تاثیر تعارض رابطه بر تجربه سایش اجتماعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار ،دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

2 دانشیار ، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی،دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

10.22054/jmsd.2021.28617.2625

چکیده

هدف از انجام این پژوهش، بررسی تأثیر تعارض رابطه بر تجربه سایش اجتماعی از نگاه کسی که به این رفتار سایشی اقدام نموده و کسی که با وی این‌گونه رفتار می‌شود، به همراه نقش تعدیل‌گری متغیر جمعیت شناختی جنسیت بر این تأثیر می‌باشد. جامعه آماری این پژوهش 243 نفر از کارمندان شعب منتخب بیمه البرز در شهر تهران بود. برای تعیین حجم نمونه از جدول کرجسی- مورگان استفاده شد. پایایی پرسش‌نامه مورد تأیید قرار گرفت. یافته‌های این پژوهش نشان داد که تعارض رابطه تأثیر مستقیم و معناداری بر تجربه سایش اجتماعی و رفتار سایشی دارد و هم‌چنین با میانجی‌گری رفتار سایشی به طور غیر مستقیم نیز بر تجربه سایش اجتماعی تأثیرگذار است؛ یعنی تعارض رابطه باعث می‌شود که کارکنان برای کاهش اثر شرایط نامساعد به رفتارهای سایشی اقدام نموده و این اقدام به نوبه خود تأثیری منفی بر مخاطب این رفتار دارد و باعث تجربه سایش اجتماعی توسط او می‌شود؛ اما متغیر جمعیت شناختی جنسیت به عنوان تعدیل‌گر بر تأثیر مستقیم تعارض رابطه بر تجربه سایش اجتماعی و رفتار سایشی و هم‌چنین تأثیر مستقیم رفتار سایشی بر تجربه سایش اجتماعی، اثرگذار نبود.  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of Relationship Conflict on Social Undermining Experience

نویسندگان [English]

  • Hossein Damghanian 1
  • Abbas Ali Rastgar 2
  • Fatemeh Alavimatin 3
1 Associate Professor, Semnan University, Semnan, Iran
2 Associate Professor, Semnan University, Semnan, Iran
3 MSc student in EMBA, Semnan University, Semnan, Iran
چکیده [English]

