تبیین نقش نوآوری سازمانی و سرمایه اجتماعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار ، دانشگاه خوارزمی ، تهران، ایران

2 کارشناسی ارشد مدیریت، دانشگاه خوارزمی ، تهران، ایران

10.22054/jmsd.2021.47511.3445

چکیده

در سال‌های اخیر، اجرای مسئولیت‌ اجتماعی به چالشی برای بسیاری از کسب‌وکارها تبدیل شده است. یکی از مهم‌ترین سوالات درباره مسئولیت‌پذیری اجتماعی، تاثیر آن بر عملکرد شرکت است. اگرچه برخی پژوهش‌ها به بررسی این رابطه پرداخته‌اند، تاکنون توافقی بر سر نحوه و نوع اثرگذاری آن به‌دست نیامده است. هدف این پژوهش بررسی تأثیر مسئولیت‌پذیری اجتماعی بر عملکرد از طریق متغیرهای میانجی نوآوری و سرمایه اجتماعی است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش از نوع همبستگی و به‌طور مشخص مدل معادلات ساختاری است. جامعه آماری، تمامی شرکت‌های تأمین سرمایه عضو «کانون نهادهای سرمایه‌گذاری» در تهران است. ابزار اندازه‌گیری پرسشنامه‌ای استاندارد با 44 پرسش است که 62 شرکت به آن پاسخ داده‌اند و برای بررسی روایی آن از روایی همگرا و واگرا و برای بررسی پایایی آن از آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی استفاده شده است. تحلیل داده‌ها با نرم‌افزار اسمارت پی‌ال‌اس 3 انجام شده است. اگرچه تاثیر مسئولیت‌پذیری اجتماعی بر نوآوری پذیرفته نشده اما نتایج نشان می‌دهد مسئولیت‌پذیری اجتماعی هم به صورت مستقیم و هم از طریق متغیر میانجی سرمایه اجتماعی بر عملکرد شرکت اثرگذار است. بنابراین پیشنهاد می‌شود این شرکت‌ها جهت ارتقای عملکرد، علاوه بر تدوین و پیاده‌سازی برنامه‌های تقویت‌کننده مسئولیت‌ اجتماعی به تقویت سرمایه اجتماعی خود هم بپردازند.  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explanation The Role of Organizational Innovation and Social Capital

نویسندگان [English]

  • Soltanali Shahriyari 1
  • Mohammad Shahrabi Farahani 2
1 Assistant Professor , Kharazmi University, Tehran.Iran
2 MS of Management, Kharazmi University, Tehran.Iran
چکیده [English]

