرد اسلامی انجام شده است.
روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش بر حسب نوع داده، کیفی؛ بر حسب نتیجه، بنیادی و بر حسب
هدف، اکتشافی است. همچنین با توجه به ضرورت استنباط از اصلیترین منبع اجتهاد دینی یعنی قرآن کریم، از
بین راهبردهای مختلف پژوهش کیفی، از راهبرد تحلیل محتوا مبتنی بر مبانی و ارزش های اسلامی بهره برده شد.
جهت گردآوری دادهها نیز از تفسیرهای راهنما، نور و المیزان بهره برده شد و تمامی آیاتی که تفسیرشان در
حوزه عدل، ظلم و واژههای مرتبط بود، مورد مطالعه و کدگذاری قرار گرفت.
نتیجه بررسی دادهها نشان داد که مدل عدالت سازمانی با رویکرد اسلامی، از 35 مفهوم (شاخ ص) تشکیل
شده است. به طوری که مفاهیم شناسایی شده، در سه مقوله (متغیر) عدالت توزیعی، عدالت روی های و عدالت
تعاملی (مراودهای) طبقهبندی شد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comprehensive Model of Organizational Justice Applying Islamic, Approach

نویسندگان [English]

  • Seyed Ali Akbar Afjahi
  • ValiOllah NaghiPurfar
  • Adel Azar
  • Mahmoud Jafarpoor
چکیده [English]

Justice plays an important role in dynamics of organizational relationships including leader-follower relationships and …, hence it is a main considering point for all managers and staff. Based on this matter and regarding the cultural and social texture of Iran’s organizations this research aims to propose the comprehensive model of justice by applying Islamic approach.
The research method is qualitative on the base of data type, fundamental on the base of results and exploratory on the base of object. Also regarding the necessity of inference from the holy Quran, the main reference for religious Ejtehad, the strategy of analyzing context based on the Islamic foundations and values was used among different strategies of qualitative research; and for gathering data Rahnam, Noor and Almizan books of Quran interpretation were used and all verses with interpretations related to justice, oppression and other related words were studied and coded.
The result showed that the model of organizational justice applying Islamic approach is consisted of 35 concepts (indexes), so that the identified concepts were categorized in three categories of distributional justice, procedural justice and interactional justice

کلیدواژه‌ها [English]

  • Islamic Justice
  • Organizational justice
  • Distributional Justice
  • Procedural Justice
  • Interactional Justice