The purpose of this study is to investigate the effect of the relationship conflict on the social undermining experience from the person who acts on this abrasive behavior point of view and who is treated with it, along with the role of gender demographic variable on this effect. The statistical population of this study were 243 employees of selected branches of Alborz Insurance Company in Tehran. Krejcie and Morgan table was used to determine the sample size. Reliability of the questionnaire was confirmed. The findings of this study showed that the relationship conflict has a direct and significant effect on the social undermining experience and abrasive behavior, and also by mediating abrasive behavior, it affects the experience of social undermining indirectly, that means, the conflict of relationship will result in employees behavior, who act on abrasive behaviors to reduce the effect of unfavorable conditions, this in turn has a negative effect on the audience of this behavior and provokes the experience of social undermining. However, the demographic variable of gender as a moderator does not affect the direct effect of relationship conflict on the experience of social undermining and abrasive behavior as well as the direct effect of abrasive behavior on the experience of social undermining.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Relationship conflict
  • social undermining
  • social undermining experience
  • abrasive behavior
  • Gender
خائف الهی، احمدعلی و علی‌پور درویشی، زهرا (1389). طراحی مدل سایش اجتماعی نیروی انسانی و پیامدهای ارتباطات میان فردی. پژوهش‌های مدیریت در ایران، (2)14، 45-66.
داوری، علی و رضازاده، آرش (1395). مدلسازی معادلات ساختاری با نرم افزار PLS (چاپ سوم). تهران: سازمان انتشارت جهاد دانشگاهی.
رابینز، استیفن پی. مبانی رفتار سازمانی. ترجمه دکتر علی پارسائیان و دکتر سید محمد اعرابی (1394). چاپ چهل و سوم. تهران: دفتر پژوهش‌های فرهنگی.
فرحبد، فرزین؛ امیر علوی، سیروس و نجف‌زاده، صدیقه (1389). جایگاه مدیریت تعارض و گشودگی ارتباط در اعتماد کارکنان پرستاری. مجله دانشگاه علوم پزشکی گیلان، (79)20، 24-30.
مقیمی، سید محمد (1395). مبانی سازمان و مدیریت (چاپ چهارم). تهران: انتشارت راه‌دان.
موسویان، امیر؛ پاکزاد، آوا و میرزاده، اکبر (1388). تأثیر تعارض بر اعتماد در محیط کاری. فصلنامه توسعه سازمانی پلیس، (26)6، 73-87.   
نصر اصفهانی، مهدی؛ علامه، سید محسن؛ شائمی، علی و تیموری، هادی (1395). بسط الگوی مفهوم سایش اجتماعی کارکنان در سازمان (مورد مطالعه: سازمان بهزیستی کشور). فصلنامه علوم مدیریت ایران، (41)11، 99-116.  
نصر اصفهانی، مهدی؛ علامه، سید محسن؛ شائمی، علی و تیموری، هادی (1395). بسط الگویی مفهوم سایش اجتماعی و تعیین رابطه آن با چابکی سازمانی (مورد مطالعه: سازمان بهزیستی کشور). پژوهش‌های مدیریت راهبردی، (62)22، 155-177.
 نظری، شهرام؛ بخیت، معصومه و عیدی‌پور، کامران (1396). تأثیر سایش اجتماعی بر عملکرد سازمانی اداره کل ورزش و جوانان استان تهران با نقش میانجی‌گری درگیری شغلی. مطالعات مدیریت رفتار سازمانی در ورزش، (2)4، 69-76.
هیر، جوزف؛ هالت، توماس؛ رینگل، کریستین و سارستد، مارکو. مدلسازی معادلات ساختاری کمترین مربعات جزئی (PLS-SEM). ترجمه دکتر عادل آذر و رسول غلام‌زاده (1395). تهران: انتشارات نگاه دانش.
Castille, C. M., Kuyumcu, D., & Bennett, R. J. (2017). Prevailing to the peers' detriment: Organizational constraints motivate Machiavellians to undermine their peers. Personality and individual differences104, 29-36. https://doi.org/10.1016/j.paid.2016.07.026
Cowan, D. (2003). Taking charge of organizational conflict: A guide to managing anger and confrontation. Personhood Press.
Crossley, C. D. (2009). Emotional and behavioral reactions to social undermining: A closer look at perceived offender motives. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 108(1), 14-24. https://doi.org/10.1016/j.obhdp.2008.06.001
Davari, A., & Rezazadeh, A. (2016). Structural Equation Modeling with PLS. (Third Edition). Tehran: Iranian Students News Agency. [In Persian]  
Duffy, M. K., Ganster, D. C., & Pagon, M. (2002). Social undermining in the workplace. Academy of management Journal45(2), 331-351. https://www.jstor.org/stable/3069350?seq=1
Duffy, M. K., Ganster, D. C., Shaw, J. D., Johnson, J. L., & Pagon, M. (2006). The social context of undermining behavior at work. Organizational Behavior and Human Decision Processes101(1), 105-126. https://doi.org/10.1016/j.obhdp.2006.04.005
Duffy, M. K., Scott, K. L., Shaw, J. D., Tepper, B. J., & Aquino, K. (2012). A social context model of envy and social undermining. Academy of Management Journal55(3), 643-666. https://doi.org/10.5465/amj.2009.0804
Eissa, G., & Wyland, R. (2015). Keeping up with the Joneses The Role of Envy, Relationship Conflict, and Job Performance in Social Undermining. Journal of Leadership & Organizational Studies, 1548051815605020. https://doi.org/10.1177%2F1548051815605020
Euwema, M. C., Van de Vliert, E., & Bakker, A. B. (2003). Substantive and relational effectiveness of organizational conflict behavior. International Journal of Conflict Management14(2), 119-139. https://doi.org/10.1108/eb022894
Farahbod F, Amiralavi S, Najafzadeh S. (2011). The Position of Conflict Management and Relation Openness in Elevating the Nursing Employees’ Trust. Journal of Guilan University of Medical Sciences, 20(79), 24-30. http://journal.gums.ac.ir/article-1-129-fa.html [In Persian]
Gail Hepburn, C., & Enns, J. R. (2013). Social undermining and well-being: the role of communal orientation. Journal of Managerial Psychology28(4), 354-366. https://psycnet.apa.org/doi/10.1108/JMP-01-2013-0011
Gant, L. M., Nagda, B. A., Brabson, H. V., Jayaratne, S., Chess, W. A., & Singh, A. (1993). Effects of social support and undermining on African American workers' perceptions of coworker and supervisor relationships and psychological well-being. Social Work, 38(2), 158-164. https://psycnet.apa.org/record/1993-39119-001
