واکاوی نقش شخصیت سازمانی در بهبود عملکرد ایمنی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار ، دانشگاه ولی‌عصر (عج) رفسنجان، رفسنجان، ایران

2 دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

10.22054/jmsd.2021.54878.3736

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر شخصیت سازمانی بر عملکرد ایمنی با تبیین نقش میانجی رضایت شغلی است. جامعه آماری در این پژوهش کارکنان شرکت قطار شهری تهران و حومه بود. برای به دست آوردن حجم نمونه فرمول ­کوکران مورد استفاده قرار گرفت و از روش نمونه­گیری خوشه­ای و تصادفی نیز برای توزیع پرسشنامه در میان نمونه برآورد شده، استفاده شد. برای جمع­آوری داده­ها نیز پرسشنامه استاندارد (شخصیت سازمانی، عملکرد ایمنی و رضایت شغلی) مورد استفاده قرار گرفت که روایی آن از طریق روایی صوری و سازه و پایایی آن نیز با آلفای کرونباخ بررسی شد. برای تجزیه و تحلیل داده­های به دست آمده از پرسشنامه و نمونه آماری از مدل­سازی ­معادلات ­ساختاری و نرم­افزار Smart PLS استفاده شده است.یافته­ها نشان­ می­دهد که شخصیت سازمانی و رضایت شغلی بر ابعاد عملکرد ایمنی (رعایت ایمنی و مشارکت ایمنی) تأثیر مثبت معناداری دارد. همچنین رضایت شغلی بر شخصیت سازمانی تأثیر مثبت  معناداری دارد. علاوه بر این، یافته‎ها موید این است که شخصیت سازمانی از طریق رضایت شغلی به بهبود عملکرد ایمنی در شرکت قطار شهری تهران و حومه می­انجامد.  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

he Analysis of Organizational Personality Role in Improving Safety Performance

نویسندگان [English]

  • Mahdi Dehghani Soltani 1
  • Sara Ramezani 2
1 Assistant Professor, Vali-e-Asr University of Rafsanjan, Rafsanjan, Iran
2 Ph.D Student of Commercial Management, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

The purpose of this study is to investigate the effect of organizational personality on safety performance by explaining the mediating role of job satisfaction. Statistical population in this study was employees of Tehran urban train company and suburbs. The Cochran's formula was used to obtain the sample size and the cluster and random sampling method was used to distribute the questionnaire among the estimated samples. In order to collect the data, the standard questionnaire (organizational personality, safety performance and job satisfaction) was used. The validity of the questionnaire was confirmed by face and construct validity and its reliability were investigated with Cronbach "s alpha. To analyze the data obtained from the questionnaire and statistical sample, smart PLS software and structural equation modeling are used. The findings show that organizational personality and job satisfaction on the dimensions of safety performance (safety compliance and safety participation) have a significant positive effect. Also job satisfaction has a significant positive effect on organizational personality. Furthermore, the results indicate that organizational personality through job satisfaction leads to improved safety performance in Tehran Urban Train Company and Suburbs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organizational Personality
  • Job Satisfaction
  • Safety Compliance
  • Safety Participation
بابازاده، محمد.، قدیمی، خلیل و محسنی، رضا. (1388). تأثیر سرمایه­گذاری در بخش حمل­و­نقل بر رشد اقتصادی در ایران. فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی، 50، 157-199.
جوشنلو، محسن.، دائمی، فاطمه.، بخشی، علی.، ناظمی، سبا. و غفاری، زهرا. (1389). ساختار عاملی نسخه تجدیدنظرشده فارسی پرسشنامه شخصیتی نئو در ایران. فصلنامه روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران، 16(3)، 220-230.
خرازی، سیدکمال؛ میرکمالی، سید محمد و ترکی، علی. (1392). رهبری خدمتگزار سازمان و رضایت شغلی کارکنان. فصلنامه چشم­انداز مدیریت دولتی، 14، 116-87.
