تعیین تأثیر ارزش‌های شخصی بر فرسودگی شغلی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت دولتی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

2 دانشیار ،دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

10.22054/jmsd.2021.44939.3448

چکیده

هدف از این پژوهش تعیین تأثیر ارزش‌های شخصی بر فرسودگی شغلی با اثر میانجی توانمندسازی روانشناختی، با حمایت شرکت گاز استان اصفهان است. روش پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش؛ کارکنان و مدیران شرکت گاز استان اصفهان بوده که از بین آن‌ها تعداد 214 نفر حجم نمونه را تشکیل دادند. داده‌ها به وسیله پرسشنامه جمع‌آوری گردید. روایی محتوایی پرسشنامه‌ها مورد تأیید صاحب‌نظران قرار گرفت. پایایی پرسشنامه‌ها مورد محاسبه قرار گرفت و میزان پایایی کل مطلوب و 0.77 بود. در این پژوهش از آزمون-های آماری توصیفی، استنباطی استفاده، و برای تجزیه و تحلیل این آزمون‌ها از نرم افزار استفاده شد. بر اساس یافته‌های پژوهش؛ ارزش‌های شخصی بر فرسودگی شغلی، خستگی عاطفی، مسخ شخصیت و کاهش عملکرد فردی تأثیر منفی و بر توانمندسازی روانشناختی تأثیر مثبت دارد. همچنین توانمندسازی بر فرسودگی شغلی تأثیر منفی دارد. نقش میانجی توانمندسازی در تأثیر بین ارزش‌های شخصی بر فرسودگی شغلی نیز تأیید شد. با توجه به نتایج حاصل از این پژوهش، شرکت گاز استان اصفهان می‌تواند با افزایش شور و اشتیاق و در نتیجه رضایت خاطر کارکنان، به بهبود عملکرد سازمانی سرعت ببخشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determining the Impact of Personal Values on Job Burnout

نویسندگان [English]

  • Niloofar Habibzadeh Shirazi 1
  • Sayyed Mohsen Allameh 2
1 Master of Public Administration, Isfahan University, Isfahan, Iran.
2 Associate Professor, Isfahan University, Isfahan, Iran.
چکیده [English]

