تاثیر تساوی گرایی و مشارکت بر عملکرد نوآوری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد توسعه منابع انسانی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.

2 استاد ، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.

3 دانشیار، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.

10.22054/jmsd.2021.48242.3478

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر میانجی­ گری ظرفیت جذب دانش در رابطه سیاست ­های سازمانی تقویت ­کننده منابع انسانی در حوزه سرمایه اجتماعی (تساوی گرایی و مشارکت) و عملکرد نوآوری است. این مطالعه از لحاظ هدف کاربردی و  روش آن توصیفی - پیمایشی است. ابزار گردآوری اطلاعات،  پرسشنامه است. جامعه آماری مورد مطالعه شرکت­های فعال در حوزه صنایع غذایی شهرک صنعتی توس مشهد است. ازاین جامعه آماری،102شرکت به روش تصادفی ساده برای نمونه آماری انتخاب شدند. برای تجزیه­ وتحلیل داده­ ها و فرضیه­ های این تحقیق، از روش مدل­سازی معادلات ساختاری (SEM) و  نرم افزار smart PLS استفاده شده است. یافته ­ها نشان می­دهد که اجرای سیاست­ های تساوی­ گرایی و مشارکت­ بر عملکرد نوآوری سازمان تاثیر مستقیم و معنادار داشته و ظرفیت جذب دانش سازمانی نیز در رابطه بین تساوی­ گرایی و مشارکت نقش میانجی را ایفا می­کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effects of Collaboration and Egalitarian on Innovation Performance

نویسندگان [English]

  • mahsa javdanmehr 1
  • Fariborz Rahimnia 2
  • Alireza Khorakian 3
1 Student of Master of Human Resource Development, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran.
2 Professor, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran.
3 Associate professor, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
چکیده [English]

