طراحی ا لگو ی مطلوب دستیابی به چابکی سازمانی در دانشگاه ها

نویسندگان

1 استادیار دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبائی

2 استاد دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبائی

3 دانشجوی دکتری مدیریت آموزش عالی دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

برای مدیریت تغییر در نظام آموزش عالی؛ در این عصر آشوب و بی نظمی که یک تغییر کوچک
ممکن است باعث اثرات وسیع و ریشه ای شود؛ روش ها و پارادایم سنتی دیگر پاسخ گو نیست. بنابراین،
نظام آموزش عالی به فرم هایی از چابکی نیاز دارد. چابکی برای نظام آموزش عالی این پیام را دارد که
دوران مدیریت از طریق اهداف سلسله مراتبی و یا از طریق منطق از پیش تعیین شده و کنترلهای دقیق به
سر آمده است. از آنجا که مؤلفه های چابکی در سازمان های مختلف با هم تفاوت دارد این مقاله برای
این هدف است تا به شناسایی مؤلفه های چابکی سازمانی در دانشگاه ها بپردازد. روش انجام این پژوهش
نظریه برخاسته از داده ها است. یافته های این تحقیق نشان می دهد که، چابکی در دانشگاه ها از 4 مؤلفه
محرکها، قابلیت ها، توانمندسازها و پیامدها تشکیل شده است. این یافته ها بیانگر این است که که یک
سری محرک های تغییر و چابکی در محیط دانشگاه ها وجود دارند که این محرکها عبارتند از: تغییرات و دگرگونی های فناوری، تغییر مداوم در انتظارات و ترجیحات مشتری، تغییر مداوم در انتظارات  دانشجویان، نیاز به نیروی کار کیفیت بالا و نوآور، محدودیت های مالی، رقابت، تغییر و پیچیدگی محیط، اقتصاد دانش. یک دانشگاه چابک برای مقابله و رویارویی با این محرکها به مجموعه ای از قابلیت ها؛ مانند، هوشمندی و تسلط بر تغییر، سرعت و انعطاف پذیری، ارائه دهنده راه حل به مشتری، دانش بنیان و یادگیرنده، نوآوری نیاز دارد. دانشگاه ها برای تحقق این قابلیت ها به یک سری توانمند  سازها نیاز دارند که این توانمند سازها عبارتند از: ساختار، نیروی کار چابک، فرهنگ، فناوری اطلاعات، و شراکت. که در نهایت پیامدهای کاربست این قابلیت ها و توانمند سازها تولید دانش آموختگان با صلاحیت و تولید دانش مورد نیاز بخش های مختلف جامعه است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Planning The Organizational Agility Model at Universities

نویسندگان [English]

  • Abbas Abbaspour 1
  • Ahmad Aghazadeh 2
  • Amin bagheri kerachi 3
1 Assistan Professor of Allameh Tabataba’i University
2 Professor of Allameh Tabataba’i University
3 Ph.D student of Allameh Tabataba’i University
چکیده [English]

In this age of chaos, a small change can make a big impact. For change management in this chaotic environment, Methods and other traditional paradigm is not appropriate. Thus, the higher education system needs to forms of agility. The aim of this study is to answer the following question: What are the Agility indices in the universities? .The method of the present research is grounded theory. this research defineded Agility indices as follows: agility drivers, agility capabilities ,agility providers, agility Outcomes. Therefore, The findings of this research indicates that a agile University to fulfill their responsibilities, must identify agility drivers and To deal with these drivers ,acquire this agility competencies (intelligece and masttering change ,being a solutions provider, being knowledge - driven, innovation, speed and flexibility) and enablers (organization, technology, agile people, culture, partnering).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organizational agility
  • university
  • Higher education
  • agility indices
  • agility drivers
  • agility capabilities
  • agility providers