Greenbaum, R. L., Mawritz, M. B., & Eissa, G. (2012). Bottom-line mentality as an antecedent of social undermining and the moderating roles of core self-evaluations and conscientiousness. Journal of Applied Psychology, 97(2), 343- 359. https://psycnet.apa.org/doi/10.1037/a0025217
Greenbaum, R. L., Hill, A., Mawritz, M. B., & Quade, M. J. (2014). Employee Machiavellianism to Unethical Behavior The Role of Abusive Supervision as a Trait Activator. Journal of Management, 43(2), 585-609. https://psycnet.apa.org/doi/10.1177/0149206314535434
Hair Jr, J. F., Hult, G. T. M., Ringle, C., & Sarstedt, M. (2016). A primer on partial least squares structural equation modeling (PLS-SEM). (Translate of Azar, A., GHolamzadeh, R.). Tehran: Negahedanesh publications. [In Persian]
Hershcovis, M. S. (2011). “Incivility, social undermining, bullying… oh my!”: A call to reconcile constructs within workplace aggression research. Journal of Organizational Behavior32(3), 499-519. https://doi.org/10.1002/job.689
Jehn, K. A. (1995). A multimethod examination of the benefits and detriments of intragroup conflict. Administrative science quarterly, 256-282. https://doi.org/10.2307/2393638
Jung, E., Hecht, M. L., & Wadsworth, B. C. (2007). The role of identity in international students’ psychological well-being in the United States: A model of depression level, identity gaps, discrimination, and acculturation. International Journal of Intercultural Relations31(5), 605-624. https://doi.org/10.1016/j.ijintrel.2007.04.001
Jung, E. J., & Lee, S. (2015). The combined effects of relationship conflict and the relational self on creativity. Organizational Behavior and Human Decision Processes130, 44-57. https://doi.org/10.1016/j.obhdp.2015.06.006
Khaef Elahi, A.A., Alipour Darvishi, Z., (2010). Designing the Social Undermining Model of Manpower and Outcomes of Interpersonal Communications. Management Research in Iran, 14 (2), 45-66. https://mri.modares.ac.ir/article-19-589-fa.html [In Persian]
Kim, S., & Krishna, A. (2017). Communication or action? Strategies fostering ethical organizational conduct and relational outcomes. Public Relations Review, 43(3), 560-567. https://doi.org/10.1016/j.pubrev.2017.03.009
Longe, O. (2015). Impact of Workplace Conflict Management on Organizational Performance: A Case of Nigerian Manufacturing Firm. Journal of Management and Strategy6(2), 83. https://doi.org/10.5430/jms.v6n2p83
Moghimi, S. M. (2016). Fundamentals of Organization & Management. Rahdan. [In Persian]
Mosavian, A., Pakzad, A., & Mirzadeh, A. (2009). The effect of conflict on trust in the workplace. Police Organizational Development, 6(26), 73-87. http://pod.jrl.police.ir/article_9403.html  [In Persian]
Nasr Esfehani, M., Allameh, S.M., Shaemi, A., & Teimouri, H. (2016). Develop a Conceptual Model of Personal Social Undermining (The State Welfare Organization). Iranian Journal of Management Sciences, 11(41), 99-116. http://journal.iams.ir/article_228.html [In Persian]
Nasr Esfehani, M., Allameh, S.M., Shaemi, A., & Teimouri, H. (2016). Develop a conceptual model of social undermining and determine its relationship with organizational agility (The State Welfare Organization). Journal of Strategic Management Reserches. 22(62), 155-177. http://smr.journals.iau.ir/article_530169.html?lang=fa [In Persian]   
Nazari, S., Bakhit, M., Eydipour, K. (2017). Influence of social undermining the functioning of the Directorate General of Youth and Sports Organization of Tehran province was the mediating role of job involvement. Scientific Journal of Organizational Behavior Management in Sport Studies, 4(2), 69-76. http://fmss.journals.pnu.ac.ir/article_3693.html?lang=fa [In Persian]
Oetzel, J., Duran, B., Jiang, Y., & Lucero, J. (2007). Social support and social undermining as correlates for alcohol, drug, and mental disorders in American Indian women presenting for primary care at an Indian Health Service hospital. Journal of Health Communication12(2), 187-206. https://doi.org/10.1080/10810730601152771
O'Connor, K. M., & Arnold, J. A. (2011). Sabotaging the deal: The way relational concerns undermine negotiators. Journal of Experimental Social Psychology47(6), 1167-1172. https://doi.org/10.1016/j.jesp.2011.04.004
Okimoto, T. G. (2008). Outcomes as affirmation of membership value: Material compensation as an administrative response to procedural injustice. Journal of Experimental Social Psychology44(5), 1270-1282. https://psycnet.apa.org/doi/10.1016/j.jesp.2008.04.009
Robbins, S. P., (1943). Essentials of Organizational Behavior. Translated by A. Parsayan & S.M. A’arabi (1394). (Forty-third Edition). Tehran: Cultural Research Bureau. [In Persian]  
Smith, M. B., & Webster, B. D. (2017). A moderated mediation model of Machiavellianism, social undermining, political skill, and supervisor-rated job performance. Personality and Individual Differences, 104, 453-459. https://doi.org/10.1016/j.paid.2016.09.010
Strongman, L. (2013). The psychology of social undermining in organisational behaviour. The Australasian Journal of Organisational Psychology6. https://doi.org/10.1017/orp.2013.3
Vallacher, R. R., Coleman, P. T., Nowak, A., Bui-Wrzosinska, L., Liebovitch, L., Kugler, K. G. & et al. (2013). Attracted to Conflict:Dynamic Foundations of Destructive Social Relations. Springer Press. https://www.springer.com/gp/book/9783642352799
Yoo, J., & Frankwick, G. L. (2013). Exploring the impact of social undermining on salesperson deviance: an integrated model. Journal of Personal Selling & Sales Management33(1), 79-90. https://doi.org/10.2753/PSS0885-3134330107
You, J., Huang, J. L., Ho, M. Y., Leung, H., Li, C., & Bond, M. H. (2015). Perceived support and relational conflict as mediators linking attachment orientations with depressive symptoms: A comparison of dating individuals from Hong Kong and the United States. Personality and individual differences73, 50-55. https://doi.org/10.1016/j.paid.2014.09.004