The purpose of the present study is to investigate the mediating effect of knowledge absorptive capacity on the relationship between social capital-enhancing HR (egalitarian and collaboration) and innovation performance. The purpose of this study is applied and its method is a descriptive survey. The data collection tool is a questionnaire. The statistical population of the study is food companies in Toos industrial zone of Mashhad. From this statistical population, 102 companies were selected by simple random sampling. Structural equation modeling (SEM) and Smart PLS software were used to analyze the data and hypotheses of this study. The findings show that the implementation of egalitarian and collaboration policies has a direct and significant impact on organizational innovation performance and the organizational knowledge absorptive capacity plays a mediating role in the relationship between egalitarian and collaboration.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Egalitarian
  • Knowledge Absorptive Capacity
  • Innovation Performance
  • Collaboration
امیدوار طهرانی، امید. (1388). "تبیین نقش سرمایه اجتماعی در ظرفیت جذب دانش و نوآوری- مطالعه موردی (شرکت پژوهش فناوری و تحقیقات پتروشیمی)"، پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی.
اوهانسیان دربرودی، نازیک. (1393). "بررسی نقش ظرفیت مدیریت دانش و ارتباط با شیوه­های مدیریت استراتژیک منابع انسانی و عملکرد نوآوری سازمانی در شرکت بیمه ایران شهرستان ارومیه"، پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز، دانشکده مدیریت.
جعفری بنه عیسی، زهرا و انصاری، رضا. (1395). "الگوی ساختاری ظرفیت جذب دانش و نوآوری در شرکت­های دانش بنیان؛ مورد مطالعه: شرکت­های مستقر در مراکز رشد دانشگاه­های آزاد استان اصفهان"، زبان و ادبیات فارسی، سال چهارم، 47-62.
عبداللهی، علی؛ صباحی، احسان و عالم تبریز، اکبر. (1395). "بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی بر خلق مزیت رقابتی با میانجی­گری نوآوری مطالعه موردی : شرکت­های دانش بنیان مستقر در مراکز رشد و پارک­های علم و فناوری تهران"، سومین همایش بین المللی نوآوری، توسعه و کسب و کار.
عزیزی، شهریار. (1392). "متغیرهای میانجی، تعدیل­گر و مداخله­گر در پژوهش­های بازاریابی: مفهوم، تفاوت­ها، آزمون­ها و رویه­های آماری"، تحقیقات بازاریابی نوین، 3(2)، 157-176.
مرادی، محمود؛ ولی­پور، محمدعلی؛ یاکیده، کیخسرو؛ صفردوست، عاطیه و عبداللهیان، فرزانه. (1392). "بررسی نقش ظرفیت جذب دانش بر عملکرد نوآورانه سازمان­ها (مطالعه موردی:شرکت­های داروسازی و شرکت­های بیمه حاضر در بورس اوراق بهادار تهران)"، چشم­انداز مدیریت بازرگانی، 11(13)، 79-102.
معطوفی، علیرضا؛ تاجدینی، کیهان؛ آقاجانی، حسنعلی و تاجدینی، کیوان. (1389). "نقش گرایش­ به­ یادگیری بر نوآوری و عملکرد سازمانی"، چشم­انداز مدیریت بازرگانی، 4(37)، 57-71.
Adler, P. S., & Kwon, S. W. (2002)."Social capital: Prospects for a new concept", Academy of management review, 27(1), 17–40.
Becker, W., & Peters, J. (2000)."Technological opportunities, absorptive capacities, and innovation (No.195)", Volkswirtschaftliche Diskussionsreihe, Institut für Volkswirtschaftslehre der Universität Augsburg.
Benner, M. J., & Tushman, M. L. (2003)."Exploitation, exploration, and process management: The productivity dilemma revisited", Academy of management review, 28(2), 238-256.
Bresman, H., Birkinshaw, J., & Nobel, R. (1999)."Knowledge transfer in international acquisitions", Journal of International Business Studies, 30(3), 439–462.
Brown, J. S., & Duguid, P. (2001)."Knowledge and organization: A social-practice perspective", Organization science, 12(2), 198–213.
Cabello-Medina, C., Lpez-Cabrales, l., & Valle-Cabreraa, R. (2011). "Leveraging the innovative performance of human capital through HRM and social capital in Spanish firms", International Journal of Human Resource Management, 22(4), 807–828.
Cohen, W., & Levinthal, D. (1990)."Absorptive Capacity: A New Perspective on Learning and Innovation", Administration Science Quarterly, 35(1), 128–152.
Collins, C. J., & Smith, K. G. (2006)."Knowledge exchange and combination: The role of human resource practices in the performance of high-technology firms", Academy of management Journal, 49(3), 544–560.
Contractor, N. S., & Monge, P. R. (2002)."Managing knowledge networks", Management Communication Quarterly, 16(2), 249-258.
Delery, J. E. (1998)."Issues of fit in strategic human resource management: Implications for research", Human Resource Management Review, 8(3), 289–309.
Donate, M. J., Ruiz-Monterrubio, E., de Pablo, J. D. S., & Peña, I. (2019). "Total quality management and high-performance work systems for social capital development", Journal of Intellectual Capital, 21(1), 87-114.
E Cunha, M. P., Bednarek, R., & Smith, W. (2019). "Integrative ambidexterity: one paradoxical mode of learning", The Learning Organization, 26(4), 425-437.
Easter by-Smith, M. Antonacopoulou, E., & Ferdinand, J. (2008), "Absorptive capacity: a process perspective", Management Learning, 39(5), 483-501.
Flatten, T. C., Engelen, A., Zahra, S.A. and Brettel, M. (2011), "A measure of absorptive capacity: scale development and validation", European Management Journal, 29(2), 98-116.
Galbraith, J. R. (1974)."Organization design: An information processing view," Interfaces, 4(3), 28-36.
Gatignon, H., Tushman, M. L., Smith, W., & Anderson, P. (2002), "A structural approach to assessing innovation: Construct development of innovation locus, type, and characteristics", Management Science, 48(9), 1103–1122.
