دوره و شماره: دوره 30، شماره 99، بهار 1400، صفحه 1-155 
2. تاثیر تعارض رابطه بر تجربه سایش اجتماعی

صفحه 9-27

10.22054/jmsd.2021.28617.2625

حسین دامغانیان؛ عباسعلی رستگار؛ فاطمه علوی متین


4. تاثیر تساوی گرایی و مشارکت بر عملکرد نوآوری

صفحه 53-78

10.22054/jmsd.2021.48242.3478

مهسا جاودان مهر؛ فریبرز رحیم نیا؛ علیرضا خوراکیان