داناییفرد، حسن.، الوانی، سیدمهدی و آذر، عادل. (1397). روش شناسی پژوهش کمی در مدیریت: رویکردی جامع. تهران: صفار- اشراقی.
داوری، علی و رضازاده، آرش. (1395). مدل سازی معادلات ساختاری با نرم افزار PLS. تهران: سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی.
دهقانی سلطانی، مهدی و جنیدی جعفری، مهدی. (1399). تأثیر دلبستگی شغلی بر بهزیستی و کنترل بر کار: نقش میانجی سرمایه روانشناختی. فصلنامه مطالعات مدیریت (بهبود و تحول)، 29(95)، 185-161.
دهقانی سلطانی، مهدی.، شول، عباس و رمضانی، سارا. (1398). تأثیر ارزش زیست‌محیطی و تصویر سبز بر تمایل به تبلیغ دهان به دهان با تبیین نقش اعتماد سبز و تمایل به پرداخت در چارچوب مدلSOR. فصلنامه مدیریت بازرگانی، 11(4)، 804-824.
دهقانی سلطانی، مهدی و مصباحی، مریم. (1397). بررسی تأثیر خویشاوندگرایی بر عملکرد کاری کارکنان با نقش میانجی شایستگی­های آنان. فصلنامه مطالعات رفتار سازمانی، 7(4)، 109-75.
سیدحسنی، فرشته­السادات. (1397). پیش­بینی پرخاشگری بر پایه خشم مادران و ویژگی­های شخصیتی دختران نوجوان پایه نهم شهر یزد. فصلنامه علوم اجتماعی، 12(3)، 108-87.
فیض، داود.، دهقانی سلطانی، مهدی.، فرجی، الهام و فارسی­زاده، حسین. (1395). تأثیر کار هیجانی و فرسودگی هیجانی بر تعهد سازمانی عاطفی: نقش میانجی رضایت شغلی. فصلنامه مطالعات رفتار سازمانی، 5(3)، 1-25.
محسنین، شهریار و اسفیدانی، محمدرحیم. (1397). معادلات ساختاری مبتنی بر رویکرد حداقل مربعات جزئی به کمک نرم­افزار Smart-Pls (آموزشی و کاربردی). تهران: مهربان نشر.
میرزاخانی، پرویز.، دلاور، علی و مکوندی، بهنام. (1393). بررسی رابطه بین ویژگی­های شخصیتی با هوش معنوی در اعضاء باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی. فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی، 4(1)، 129-158.
یزدان­شناس، مهدی و باباخانی، سعید. (1399). تأثیر رفتار شبکه­ای بر رضایت شغلی و تعهد سازمانی. فصلنامه مطالعات مدیریت (بهبود و تحول)، 29(95)، 78-47.
Akirmak, U. & Ayla, P. (2019). How is time perspective related to burnout and job satisfaction? A conservation of resources perspective. Personality and Individual Differences,
https://doi.org/10.1016/j.paid.2019.109667.
Arthur, J. & Doverspike, D. (2001). Predicting motor vehicle crash involvement from a personality measure and a driving knowledge test. Journal of Prevention & Intervention Community, 22(1), 35-42. https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/10852350109511209.
Baker, A. & Goodall, A.H. (2020). Feline followers and “umbrella carriers”: Department Chairs’ influence on faculty job satisfaction and quit intentions. Research Policy, 49(4), 1-10. https://doi.org/10.1016/j.respol.2020.103955.
Barrick, M. & Mount, M. (1991). The big five personality dimensions and job performance: a meta‐analysis. Personnel Psychology, 44(1), 1-26. https://doi.org/10.1111/j.1744-6570.1991.tb00688.x.
Benfield, J., Szlemko, W. & Bell, P. (2007). Driver personality and anthropomorphic attributions of vehicle personality relate to reported aggressive driving tendencies. Personality and Individual Differences, 42(2), 247-258. https://doi.org/10.1016/j.paid.2006.06.016.