Gerhart, B. (2007). Horizontal and vertical fit in human resource systems. Perspectives on organizational fit1, 317-348.
Ghoshal, S., & Bartlett, C. A. (1988). Creation, adoption and diffusion of innovations by subsidiaries of multinational corporations. Journal of international business studies19(3), 365-388.
Grant, R. M. (1996)."Towards knowledge- based theory of the firm", Strategic Management Journal, 17(1), 108-122.
Jiménez-Jiménez, D., & Valle, R. S. (2011)."Innovation, organizational learning, and performance", Journal of Business Research, 64(4), 408-417.
Kaše, R., Paauwe, J., & Zupan, N. (2009). "HR practices, interpersonal relations, and intrafirm knowledge transfer in knowledge-intensive firms: A social network perspective", Human Resource Management, 48(4), 615–639.
Kogut, B., & Zander, U. (1992)."Knowledge of the firm, combinative capabilities, and the replication of technology", Organization science3(3), 383-397.
Kostopoulos, K., Papalexandris, A., Papachroni, M., & Ioannou, G. (2011)."Absorptive capacity, innovation, and financial performance", Journal of Business Research, 64(12), 1335–1343.
Lai, M.-F., & Lee, G.-G. (2007)."Risk-avoiding cultures toward achievement of knowledge sharing", Business Process Management Journal, 13(4), 522-537.
Lepak, D. P., & Snell, S. A. (2002). "Examining the human resource architecture: The relationships among human capital, employment, and human resource configurations", Journal of Management, 28(4), 517–543.
Levinthal, D. A., & March, J. G. (1993)."The myopia of learning", Strategic management journal, 14(S2), 95-112.
Liu, X., Shen, M., Ding, W., & Zhao, X. (2017)."Tie strength, absorptive capacity and innovation performance in Chinese manufacturing industries", Nankai Business Review International, 8(4), 475-494.
Lopez-Cabrales, A., Pérez-Luño, A., & Cabrera, R. V. (2009). "Knowledge as a mediator between HRM practices and innovative activity", Human Resource Management, 48(4), 485–503.
Martinez-Conesa, I., Soto-Acosta, P., & Carayannis, E. J. (2017). "On the path towards open innovation: assessing the role of knowledge management capability and environmental dynamism in SMEs", Journal of Knowledge Management, 21(3), 553-570.
Murovec, N., & Prodan, I. (2009)."Absorptive capacity, its determinants, and influence on innovation output: Cross-cultural validation of the structural model", Technovation, 29(12), 859-872.
Nahapiet, J., & Ghoshal, S. (1998)."Social capital, intellectual capital, and the organizational advantage", Academy of management review, 23(2), 242-266.
Nonaka, I., & Takeuchi, H. (1996)."The knowledge-creating company: How Japanese companies create the dynamics of innovation", Long range planning, 4(29), 592.
Pfeffer, J. (1994). Competitive advantage through people. California management review36(2), 9.
Prieto, I. M., & Pilar Pérez Santana, M. (2012). "Building ambidexterity: The role of human resource practices in the performance of firms from Spain", Human Resource Management, 51(2), 189–211.
Simonin, B. L., & Özsomer, A. (2009)."Knowledge processes and learning outcomes in MNCs: An empirical investigation of the role of HRM practices in foreign subsidiaries", Human Resource Management, 48(4), 505–530.
Soo, C., Tian, A. W., Teo, S. T., & Cordery, J. (2017). "Intellectual capital–enhancing HR, absorptive capacity, and innovation", Human Resource Management, 56(3), 431-454.
Stewart, T., (1997). Intellectual Capital: The New Wealth of Organisations, ‖ Doubleday Business, New Work, USA.
Szulanski, G. (2000). "The process of knowledge transfer: A diachronic analysis of stickiness", Organizational Behavior and Human Decision Processes, 82(1), 9–27.
Tabasi, M., Mostafa, V., Reza, A., & Mehdi, S. (2014). "Relationship between strategic human resource management practices and organizational innovation with respect to the role of organizational learning", Kuwait Chapter of Arabian Journal of Business and Management Review, 3(7), 170-185.
Tsai, W. (2001)."Knowledge transfer in intraorganizational networks: Effects of network position and absorptive capacity on business unit innovation and performance", Academy of management Journal, 44(5), 996-1004.
Van Den Bosch, F. A., Volberda, H. W., & De Boer, M. (1999)."Coevolution of firm absorptive capacity and knowledge environment: Organizational forms and combinative capabilities", Organization science, 10(5), 551-568.
Yamao, S., Cieri, H. D., & Hutchings, K. (2009). "Transferring subsidiary knowledge to global headquarters: subsidiary senior executives' perceptions of the role of HR configurations in the development of knowledge stocks", Human Resource Management: Published in Cooperation with the School of Business Administration, The University of Michigan and in alliance with the Society of Human Resources Management48(4), 531-554.
Youndt, M. A., & Snell, S. A. (2004)."Human resource configurations, intellectual capital, and organizational performance", Journal of Managerial Issues, 16(3), 337–360.
Zahra, S. A., & George, G. (2002)."Absorptive capacity: A review, reconceptualization, and extension", Academy of management review, 27(2), 185-203.
Zahra, S. A., Neubaum, D. O., & Hayton, J. (2020)."What do we know about knowledge integration: Fusing micro-and macro-organizational perspectives", Academy of Management Annals14(1), 160-194.