دوره و شماره: دوره 21، شماره 69، زمستان 1391، صفحه 1-224 
1. تأثیر راهبرد تعمیم نام و نشان تجاری بر نگرش مصرف کنندگان از محصولات جدید

صفحه 1-23

میر احمد امیرشاهی؛ جمشید صالحی صدقیانی؛ محبوبه ربیعی؛ سمانه پارسا


6. رابطه رهبری تحول آفرین و سرمایه اجتماعی در کسب و کارهای کوچک

صفحه 151-170

بهروز رضائی منش؛ راحیل عادلی؛ داود بهرامی؛ فیروز زندی


7. طراحی ا لگو ی مطلوب دستیابی به چابکی سازمانی در دانشگاه ها

صفحه 171-217

عباس عباس پور؛ احمد آقازاده؛ امین باقری کراچی