نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

امروزه تمام سازمانها بویژه سازمانهای عمومی برای حفظ تصویر مثبت از خود نیازمند رعایت مسئولیت
اجتماعی خود هستند.بنابراین آشنایی با مفهوم مسئولیت اجتماعی و عوامل مؤثر بر آن دارای اهمیت زیادی است.
از این رو، پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه رهبری تحول آفرین و مسئولیت اجتماعی سازمان در شهرداری
تهران با استفاده از روش پیمایشی انجام شده است؛ جامعه آماری این تحقیق را کارکنان و ارباب رجوع
شهرداری تهران تشکیل می دهد و جمع آوری اطلاعات با استفاده از ابزار پرسشنامه و بهره گیری از نمونهگیری
خوشه ای انجام شده است . روشهای آماری مورد استفاده در این تحقیق آزمون کولموگرو ف-اسمیرنوف،
یک نمونه ای و رگرسیون خطی می باشد. t ضریب همبستگی، آزمون
با توجه به نتایج تجزیه و تحلیل داده ها،بین رهبری تحول آفرین(نفوذ آرمانی،ترغیب فرهیختگی، انگیزش
الهام بخش و ملاحظات فردی) و مسئولیت اجتماعی سازمان رابطه مثبت و معنی داری مشاهده شد که م یتواند
راهنمای سیاستگذاری در سازمان باشد

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Relationship Between Trans for motional Leadership and Organizational Social Responsibility

نویسندگان [English]

  • Seyed Mohammad Mir Mohammadi
  • Hadi Ragaee

چکیده [English]

Today,all organizations , specially public organizations need to maintain a positive image of self-respect and their social responsibility. So familiar with the concept of social responsibility and its influencing factor is important.
Therefore, the present study examined the role of transformational leadership in Corporate Social Responsibility in Tehran Municipality has been using survey methods;The population of research are staff and customers of Tehran's Munucipality and data collected using questionnaires and taking advantage of cluster sampling is done.Statistical methods used in this study Kolmogorov - Smirnov correlation coefficient, t-test, a sample, a linear regression is the Friedman test.
The results of the data analysis between transformational leadership (idealized influence, encourage educated, motivated and inspiring individual considerations) and Corporate Social Responsibility There was a significant positive relationship that can guide policy-making in the organization.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social Responsibility
  • Transformational Leadership
  • idealized influence
  • encourage educated
  • motivated and inspiring individual considerations