2. تاثیر تعارض رابطه بر تجربه سایش اجتماعی

حسین دامغانیان؛ عباسعلی رستگار؛ فاطمه علوی متین

دوره 30، شماره 99 ، فروردین 1400، صفحه 9-27

http://dx.doi.org/10.22054/jmsd.2021.28617.2625

چکیده
  هدف از انجام این پژوهش، بررسی تأثیر تعارض رابطه بر تجربه سایش اجتماعی از نگاه کسی که به این رفتار سایشی اقدام نموده و کسی که با وی این‌گونه رفتار می‌شود، به همراه نقش تعدیل‌گری متغیر جمعیت شناختی جنسیت بر این تأثیر می‌باشد. جامعه آماری این پژوهش 243 نفر از کارمندان شعب منتخب بیمه البرز در شهر تهران بود. برای تعیین حجم نمونه از جدول ...  بیشتر

3. واکاوی نقش شخصیت سازمانی در بهبود عملکرد ایمنی

مهدی دهقانی سلطانی؛ سارا رمضانی

دوره 30، شماره 99 ، فروردین 1400، صفحه 29-52

http://dx.doi.org/10.22054/jmsd.2021.54878.3736

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر شخصیت سازمانی بر عملکرد ایمنی با تبیین نقش میانجی رضایت شغلی است. جامعه آماری در این پژوهش کارکنان شرکت قطار شهری تهران و حومه بود. برای به دست آوردن حجم نمونه فرمول ­کوکران مورد استفاده قرار گرفت و از روش نمونه­گیری خوشه­ای و تصادفی نیز برای توزیع پرسشنامه در میان نمونه برآورد شده، استفاده شد. برای ...  بیشتر

4. تاثیر تساوی گرایی و مشارکت بر عملکرد نوآوری

مهسا جاودان مهر؛ فریبرز رحیم نیا؛ علیرضا خوراکیان

دوره 30، شماره 99 ، فروردین 1400، صفحه 53-78

http://dx.doi.org/10.22054/jmsd.2021.48242.3478

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر میانجی­ گری ظرفیت جذب دانش در رابطه سیاست ­های سازمانی تقویت ­کننده منابع انسانی در حوزه سرمایه اجتماعی (تساوی گرایی و مشارکت) و عملکرد نوآوری است. این مطالعه از لحاظ هدف کاربردی و  روش آن توصیفی - پیمایشی است. ابزار گردآوری اطلاعات،  پرسشنامه است. جامعه آماری مورد مطالعه شرکت­های فعال در حوزه ...  بیشتر

5. تبیین نقش نوآوری سازمانی و سرمایه اجتماعی

سلطانعلی شهریاری؛ محمد شهرابی فراهانی

دوره 30، شماره 99 ، فروردین 1400، صفحه 79-102

http://dx.doi.org/10.22054/jmsd.2021.47511.3445

چکیده
  در سال‌های اخیر، اجرای مسئولیت‌ اجتماعی به چالشی برای بسیاری از کسب‌وکارها تبدیل شده است. یکی از مهم‌ترین سوالات درباره مسئولیت‌پذیری اجتماعی، تاثیر آن بر عملکرد شرکت است. اگرچه برخی پژوهش‌ها به بررسی این رابطه پرداخته‌اند، تاکنون توافقی بر سر نحوه و نوع اثرگذاری آن به‌دست نیامده است. هدف این پژوهش بررسی تأثیر مسئولیت‌پذیری ...  بیشتر

6. اولویت بندی و بررسی سیستمی روابط بین ابعاد ریسک عملیاتی منابع انسانی

مینا شجاع؛ امیدعلی خوارزمی؛ محمد اجزاء شکوهی

دوره 30، شماره 99 ، فروردین 1400، صفحه 103-133

http://dx.doi.org/10.22054/jmsd.2021.45405.3392

چکیده
  یکی از مهم‌ترین وظایف مدیران سازمان‌ها، شناسایی و مدیریت ریسک‌های منابع انسانی است به ویژه ریسک عملیاتی است. هدف از انجام این پژوهش، اولویت‌بندی و بررسی سیستمی روابط بین ابعاد ریسک عملیاتی منابع انسانی در شهرداری مشهد است. بدین منظور ابتدا جهت شناسایی مولفه‌ها و شاخص‌های ریسک عملیاتی منابع انسانی از ادبیات نظری و مصاحبه‌های ...  بیشتر

7. تعیین تأثیر ارزش‌های شخصی بر فرسودگی شغلی

نیلوفر حبیب زاده شیرازی؛ سید محسن علامه

دوره 30، شماره 99 ، فروردین 1400، صفحه 135-155

http://dx.doi.org/10.22054/jmsd.2021.44939.3448

چکیده
  هدف از این پژوهش تعیین تأثیر ارزش‌های شخصی بر فرسودگی شغلی با اثر میانجی توانمندسازی روانشناختی، با حمایت شرکت گاز استان اصفهان است. روش پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش؛ کارکنان و مدیران شرکت گاز استان اصفهان بوده که از بین آن‌ها تعداد 214 نفر حجم نمونه را تشکیل دادند. داده‌ها به وسیله پرسشنامه جمع‌آوری گردید. ...  بیشتر