نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، عضو هیأت علمی دانشگاه الزهراء )س(

2 استاد، عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبائی

3 کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی دانشگاه الزهراء )س(

4 دانشجوی دکتری مدیریت بازاریابی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

چکیده

امروزه شرکت ها در جهت به کارگیری منابع به منظور توسعه نام و نشان تجاری سرمایه گذاری های
زیادی انجام می دهند. در این راستا، شرکت های بسیاری از راهبرد تعمیم نام و نشان تجاری استفاده
می کنند. هدف این مقاله بررسی عوامل مؤثر بر نگرش مصرف کنندگان نسبت به محصولات جدیدی
که از راهبرد تعمیم نام و نشان تجاری استفاده می کنند، و در آن عکس العمل مصرف کنندگان نسبت
به 21 محصول جدید فرضی که از چهار نام و نشان تجاری واقعی استفاده کرده اند مورد ارزیابی قرار
می گیرند. نتایج این مقاله که تحقیقی توصیفی و از نوع پیمایشی است و برای جمع آوری اطلاعات
مورد نیاز آن از پرسشنامه استفاده شده است، نشان می دهند نگرش نسبت به محصولات جدید فرضی
) زمانی مثبت تر است که: 2( کیفیت ادراک شده از محصول اصلی نام و نشان تجاری بالا باشد و 1
بین محصول اصلی و محصول جدید تناسب وجود داشته باشد. یافته های این تحقیق همچنین نشان
می دهند که بعضی از تداعی های ذهنی در مورد نام و نشان های تجاری اصلی به محصولات جدید
فرضی آنها منتقل می شوند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Impacts of Brand Extension Strategy on Concumers’ Attitude of New Products

نویسندگان [English]

  • M Amirshahi 1
  • J. S. Sadaghiani 2
  • Mahboobeh Rabiee 3
  • Samaneh Parsa 4

چکیده [English]

Numerous companies are applying brand extension projects and invest heavily on brand extension strategy. The purpose of this study is to examine the factors that influence consumers’ attitude toward new products that use brand extension. In this research, consumers’ responses on 12 hypothetical new products that used four established brand names are investigated. In this descriptive survey a questionnaire was used to collect the required data. Research finding indicates that consumers’ attitude toward hypothetical new products is positive when: 1) their perceived quality of the main product is high and 2) there is a strong fit between the main and hypothetical product. Research finding also indicates that some of brand associations are transferred from the main brand to new hypothetical products.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Brand extension
  • Consumers’ attitude
  • Brand Associations
  • Perceived Quality
  • Fitness