نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

 
در دیدگاه های سنتی بیان می‌شد که سرمایه های مالی، انسانی و اجتماعی مهم‌ترین نقش را در موفقیت سازمان‌ها ایفا می‌کنند. اما در سال‌های اخیر توجه محققین سازمانی به توانمندی‌ها و صفات مثبت در افراد و اهمیت محیط‌های مثبت معطوف شد و بیان شد صرف داشتن امکانات و تکنولوژی‌های پیشرفته، مهارت‌ها و تجربه های شغلی و تعاملات اجتماعی نیروی انسانی، موفقیت سازمان‌ها تضمین نمی‌شود بلکه صفات مثبت کارکنان موضوع حایز اهمیت‌تری است.  این پژوهش درصدد است که به بررسی تأثیر رفتار سازمانی مثبت و رفتار شهروندی سازمانی بر کیفیت زندگی کاری کارکنان شرکت مترو تهران بپردازد. تحقیق حاضر از نظر هدف یا جهت گیری اصلی تحقیق کاربردی، و از نظر نوع پژوهش توصیفی- کمّی، است. داده های این پژوهش از طریق پرسشنامه و نمونه ای متشکل از 150 نفر از کارکنان شرکت مترو تهران و با استفاده از نمونه‏گیری تصادفی ساده جمع آوری شده است. داده های جمع آوری شده توسط نرم افزار LISRER و SPSS مورد تحلیل شد. در این تحقیق محقق از آزمون‌های «مدل سازی معادلات ساختاری» و «تحلیل مسیر» نیز برای تبیین یافته های پژوهش بهره گرفت. نتایج نشان داد رفتار سازمانی مثبت و رفتار شهروندی سازمانی تأثیری مثبت و معنادار بر کیفیت زندگی کاری کارکنان شرکت مترو تهران دارد و بهبود رفتار سازمانی مثبت و رفتار شهروندی سازمانی در کارکنان شرکت مترو می‌تواند موجب ارتقاء کیفیت زندگی کاری آنان گردد.  

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Positive Behavior and its Effect on Organizational Behavior and Quality of Work Life

نویسندگان [English]

  • Hasan Abbaszade Abbaszade
  • Arash Mahmoodi
  • Amir Noori

چکیده [English]

In traditional views it was expressed the “financial capital” and human and social resource, have the most important role in success of an organization. But recently the organizational research s attention was focused on abilities & positive traits in people and important of positive environment. Having described, by advanced technology and facilities, social capital interaction between human resource and social experience, the organizational success cannot be guaranteed. But the positive trait of employees is more important issue. This study has to examine the impact of positive organizational behavior and organizational citizen behavior on the employees of Tehran Metro Company. The main goal or orientation of this study is : descriptive quantitative. Data is collected through questionnaires and sample is 150 persons from employees of holding department of Tehran Metro and type of sample collection is: simple random the collected data were analyzed by SPSS and LISREL software. The researcher in this study used path analysis test and structural equation modeling to explain the finding. The result showed the positive organizational behavior and organizational citizen behavior have an positive and significant impact on the quality of working life of Tehran Metro employees.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Positive Organizational Behavior
  • organizational citizen behavior
  • quality working life