نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

در پژوهش حاضر ارتباط میان رفتارهای شهروندی سازمانی و عملکرد کارکنان در دانشگاه آزاد اسلامی قزوین با هدف ارتقاء عملکرد کارکنان با توجه به رفتارهای شهروندی سازمانی (متغیرهای مورد مطالعه رفتارهای شهروندی سازمانی عبارتند از: 1- نوع دوستی 2- وظیفه شناسی 3- جوان مردی 4- نگرش مدنی 5-احترام) در سال 1392 مطالعه گردید.با توجه به هدف تحقیق اهداف فرعی و  فرضیه‌های پژوهش تدوین شدند. این تحقیق از نوع تحقیقات تحلیلی بود که به شیوه همبستگی انجام شد و از نظر نوع هدف، کاربردی می‌باشد و از روش پیمایشی جهت گردآوری داده‌ها استفاده گردید. در این راستا کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی قزوین به عنوان جامعه آماری انتخاب شده و جهت سنجش متغیرهای رفتارهای شهروندی سازمانی از پرسشنامه 22 سوالی مبتنی بر طیف لیکرت و برای سنجش عملکرد کارکنان از پرسشنامه 21 سوالی مبتنی بر طیف لیکرت استفاده شد. پس از بررسی روایی پرسشنامه ها، جهت محاسبه پایایی پرسشنامه ها از روش آلفای کرونباخ استفاده شد. پس از تعیین حجم نمونه، تعداد 228 پرسشنامه در خصوص سنجش متغیرهای رفتارهای شهروندی سازمانی و عملکرد کارکنان توزیع گردید. جهت انجام محاسبات آماری از برنامه‌های نرم‌افزارهای SPSS و EXCEL و آزمون‌های همبستگی، رگرسیون و خی دو استفاده گردید. در نهایت نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که میان رفتارهای شهروندی سازمانی و عملکرد کارکنان رابطه ی معنی‎دار وجود دارد. همچنین وجود این رابطه ی معنی دار در خصوص تک تک مولفه های تعریف شده ی رفتار شهروندی سازمانی و  عملکرد کارکنان نیز بررسی و تصدیق گردید. در پایان براساس یافته‌های تحقیق، پیشنهادها و رهنمودهایی جهت ارتقاء عملکرد کارکنان با توجه به متغیرهای رفتارهای شهروندی سازمانی نیز ارائه گردیده است .

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Study of the correlation Between Organizational Citizenship Behavior (OCB) and Employees Performance

نویسندگان [English]

  • Alireza Alinezhad
  • Abolfaz l Kazemi
  • Mahsa Pishahang

چکیده [English]

In this research, we study relationship between organizational citizenship behavior (OCB)  and personal performance in Islamic Azad University of Qazvin with regard to gradation of organizational citizenship behavior element includes: 1-Altruism, 2-Conscientiousness, 3-Sportsmanship, 4-Civic virtue and 5-Courtesy in 1392. We establish our hypotheses and subsidiary goals, based on research goal. This research was an analytic research that we applied it in a correlation way. For data collection we used field research in Islamic Azad University of Qazvin as statistical population members. We used a questionnaire included 22 questions based on Likert Scaling for organizational citizenship behavior measuring and for measuring of personal performance we used a questionnaire included 21 questions based on Likert Scaling too. We study questionnaires validity and then use Cronbach’s alpha for reliability of the questionnaires, and so they were normal. After determining the sample, we distributed 228 questionnaires randomly for data gathering about organizational citizenship behavior and personal performance and compute that data with SPSS software, we used EXCEL software for objectives matrix computations too. The results from statistical analysis included: regression, Chi-squared and correlation tests, showed significant relationship between organizational citizenship behavior and personal performance, also it showed relationship between some or all organizational citizenship behavior elements with personal performance.
Finally at the end, we presented some suggestions for gradation of personal performance and some offers for future researches according to the organizational citizenship behavior by the research findings and Conclusions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organizational Citizenship Behavior(OCB)
  • Employees performance
  • Employees of Qazvin Islamic Azad University