تاثیر تسهیم دانش بر نوآوری و عملکرد شرکت های کوچک و متوسط با رویکرد کارت امتیازی متوازن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

نوآوری به عنوان عامل مهم و حیاتی برای سازمان ها به منظور ایجاد ارزش و مزیت رقابتی پایدار در محیط
پیچیده و متغیر امروزی می باشد. سازمان ها با نوآوری بیشتر، در پاسخ به محیط های متغیر و ایجاد توسعه
قابلیت های جدیدی که به آنها اجازه دهد به عملکرد بهتری برسند موفق تر خواهند بود. از طرفی ابتکارات و
اقدامات نوآوری به طور زیادی به دانش، تخصص کارکنان وابسته است.در نتیجه دانش یک دارایی با ارزش
برای سازمان ها محسوب می شود و اقدامات در زمینه گسترش آن قابل اهمیت است.به همین دلیل در این
پژوهش به بررسی روابط کمی بین تسهیم دانش، نوآوری و عملکرد پرداخته می شود تا بدین وسیله جایگاه
تسهیم دانش بر نوآوری و عملکرد، برای شرکت های موجود یا شرکت هایی که قصد ورود به حوزه کسب و
کار را دارند، مشخص شود. این پژوهش با توجه به هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی پیمایشی از نوع
همبستگی و مبتنی بر مدل معادلات ساختاری ) SEM ) می باشد . جامعه آماری این پژوهش را مدیران
شرکت های تولیدی کوچک و متوسط استان مازندران تشکیل می دهند . روایی پرسشنامه به وسیله روایی محتوا
و تحلیل عاملی تاییدی سنجیده شد و همچنین پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برابر 38.0 مورد
تایید قرار گرفت. یافته های پژوهش نشان می دهد که تسهیم دانش ضمنی و آشکار بر سرعت و کیفیت نوآوری
و موثر است و نوآوری نیز به نوبه خود بر عملکرد )مالی، مشتری و فرایند های داخلی( شرکت تاثیر مثبت و
معناداری می گذارد. هم چنین نتایج پژوهش حاکی از تاثیر گذاری تسهیم دانش صریح بر عملکرد )مالی،
مشتری و رشد و یادگیری( شرکت به غیر از فرایند های داخلی است. از سوی دیگر تاثیر تسهیم دانش ضمنی
بر تمامی معیار های عمکرد به جز بعد مشتری مورد تایید قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of knowledge sharing on innovation and firm performance in Mazandran province small and medium sized using BSCapproach

چکیده [English]

Innovation as a important and vital factor for enterprises to create value and sustainable competitive advantage in today's environment is complex and variable. Organizations with more innovations in response to changing environments and the development of new capabilities that allow them to achieve better performance will be more successful. However, much of the innovation initiatives, is dependent on staff expertise.'s Knowledge is an important asset for organizations in developing its action occurs is important. this reason this study was to investigate the quantitative relationships between knowledge sharing, innovation and performance thereby place to share knowledge on innovation and performance for existing companies or companies that are entering the field of business, be specified. The purpose of this study applied descriptive - survey is based on a structural equation model. The study of the production managers of small and medium enterprises constitute the province. Data analysis was performed using software SPSS18 and AMOS18. Validity and content validity by confirmatory factor analysis and reliability using Cronbach's alpha coefficient equal to 0.83 was approved. Results showed that implicit and explicit knowledge sharing and innovation speed and quality of innovation and in turn affect the performance (financial, customer, internal processes), companies will leave a positive and significant effect. The results indicate that the performance impact of explicit knowledge sharing (financial, customer, and learning and growth) other than the company's internal processes. The sharing of tacit knowledge on all performance criteria but were later confirmed by customer.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Knowledge Sharing
  • Innovation
  • balanced scorecard
  • small and medium enterprises
فتحی سعید ) 1995 (. سیاست های حمایتی توسعه تجارت الکترونیک در شرکت های کوچک و
متوسط، گزارش دفتر توسعه تجارت الکترونیکی، معاونت برنامه ریزی و بررسی های اقتصادی.
سینایی، حسنعلی بهمن حاجی پور، خدیجه طاهری ) 1980 (، بررسی ارتباط بین سرمایه فکری و
- . عملکرد شرکت، پژوهش نامه مدیریت تحول، شماره 5، ص 98 99
سرلک، محمدعلی و ،) اسلامی، طاهره ) 1980 تسهیم دانش در دانشگاه صنعتی شریف : رویکرد
سرمایه اجتماعی، نشریه مدیریت دولتی، دوره ،9 شماره - . 9، ص 19 1
صفر زاده حسین، تدین اعظم، حر محمدی مریم، ) 1981 (، بررسی تاثیر استراتژی های مدیریت
دانش بر نوآوری و عملکرد سازمانی )مطالعه موردی مراکز بهداشتی و درمانی شمال فارس(،
- . طلوع بهداشت، سال 11 ، شماره 99 1،79
مجیدی جهانگیر ) 1991 (.ن قش صنایع کوچک در اقتصاد مدرن، تهران: انتشارات دانشگاه امام
حسین
منصوری حسین، طاهری دمنه محسن، کنجکاو منفرد امیررضا، ) 1980 (، ارزیابی تاثیر راهبرد
مدیریت دانش بر کارکردهای مدیریت منابع انسانی در کتابخانه های دانشگاهی و موسسات
آموزش عالی با استفاده از رویکرد BSC ، پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات، سال بیست و
- . هفتم، شماره 1 )پیاپی 97 (، ص 279 299
میرفخرالدینی، سید حیدر، حاتمی نسب، سید حسن، طالعی فر، رضا، کنجکاو منفرد، امیر رضا،
،) مدیریت دانش نوآوری دانش و عملکرد نوآوری در شرکت های کوچک و متوسط، ) 1998
- - . چشم انداز مدیریت بازرگانی ، شماره 95 ، ص 119 109
Akova, B., Ulusoy, G., Payzin, E., Kaylan, A.R., (1998). New product development capabilities of the Turkish electronics industry. Fifth International Product Development Management Conference, Como, Italy.
Alavi, M., & Leidner, D. E. (2001). Review: Knowledge management and knowledge management systems: Conceptual foundations and research issues. MIS Quarterly, 107–136.
Alipour Shirsavar, H., Gilaninia, S., & Mohammadi Almani, A.(2012). A Study of Factors Influencing Positive Word of Mouth in the Iranian Banking Industry ,Middle-East Journal of Scientific Research, 11, 454-460.
Allocca, M. A., & Kessler, E. H. (2006). Innovation speed in small and medium sized enterprises. Creativity and Innovation Management, 15, 279–295.
Carbonell, P., & Escudero, A. I. R. (2010). The effect of market orientation on innovation speed and new product performance. Journal of Business & Industrial Marketing, 25, 501–513.
Chiang, Y. H., & Hung, K. P. (2010). Exploring open search strategies and perceived innovation performance from the perspective of inter-organizational
knowledge flows. R&D Management, 40, 292–299.
Clifton, N., Keast, R., Pickernell, D., & Senior, M. (2010). Network structure,