دوره و شماره: دوره 30، شماره 100، تابستان 1400 
3. طراحی مدل پیشرفت مسیر شغلی براساس الگوی مدیریت دانش

صفحه 35-64

10.22054/jmsd.2021.58916.3884

میثم ستونه؛ مجتبی طبری؛ یوسف قلی پور کنعانی؛ محمدرضا باقرزاده


4. قدرت برتر هیئت‌مدیره یا مدیرعامل؟

صفحه 65-105

10.22054/jmsd.2021.55116.3752

محمدصادق هاشمی؛ امین معینیان؛ مهدی ابراهیمی