In recent years, implement of social responsibility has become a challenge for many businesses. One of the most important question about corporate social responsibility is its impact on corporate performance. Although, many studies have investigated this relationship, no consensus has been yet reached about it. This study aims to examine the impact of corporate social responsibility on the firm's performance through the mediating variables of innovation and social capital. This research in terms of the purpose is Practical, in terms of how to collect information is Descriptive-Correlation
based on structural equation modeling. The statistical population of this study is all of the investment banks in Iranian Institutional Investors Association (IIIA). Measuring tool was a questionnaire with 44 questions which 62 companies responded to it. Construct validity was assessed using convergent and discriminant validity and reliability was assessed by using Cronbach's alph and composite reliability. Data analysis was performed with SmartPLS3 software. Although the impact of social responsibility on innovation has not been accepted, the results show that social responsibility has an impact on firm performance both directly and through the mediator variable of social capital. Therefore, it is suggested that enhance social capital in addition to formulating and implementing social responsibility can imrove firm perfoamnce.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Corporate Social responsibility
  • Social Capital
  • Orgonisational Innovation
  • Performance
یرو اوصفیاء، مجید،, و ادب, ح. (1396). بررسی تاثیر مسئولیت اجتماعی بر عملکرد مالی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران. دومین کنفرانس بین المللی انسجام مدیریت و اقتصاد در توسعه ، تهران،13-1
شفیعی رودپشتی, م., اسعدی, م., و محمدمیرزایی, ن. (1396). تحلیلی بر جایگاه و سطح تحقق مسئولیت پذیری اجتماعی در صنعت گردشگری (مورد مطالعه: سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان یزد). مدیریت سرمایه اجتماعی, 4(3), 333–351
عرب صالحی، مهدی, صادقی، غزل, و معین الدین, محمود. (1392). رابطه مسئولیت اجتماعی با عملکرد مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. پژوهش های تجربی حسابداری, 3(1), 1–20
عربی, ا., و صدری, پ. (1396). تاثیر مسئولیت اجتماعی و اقتصادی بر عملکرد مالی با نقش میانجی نوآوری. در کنفرانس ملی اندیشه‌های نوین در مدیریت کسب و کار. تهران: دانشگاه علم و فرهنگ
مددی, ح. (1392). بررسی رابطه سرمایه اجتماعی با کارآفرینی درون سازمانی. مطالعات مدیریت (بهبود و تحول), 1392(14), 39–49
فلاح, م. (2019). ارائه چارچوبی برای بازتولید سرمایه اجتماعی با استفاده از رویکرد فراترکیب. مطالعات مدیریت (بهبود و تحول), 28(93), 161–203.
Brammer, S., Brooks, C., & Pavelin, S. (2006). Corporate Social Performance and Stock Returns: UK Evidence from Disaggregate Measures. Financial Management, 35(3), 97–116.
Carroll, A. B., & Brown, J. A. (2018). Corporate Social Responsibility: A Review of Current Concepts, Research, and Issues, 39–69.
Carroll, A. B., & Shabana, K. M. (2010). The Business Case for Corporate Social Responsibility : A Review of Concepts , Research and Practice.
Cegarra-navarro, J., Reverte, C., Eduardo, G., & Wensley, A. K. P. (2016). Linking social and economic responsibilities with financial performance : The role of innovation. European Management Journal, 1–10.
Degli Antoni, G., & Portale, E. (2011). The effect of corporate social responsibility on social capital creation in social cooperatives. Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly, 40(3), 566–582.
Eiríkur, H. C., & Sandra, R. (2008). Firm performance: the interactions of corporate social performance with innovation and industry differentiation. Strategic Management Journal, 29(7), 781–789.
Hasan, I., Kobeissi, N., Liu, L., & Wang, H. (2018). Corporate Social Responsibility and Firm Financial Performance: The Mediating Role of Productivity. Journal of Business Ethics, 149(3), 671–688.
Inoue, Y., & Lee, S. (2011). Effects of different dimensions of corporate social responsibility on corporate financial performance in tourism-related industries. Tourism Management, 32(4), 790–804.
Jordi, S., A., T. J., & Sandra, W. (2009). Corporate responsibility and financial performance: the role of intangible resources. Strategic Management Journal, 31(5), 463–490.
Langerak, F. (2003). The effect of market orientation on positional advantage and organizational performance. Journal of Strategic Marketing, 11(2), 93–115.
Lin, L., Hung, P.-H., Chou, D.-W., & Lai, C. W. (2019). Financial performance and corporate social responsibility: Empirical evidence from Taiwan. Asia Pacific Management Review, 24(1), 61–71.
Loosemore, M., Lim, B. T. H., Teck, B., & Lim, H. (2017). Linking corporate social responsibility and organizational performance in the construction industry. Construction Management and Economics, 35(3), 90–105.
Maqbool, S., & Zameer, M. N. (2018). Corporate social responsibility and fi nancial performance : An empirical analysis of Indian banks. Future Business Journal, 4(1), 84–93.
Martinez-Conesa, I., Soto-Acosta, P., & Palacios-Manzano, M. (2017). Corporate social responsibility and its effect on innovation and firm performance: An empirical research in SMEs. Journal of Cleaner Production, 142, 2374–2383.
Mcwilliams, A., & Siegel, D. (2000). CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY AND FINANCIAL PERFORMANCE : CORRELATION OR MISSPECIFICATION ?, 609(January 1999), 603–609.
McWilliams, A., & Siegel, D. (2001). Corporate Social Responsibility: A Theory of the Firm Perspective. The Academy of Management Review, 26(1), 117–127.
Mittal, R., Sinha, N., & Singh, A. (2008). An analysis of linkage between economic value added and corporate social responsibility. Management Decision, 46, 1437–1443.
Mohtsham Saeed, M., & Arshad, F. (2012). Corporate social responsibility as a source of competitive advantage: The mediating role of social capital and reputational capital. Journal of Database Marketing & Customer Strategy Management, 19(4), 219–232.
Nahapiet, J., & Ghoshal, S. (1998). Social Capital, Intellectual Capital, and the Organizational Advantage. The Academy of Management Review, 23(2), 242–266.
Orlitzky, M., Schmidt, F. L., Rynes, S. L., & Rynes, S. L. (2000). Corporate Social and Financial Performance : A Meta-analysis, 403–441.
Saeidi, S. P., Sofian, S., Saeidi, P., Saeidi, S. P., & Saaeidi, S. A. (2015). How does corporate social responsibility contribute to firm financial performance? The mediating role of competitive advantage, reputation, and customer satisfaction. Journal of Business Research, 68(2), 341–350.
Simpson, W. G., & Kohers, T. (2002). The Link Between Corporate Social and Financial Performance: Evidence from the Banking Industry. Journal of Business Ethics, 35(2), 97–109.
Sherif, K.; Hoffman, J. & Thomas, B. (2006). Can technology build organizational social capital? the case of a global IT consulting firm, Information & Management, 43(1), 795–804
Zhu, Q., Zou, F., & Zhang, P. (2019). The role of innovation for performance improvement through corporate social responsibility practices among small and medium-sized suppliers in China. Corporate Social Responsibility and Environmental Management, 26(2), 341–350.