1. تبیین ‌سبک‌های رهبری و مهارت‌های ارتباطی مدیران

دوره 28، شماره 94، زمستان 1398، صفحه 109-135

10.22054/jmsd.2020.43814.3356

محمدرضا جباری؛ کمال درانی؛ عباس رحیمی نژاد


2. بررسی اثر بخشی ادغام سازمانهای امور اداری و استخدامی و برنامه و بودجه سابق از دید مدیران و کارشناسان سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

دوره 12، شماره 48، زمستان 1384، صفحه 55-85

عباس منوریان؛ محمد محسن اشرفپور


3. کاربرد سیستم های پشتیبان تصمیم در تصمیم گیری مدیران

دوره 12، شماره 45، بهار 1384، صفحه 139-161

کامران فیضی؛ علیرضا مقدسی


4. معیارهای انتخاب تجربه در مستند سازی تجارب مدیران

دوره 10، شماره 39.40، زمستان 1382، صفحه 209-230

سعید جعفری مقدم


5. بررسی عوامل و موانع انسانی بهره وری از دیدگاه مدیران سازمان های مشمول قانون تأمین اجتماعی"

دوره 10، شماره 37.38، تابستان 1382، صفحه 78-117

محمود ساعتچی


6. نظام روابط کار در عرصه ی بین المللی

دوره 6، شماره 23.24، زمستان 1378، صفحه 21-40

شمس السادات زاهدی


7. چگونگی انتظارات در روابط مدیران و زیردستان

دوره 4، شماره 16، زمستان 1373، صفحه 15-27

غلامعلی سرمد


8. لزوم تقویت مهارتهای مدیریت رویکردی اقتضایی در انتخاب روش مناسب

دوره 2، شماره 8، زمستان 1371، صفحه 11-33

ناصر میرسپاسی


9. پژوهشی پیرامون فشارهای عصبی مدیران بخش صنعت در کشور

دوره 2، شماره 5، بهار 1371، صفحه 12-40

سید محمد الوانی؛ حسین ابطحی


10. پیامدهای گروه اندیشی در تصمیم گیری مدیران

دوره 1، شماره 3، پاییز 1370، صفحه 6-12

سید مهدی الوانی