Biberdzic, M., Ensink, K., Normandin, L. & Clarkin, J.F. (2018). Empirical typology of adolescent personality organization. Journal of Adolescence, 66, 31-48.
https://doi.org/10.1016/j.adolescence.2018.04.004
Chen, C., Hewitt, P.L., Flett, G.L. & Roxborough, H.M. (2019). Multidimensional perfectionism and borderline personality organization in emerging adults: A two-wave longitudinal study. Personality and Individual Differences, 146, 143-148. https://doi.org/10.1016/j.paid.2019.04.011.
Chong, D., Zhu, N., Luo, W., Zhang, Z. & Pan, X. (2020). Effects of heat acclimation on individual safety performance in hyperthermal indoor environments. Building and Environment, 168, 1-9. https://doi.org/10.1016/j.buildenv.2019.106537.
Christian, M., Bradley, J., Wallace, J. & Burke, M. (2009). Workplace safety: a metaanalysis of the roles of person and situation factors. Journal of Applied Psychology, 94(5), 1103-1127. https://doi.org/10.1037/a0016172.
Chu, F., Fu, Y. & Liu, S. (2019). Organization is also a“life form”: Organizational-level personality, job satisfaction, and safety performance of high-speed rail operators. Accident Analysis and Prevention, 125, 217-223. https://doi.org/10.1016/j.aap.2019.01.027.
Clarke, S. & Robertson, I. (2005). A meta‐analytic review of the Big five personality factors and accident involvement in occupational and non‐occupational settings. The Journal of Occupational and Organizational Psychology, 78(3), 355-
376.  https://doi.org/10.1348/096317905X26183.
Costa Jr., P.T. & McCrae, R.R. (1992). Revised NEO Personality Inventory (NEO-PI-R) and NEO Five-Factor (NEO-FFI) Professional Manua. Psychological Assessment Resources, Odessa, FL. https://www.worldcat.org/title/revised-neo-personality-inventory-neo-pi-r-and-neo-five-factor-inventory-neo-ffi/oclc/1131948849?referer=br&ht=edition.
Crook, T., Todd, S., Combs, J. & Woehr, D. (2011). Does human capital matter? A meta-analysis of the relationship between human capital and firm performance. Journal of Applied Psychology, 96(3), 443-456. DOI: 10.1037/a0022147.
Dewi, R.C. & Riantopura, C.D. (2019). Felt accountability: the role of personality and organizational factors. Journal of Management Development, 38(4), 312-322. https://doi.org/10.1108/JMD-12-2018-0375.
Digman, J. (1989). Five robust trait dimensions: development, stability, and utility. Journal of Personality, 57(2), 195-214.  https://doi.org/10.1111/j.1467-6494.1989.tb00480.x
Engstrom, M. C., Boozer, R. W., Maddox, E. N., & Forte, M. (2010). Psychological type, emotional intelligence, and the work outcomes of job satisfaction and organizational commitment. Journal of Psychological Type, 70(11), 123–133. http://refhub.elsivier.com/S1447-6770(17)30329-7/sref26.
Espinosa, A. & Rudenstine, S. (2018). Trait emotional intelligence, trauma and personality organization: Analysis of urban clinical patients. Personality and Individual Differences, 123, 176-181. https://doi.org/10.1016/j.paid.2017.11.026.
Feiz, D., Dehghani Soltani, M. & Farsizadeh, H. (2019). The effect of knowledge sharing on the psychological empowerment in higher education mediated by organizational memory. Studies in Higher Education, 44(1), 3-19.
https://doi.org/10.1080/03075079.2017.1328595.
Fontana, A., Panfilis, C.D., Casini, E., Preti, E., Richetin, J. & Ammaniti, M. (2018). Rejection sensitivity and psychopathology symptoms in early adolescence: The moderating role of personality organization. Journal of Adolescence, 67, 45-54. DOI: 10.1016/j.adolescence.2018.05.012.
Ghetta, A., Hirschi, A., Wang, M., Rossier, J. & Herrmann, A. (2020). Birds of a feather flock together: How congruence between worker and occupational personality relates to job satisfaction over time. Journal of Vocational Behavior, 119, 103-112.
https://doi.org/10.1016/j.jvb.2020.103412.
