نمایه نویسندگان

آ

 • آذر، عادل مدل برنامه ریزی آماری – فازی برای انتخاب پرتفولیوی بهینه [دوره 5، شماره 20، 1374، صفحه 131-150]

ا

ب

 • بامداد صوفی، جهانیار اطلاع رسانی در مدیریت منابع انسانی از طریق طراحی سیستم های اطلاعاتی اجتماعی: حسابداری اجتماعی، حسابرسی اجتماعی [دوره 5، شماره 20، 1374، صفحه 151-170]
 • باهر، حسین دگر اندیشی هایی پیرامون گردشگری [دوره 5، شماره 20، 1374، صفحه 93-108]

ت

 • تلنگی، احمد مدل برنامه ریزی آماری – فازی برای انتخاب پرتفولیوی بهینه [دوره 5، شماره 20، 1374، صفحه 131-150]

ج

 • جاسبی، عبدالله دو نظریه عمده در زمینه ولایت فقیه [دوره 5، 17.18، 1374، صفحه 1-25]
 • جهان خانی، علی بررسی تاثیر نوع صنعت، اندازه، ریسک تجاری و درجه اهرم عملیاتی شرکت ها بر میزان به کارگیری اهرم مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 5، 17.18، 1374، صفحه 169-186]

ح

 • حمیدی زاده، محمدرضا تبیین نقش پیش بینی و آینده نگری در نظام مدیریت اسلامی [دوره 5، شماره 20، 1374، صفحه 1-16]

خ

د

ر

ز

ض

غ

 • غروری، سید جواد استراتژی های آموختنی برای حسابداری مدیریت در موقعیت های برنامه ناپذیر [دوره 5، 17.18، 1374، صفحه 51-84]

ف

ک

 • کهن، گوئل مدلی چهار وجهی در تعیین اثر بخشی سازمانی یک روش شناسی علمی برای محاسبه اثر بخشی سیستم ها [دوره 5، شماره 20، 1374، صفحه 49-74]

م

 • محب علی، داوود بررسی عملکرد موسسات تحقیقاتی علوم انسانی در سه سال گذشته [دوره 5، شماره 19، 1374، صفحه 89-98]
 • محمدزاده، عباس بعد وظیفه ای در بهبود اثر بخشی رهبری [دوره 5، شماره 20، 1374، صفحه 75-92]
 • مرتضوی، سعید بهسازی سازمانی در دانشگاه [دوره 5، 17.18، 1374، صفحه 87-102]

ن

 • نخعی، بهنام مدل مدیریت کیفیت فراگیر برای ایران [دوره 5، شماره 19، 1374، صفحه 15-37]

ی

 • یزدانی، ناصر بررسی تاثیر نوع صنعت، اندازه، ریسک تجاری و درجه اهرم عملیاتی شرکت ها بر میزان به کارگیری اهرم مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 5، 17.18، 1374، صفحه 169-186]