تاثیر هوش سازمانی بر قابلیت های عاطفی و یادگیری سازمانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی گروه مدیریت دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری دانشگاه سمنان

2 کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی

چکیده

هدف این تحقیق، بررسی تاثیر هوش سازمانی بر قابلیت های عاطفی و یادگیری سازمانی است. به علاوه آن در
نظر دارد اثر میانجی قابلیت عاطفی سازمانی را بر رابطه بین هوش سازمانی و قابلیت یادگیری سازمانی را آزمون
کند. تحقیق به شیوه توصیفی همبستگی انجام شده است. جامعه آماری تحقیق پرسنل شرکت ارتباطات
زیرساخت می باشد که 274 نفر از آنها نمونه آماری تحقیق را تشکیل می دهد و داده های تحقیق به وسیله
پرسشنامه جمع آوری گردید و با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و مدل سازی معادلات ساختاری تحلیل
شدند. نتایج تحقیق نشان می دهد که: الف( هوش سازمانی بر قابلیت عاطفی، و قابلیت یادگیری سازمانی
تاثیرمثبت، مستقیم و معنی داری دارد. ب( قابلیت عاطفی سازمان بر قابلیت یادگیری سازمانی تاثیر مثبت،
مستقیم و معنی داری دارد. ج( قابلیت عاطفی سازمان، رابطه بین هوش سازمانی و قابلیت یادگیری سازمانی را
به طور محدود و جزیی میانجی گری می کند. د( هوش سازمانی علاوه بر تاثیر مستقیم، از طریق قابلیت عاطفی
سازمانی روی قابلیت یادگیری سازمانی تاثیر غیرمستقیم معنی داری دارد. در مجموع، هوش سازمانی بر روی
9 می باشد. برطبق این نتایج می توان استدلال نمود که / قابلیت یادگیری سازمانی دارای اثر کلی به اندازه 09
مدیران سازمان مورد مطالعه بایستی برای مدیریت عواطف و توسعه قابلیت عاطفی سازمان، و در نتیجه تشویق
یادگیری در سازمان و توسعه قابلیت یادگیری سازمانی به توسعه، تبیین و به اشتراک گذاری چشم انداز
استراتژیک سازمان، ایجاد حس سرنوشت مشترک، ایجاد میل به تغییر در کارکنان، انجام حمایت و پشتیبانی
مادی و معنوی از کارکنان، تعریف و تبیین ساختارها، قوانین و رویه های روتین برای ایجاد اتحاد و توافق در
سراسر سازمان، مدیریت دانش با پرورش و توسعه فرهنگ تولید، تسهیم و بکارگیری دانش، و بالاخره تعریف
و تبیین و انتقال استانداردهای عملکردی و متعهد ساختن همه کارکنان نسبت به تحقق آنها اقدام کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The impact of organizational intelligence on organizational emotional and learning capabilities

نویسندگان [English]

  • Seddigheh Khorshid 1
  • Atehfeh Pashazadeh 2
چکیده [English]

The aim of this research was to investigate the impact of organizational intelligence on organizational Emotional, and learning capabilities. In addition, it purpose to explore and test the mediated effect of organizational emotional capability on the relationship between organizational intelligence and organizational learning capability. The research method was descriptive-correlation one. The statistic Population of research is comprised of Telecommunications Infrastructure Company's personnel, that 472 persons of them are participated as statistic sample. The data was collected by using a questionnaire and was analyzed by Pearson correlation test and Structural Equations Modeling. The research results showed that: A) Organizational intelligence have significant, positive and direct impacts on organizational emotional, and learning capabilities. B) Organizational emotional capability has a significant, positive and direct impact on organizational learning capability. C) Organizational emotional capability is partially mediated the relationship between organizational intelligence and organizational learning capability. D) Organizational intelligence has a significant and indirect impact on organizational capability (0/56*0/92=0/51) through organizational emotional capability as well as its significant and direct impact (0/39). In sum, organizational intelligence has a total impact of 0/90 0n organizational learning capability. According of these results, It can argue that the studied organization's managers should manage their employees emotions, develop organizational emotional capability, and as a result, encourage learning in their organization and develop organizational learning capability through developing, explaining and sharing organizational strategic vision, creating shared fate sense, creating appetite for change in employees, supporting from employees materially and spiritually, defining and explaining structures, rules and routines for creating Alignment & congruence in throughout organization, managing knowledge by fostering and developing a culture for creating, sharing and using knowledge in organization, and eventually, defining, explaining and communicating performance standards and committing their employees towards to attain them.

کلیدواژه‌ها [English]

  • organizational intelligence
  • emotion
  • Emotional Dynamics
  • Organizational learning capability