Giberson, T., Resick, C. & Dickson, M. (2005). Embedding leader characteristics: an examination of homogeneity of personality and values in organizations. Journal of Applied Psychology, 90(5), 1002-1010. DOI: 10.1037/0021-9010.90.5.1002.
Goldberg, L. (1992). The development of markers for the Big-Five factor structure. Psychological Assessment, 4(1), 26-42. https://doi.org/10.1037/1040-3590.4.1.26.
Gracia, F.J., Tomas, I., Matinez-Corcoles, M. & Peiro, J.M. (2020). Empowering leadership, mindful organizing and safety performance in a nuclear power plant: A multilevel structural equation model. Safety Science, 123, 104-112. https://doi.org/10.1016/j.ssci.2019.104542.
Griffin, M. & Neal, A. (2000). Perceptions of safety at work: a framework for linking safety climate to safety performance, knowledge, and motivation. Journal of Occupational Health Psychology, 5(3), 347-58. DOI: 10.1037//1076-8998.5.3.347.
Guo, L., Zhao, H., Cheng, K. & Luo, J. (2020). The relationship between abusive supervision and unethical pro-organizational behavior: linear or curvilinear?. Leadership & Organization Development Journal, 41(3), 369-381. https://doi.org/10.1108/LODJ-05-2019-0214.
Guo, M., Wei, W., Liao, G. & Chu, F. (2016). The impact of personality on driving safety among Chinese high-speed railway drivers. Accident Analysis & Prevention, 92, 9-14.
https://doi.org/10.1016/j.aap.2016.03.014.
Harris, P., Houston, J., Vazquez, J., Smither, J., Dahlke, J. & Sachau, D. (2014). The Prosocial and Aggressive driving Inventory (PADI): a self-report measure of safe and unsafe driving behaviors. Accident Analysis & Prevention, 72, 1-8. https://doi.org/10.1016/j.aap.2014.05.023.
Hogan, J. & Foster, J. (2013). Multifaceted personality predictors of workplace safety performance: more than conscientiousness. Human Performance, 26(1), 20-43.
https://doi.org/10.1080/08959285.2012.736899.
Jornet-Gibert, M., Gallardo-Pujol, D., Suso, C. & Andres-Pueyo, A. (2013). Attitudes domatter: the role of attitudes and personality in DUI offenders. Accident Analysis & Prevention, 50, 445-450. DOI: 10.1016/j.aap.2012.05.023
Kang, L., Wu, C., Liao, X. & Wang, B. (2020). Safety performance and technology heterogeneity in China’s provincial construction industry. Safety Science, 121, 83-92. https://doi.org/10.1016/j.ssci.2019.09.005.
Kay, C.S. & Saucier, G. (2020). Insert a joke about lawyers: Evaluating preferences for the Dark Triad traits in six occupations. Personality and Individual Differences, 159, 1-11.
https://doi.org/10.1016/j.paid.2020.109863.
Lang, A. (2015). Borderline Personality Organization predicts Machiavellian interpersonal tactics. Personality and Individual Differences, 80, 28-31. https://doi.org/10.1016/j.paid.2015.02.022.
LePine, J., Buckman, B., Crawford, E. & Methot, J. (2011). A review of research on personality in teams: accounting for pathways spanning levels of theory and analysis. Human Resource Management Review, 21(4), 311-330. https://doi.org/10.1016/j.hrmr.2010.10.004.
Litten, V., Roberts, L.D., Ladyshewsky, R.K., Castell, E. & Kane, R. (2018). The influence of academic discipline on empathy and psychopathic personality traits in undergraduate students. Personality and Individual Differences, 123, 145-150. https://doi.org/10.1016/j.paid.2017.11.025.
Newnam, S., Warmerdam, A., Sheppard, D., Griffin, M. & Stevenson, M. (2017). Do management practices support or constrain safe driving behaviour? A multi-level investigation in a sample of occupational  drivers. Accident Analysis & Prevention, 102, 101-109. DOI: 10.1016/j.aap.2017.02.007.
