1. تأثیر راهبرد تعمیم نام و نشان تجاری بر نگرش مصرف کنندگان از محصولات جدید

صفحه 1-23

میر احمد امیرشاهی؛ جمشید صالحی صدقیانی؛ محبوبه ربیعی؛ سمانه پارسا


2. تاثیر هوش سازمانی بر قابلیت های عاطفی و یادگیری سازمانی

صفحه 25-58

صدیقه خورشید؛ عاطفه پاشازاده


3. تاثیر تسهیم دانش بر نوآوری و عملکرد شرکت های کوچک و متوسط با رویکرد کارت امتیازی متوازن

صفحه 59-93


4. تأثیر سرمایه روان شناختی بر پذیرش دورکاری

صفحه 95-119

داود حسین پور؛ حسین علیزاده


5. بررسی نقش ظرفیت جذب دانش بر رابطه بین یادگیری از خطاهای سازمانی و نوآوری سازمانی

صفحه 121-149

محمود مرادی؛ فرزانه عبداللهیان؛ عاطیه صفردوست


6. رابطه رهبری تحول آفرین و سرمایه اجتماعی در کسب و کارهای کوچک

صفحه 151-170

بهروز رضائی منش؛ راحیل عادلی؛ داود بهرامی؛ فیروز زندی


7. طراحی ا لگو ی مطلوب دستیابی به چابکی سازمانی در دانشگاه ها

صفحه 171-217

عباس عباس پور؛ احمد آقازاده؛ امین باقری کراچی