The purpose of this study was to determine the effect of personal values ​​on burnout with the mediating effect of psychological empowerment with support of Isfahan Gas Company. The research method was descriptive and correlation type. The statistical population of this research was employees and managers of the Gas Company of Isfahan Province, among which 214 people were formed as sample size. Data were collected by questionnaires. The content validity of the questionnaires was approved by the experts. The reliability of the questionnaire was calculated and it was desirable and 0.77. In this research, descriptive and inferential statistical tests were used and software was used for analyzing these tests. According to research findings, personal values have a negative effect on job burnout, emotional exhaustion, depersonalization, and personal performance reduction, and has a positive effect on psychological empowerment. Also, empowerment has a negative effect on job burnout. The role of empowerment mediator in the impact between personal values on job burnout was also confirmed. According to the results of this research, Gas Company of Isfahan Province may increase organizational performance by increasing passion and satisfaction of employees.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Personal values
  • Job burnout
  • Depersonalization
  • psychological empowerment
  • Emotional Exhaustion
احمدی، سید احمد (1381) ، "بررسی فرسودگی شغلی مدیران آموزشی در مقاطع سه گانه ی شهر اصفهان"، مجله پژوهشی دانشگاه اصفهان، 13 (1)، 275- 284.
حسینی، سید قربان، (1390)، "فرسودگی شغلی؛ عوامل و راهکارها"، http://hosseinipooyesh.persianblog.ir/post/6.
دلخموش؛ محمدتقی، (1385)، "سلسله مراتب ارزشی دانشجویان ایرانی، فصلنامه روانشناسان ایرانی"، 2 (8)، 299- 318.
رﺳﺘﻤﻲ، ﻋﺎدل؛ ﻧﻮروزی، ﻋﻠﻲ؛ زارﻋﻲ، ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ؛ اﻣﻴﺮی، ﻣﺤﺴﻦ و ﺳﻠﻴﻤﺎﻧﻲ، ﻣﻬﺮان (1387)، "ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄﻪ ﻓﺮﺳﻮدﮔﻲ ﺷﻐﻠﻲ و ﺳﻼﻣﺖ روان ﺑﺎ ﻧﻘﺶ ﻛﻨﺘﺮل ﻛﻨﻨﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻴﺖ و تاب آوری در ﻣﻴﺎن ﻣﻌﻠﻤﻴﻦ اﺑﺘﺪاﻳﻲ"، ﻓﺼﻞ ﻧﺎﻣﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﻛﺎر اﻳﺮان، 5 (4) ،75-68.
سبک­رو، مهدی؛ اله­یاری، مینا و ابراهیم­زاده پزشکی، رضا (1396)، " فرسودگی شغلی در پرستاران و تاثیر آن بر اهمال کاری در آنان"، مجله دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه، 15 (2)، 86-94.
عابدینی، مهنوش و رضاپور دمیه، غلامعلی (1396)، "بررسی عوامل موثر بر فرسودگی شغلی کارکنان بانک رفاه کارگران (مطالعه موردی: مدیریت شعب استان کهگیلویه و بویراحمد) و ارائه راهکارهای بهبود وضعیت آن"، مطالعات اقتصاد، مدیریت مالی و حسابداری، 3 (4)، 108-119.
فاضلی، افسانه و اکرامی، محمود (1393)، "توسعه نظام ارزش­ها بر پایه هوش فرهنگی مدیران دانشگاهی"، فصلنامه پژوهش­های رهبری و مدیریت آموزشی، 1 (1)، 1-21.
کردبچه؛ مریم، (1393)، بررسی تأثیر توانمندسازی روانشناختی بر فرسودگی و رضایت شغلی کارکنان شرکت توانیر، (پایان نامه کارشناسی ارشد)، دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی.
گل پرور، محسن؛ نیری، شیرین و مهداد، علی (1388)، "رابطه ارزش­های سازمانی با استرس شغلی، فرسودگی هیجانی و رفتارهای انحرافی سازمانی در کارکنان شرکت سهامی ذوب­آهن"، دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی، 11 (42)، 43-66.
  Berkovits, M. D. (2017), “the Role of Organizational Justice and Stress in Predicting Job Burnout”, Journal of Career Development, 5, 1-14.
Brown K. W & Kasser T. (2005), “Are psychological and ecological well-being compatible? The role of values, mindfulness, and life style”. Social Indicators Research. 74, 349–368.
Ciarrochi L, Fisher D, Lane L. (2011), “The link between value motives, value success, and well-being among people diagnosed with cancer journal of the psychological, social and behavioral dimensions of cancer”, 20 (11), 1184-1192. 
Tartakovsky, E, (2015), “Personal value preferences and burnout of social workers”, Journal of Social Work, 0 (0), 1-17.
Kuo, T.H. and Ho, L.A. and Lin, C. & Lai, K.K, (2010), “Employee empowerment in a technology advanced work environment”, Industrial management & data systems, 110  )1(, 24-42.
Srivastava, S. (2017), “Mentoring and Psychological Empowerment: Relationship with Turnover Intentions of Managers: A Study on Private Sector Banks of Delhi-NCR Region”, Jindal Global Business School, 5 (2), 145-156.
Pieterse, A. N., van Knippenberg, D., Schippers, M. and Stam, D. (2010), “Transformational and transactional leadership and innovative behavior: The moderating role of psychological empowerment”, Journal of Organizational Behavior, 31, 609–623. 
Sabzikaran, E., Miri, A. and Rangriz, H. (2011), “The relationship between organizational structure and employees’ empowerment in National Iranian Oil Products Distribution Company, Kuwait Chapter of Arabian”, Journal of Business and Management Review, 1(1), 51-68.
Thomas, Kenneth W.; Betty, A. Velthouse, (1990), “Cognitive Element of Empowerment: An Interprantive Model of Intrinsic Task Motivation”, Academy of Management Journal, 15 (4), 666-681.
Jackson, L. M. (2019). The psychology of prejudice: From attitudes to social action (2nd ed.). American Psychological Association
Harris, L. (2014). Instructional leadership perceptions and practices of elementary school leaders [Unpublished doctoral dissertation]. University of Virginia.
Sanchiz, M., Chevalier, A., & Amadieu, F. (2017). How do older and young adults start searching for information? Impact of age, domain knowledge and problem complexity on the different steps of information searching. Computers in Human Behavior, 6(72), 67–78. https://doi.org/10.1016/j.chb.2017.02.038
Cacioppo, S. (2019, April 25–28). Evolutionary theory of social connections: Past, present, and future [Conference presentation abstract]. Ninety-ninth annual convention of the Western Psychological Association, Pasadena, CA, United States.  https://westernpsych.org/wp-content/uploads/2019/04/WPA-Program-2019-Final-2.pdf
Parenthetical citation: (Cacioppo, 2019) Narrative citation.
Ahmadi, S. A. (2003), Analyzing educational managers job burnout, Isfahan university research mjournal, 13 (1), 275-284. [In Persian]
Hoseini, S. Q. (2012), Job burnout, Factors and solutions. [In Persian]
Delkhamosh, M. (2007), Iranian students values hierarchal, Iranian phycologists journal, 2 (8), 299-318. [In Persian]
Rostami, A., Nourozi, A., Zareei, A., Amiri, M. and Soleimani, M. (2009), Relationship between job burnout and psycho health with moderating role of gender and resilience in elementary teachers, Iran work health journal, 5 (4), 68-75. [In Persian]
Sabkroo, M.; Alahyari, M. and Ebrahimzadeh Pezeshki, R. (2017), "Job burnout in nurses and its effect on procrastination in them", Journal of Urmia School of Nursing and Midwifery, 15 (2), 86-94.[In Persian]
Abedini, M. and Rezapour Damieh, G. A. (2017), "Study of factors affecting burnout of employees of the Welfare Bank (Case study: Management of Kohgiluyeh and Boyer-Ahmad branches) and provide solutions to improve its situation", Economic Studies, Financial Management and Accounting, 3 (4), 108-119. [In Persian]
Fazeli, A. and Ekrami, M. (2014), "Development of value system based on cultural intelligence of university administrators", Quarterly Journal of Leadership and Educational Management Research, 1 (1), 1-21. [In Persian]
Kordbache; M. (2014), The effect of psychological empowerment on burnout and job satisfaction of Tavanir employees, (Master Thesis), Azad University, Central Tehran Branch. [In Persian]
Golparvar, M.; Nairi, S. and Mahdad, A. (2009), "The Relationship between Organizational Values and Job Stress, Emotional Burnout and Deviant Organizational Behaviors in the Employees of Zobahan Company", Knowledge and Research in Applied Psychology, 11 (42), 43- 66. [In Persian]