Oh, I., Kim, S. & Van Iddekinge, C. (2015). Taking it to another level: Do personalitybased human capital resources matter to firm performance? Journal of Applied Psychology, 100(3), 935-947.
Ostroff, C., Shin, Y. & Kinicki, A. (2005). Multiple perspectives of congruence: relationships between value congruence and employee attitudes. Journal of Organizational Behavior, 26(6), 591-623. https://doi.org/10.1002/job.333.
Ployhart, R., Nyberg, A., Reilly, G. & Maltaric, M. (2014). Human capital is dead; long live human capital resources. Journal of Management, 40(2), 371-398. https://doi.org/10.1177/0149206313512152.
Ployhart, R.E., Weekley, J.A. & Baughman, K. (2006). The structure and function of human capital emergence: a multilevel examination of the attraction-selection-attrition model. The Academy of Management Journal, 49(4), 661-677. https://doi.org/10.2307/20159791.
Prewett, M., Brown, M., Goswami, A. & Christiansen, N. (2018). Effects of team personality composition on member performance: a multilevel perspective. Group & Organization Management, 43(2), 316-348. https://doi.org/10.1177/1059601116668633.
Salgado, J. (2002). The Big five personality dimensions and counterproductive behaviors. International Journal of Selection and Assessment, 10(1‐2), 117-125. https://doi.org/10.1111/1468-2389.00198.
Sanni-Anibire, M.O., Mahmoud, A.S., Hassanain, M.A. & Salami, B.A. (2020). A risk assessment approach for enhancing construction safety performance. Safety Science, 121, 15-29.
https://doi.org/10.1016/j.ssci.2019.08.044.
Sassaman, L., Dala, D.K. & Calvo, A.J. (2019). How much weight do organizational personality inferences have on judgments of organizations?. Journal of Research in Personality, 82, 103-114. https://doi.org/10.1016/j.jrp.2019.103858.
Satterwhite, R., Fleenor, J., Braddy, J., Feldman, J. & Hoopes, L. (2009). A case for homogeneity of personality at the occupational level. International Journal of Selection and Assessment, 17(2), 154-164. https://doi.org/10.1111/j.1468-2389.2009.00459.x.
Schmidt, J., Ogunfowora, B., & Bourdage, J. (2012). No person is an island: the effects of group characteristics on individual trait expression. Journal of Organizational Behavior, 33(7), 925-945. https://doi.org/10.1002/job.781.
Schneider, B. (1987). The people make the place. Personnel Psychology, 40(3), 437-453. https://doi.org/10.1111/j.1744-6570.1987.tb00609.x.
Shamim, M.Y., Buang, A., Anjum, H., Ishaq Khan, M. & Athar, M. (2019). Development and quantitative evaluation of leading and lagging metrics of emergency planning and response element for sustainable process safety performance. Journal of Loss Prevention in the Process Industries, 62, 103-112. https://doi.org/10.1016/j.jlp.2019.103989.
Taubman-Ben-Ari, O. & Yehiel, D. (2012). Driving styles and their associations with personality and motivation. Accident Analysis and Prevention, 45, 416-422. DOI: 10.1016/j.aap.2011.08.007
Wang, Y., Huang, Q., Davison, R.M. & Yang, F. (2020). Role Stressors, Job Satisfaction, and Employee Creativity: The Cross-level Moderating Role of Social Media Use within Teams. Information & Management, https://doi.org/10.1016/j.im.2020.103317.
Wei, W., Guo, M., Ye, L., Liao, G. & Yang, Z. (2016). Work-family conflict and safety participation of high-speed railway drivers: job satisfaction as a mediator. Accident Analysis and Prevention, 95(Part A), 97-103. https://doi.org/10.1016/j.aap.2016.06.022.
Wright, T. & Goodstein, J. (2007). Character is not “dead” in management research: a review of individual character and organizational-level virtue. Journal of Management, 33