نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رشته مدیریت دولتی ، واحد بروجرد،دانشگاه آزاد اسلامی، بروجرد، ایران

2 استادیارگروه مدیریت دولتی، واحد بروجرد، دانشگاه آزاد اسلامی، بروجرد، ایران

3 استاد بازنشسته گروه مدیریت دولتی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

4 دانشیار گروه مدیریت‎، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران

چکیده

هدف این پژوهش شناسایی مؤلفه‌های ارتقاء ذهن‌آگاهی مدیران در سازمان‌های دولتی ایران را تبیین نمود. روش پژوهش حاضر آمیخته متوالی (کیفی وکمی)است. جامعه آماری پژوهش دربخش کیفی، اساتید ومدیران سازمان‎ها ودربخش کمی، مدیران گروه مدیریت و مدیران سازمان‌های دولتی استان لرستان بوده است. در بخش کیفی، 20 نفر با روش هدفمند و در بخش کمی، 300 نفر با استفاده ازجدول‌کرجسی و مورگان (1970) انتخاب شدند. ابزارجمع‌آوری داده‎ها دربخش کیفی، مصاحبه‌های عمیق و غیرساختار یافته و در بخش کمی، پرسشنامه محقق ساخته باضریب پایایی، 92/. است. برای تجزیه و تحلیل داده‎ها در بخش کیفی، داده‎ها بااستفاده ازروش میکروسکوپی درطی سه مرحله کدگذاری باز،محوری وگزینشی وباکمک ازنرم‌افزار MAXQDA2020 ودر بخش کمی باکمک از نرم افزارSPSS و Smart PLS استفاده شده است. یافته‎های تحقیق بیانگر آن است که این مدل در قالب 26 مقوله اصلی‎و180متغیر شامل ارتقاء ذهن‌آگاهی مدیران در سازمان‌های دولتی به عنوان هسته یا مقوله اصلی مدل؛ متغیرهای علّی (محرک‌های تهدید کننده، محرک‌های‎تشویق‎کننده،احساسات وهیجانات، توانائی‌ها)؛ متغیرهای زمینه‎ای (تصمیم‌گیری، توانمندی‌های فردی، محیط شغلی، شرایط سازمانی)؛ شرایط مداخله‎گر (شرایط عاطفی، تجارب،شرایط مخرب، هیجانات)؛ مقولات راهبردی (خودآگاهی، الگوسازی نظام مدیریت تعارض، طراحی فرآیند رفتارشهروندی و نهادینه‎سازی مدیریت خود) و نهایتاً مقولات پیامدی (توجه و تمرکز،آگاهی از تجارب، بهشیاری و مدیریت تحول‎گرا) قرارگرفت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Identifying the components of the model of improving the mindfulness of managers in Iran's government organizations

نویسندگان [English]

 • Mehri Baharvandi 1
 • Mohammadreza Jaberansari 2
 • Seyed Mehdi Alvani 3
 • Mohammad Hakak 4

1 Ph.D. Student Department of Management, Bborujerd Branch. Iislmic Aazad Univerdity, Bborijerd, Iran

2 Assistant Professor, Department of Public Administration, Borujerd Branch, Islamic Azad University, Borujerd, Iran

3 Emeritus Professor, Department of Public Administration, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran

4 Associate Professor, Department of Management, Lorestan University, Khorramabad, Iran

چکیده [English]

The purpose of this research was to identify the components of improving the mindfulness of‎ managers in Iran's government organizations. The current research method is mixed (qualitative and quantitative). In the qualitative part, 20 people were selected using a targeted method, and in the quantitative part, 300 people were selected using the table of Karjesi and Morgan (1970). The data collection tool in the qualitative part is in-depth and unstructured interviews, and in the quantitative part, a researcher-made questionnaire with a reliability coefficient of 0.92Is. To analyze the data in the qualitative part, the data has been used using the microscopic method during three stages of open, central and selective coding with the help of MAXQDA2020 software and in the quantitative part with the help of SPSS and Smart PLS software. The findings of the research show that this model is in the form of 26 main categories and 180 variables, including the promotion of managers' awareness in government organizations as the core or main category of the model; Causal variables (threatening stimuli, encouraging stimuli, feelings and emotions, abilities); contextual variables; Intervening; and finally consequence categories (attention and concentration, awareness of experiences, awareness and transformational management) were placed.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Mindfulness
 • managers
 • government organizations
 • managers' mindfulness
 1. بهرامی، فاطمه. (1393). بررسی رابطه‎ی مهارت‎های ذهن‎آ‎گاهی با سبک‎های‌تصمیم‎گیری مدیران‌دانشگاه صنعتی مالک اشتر. نشریه علمی پژوهشی بهبود مدیریت،‌سال هشتم، شماره 1 ، پیاپی23 ، 70-49
 2. رضایی‎منش، بهروز. رحیمیان، محمد. سدبری جوادی، عاطفه. (1400). نقش ذهن‎آگاهی‌برمحیط کار باتوجه به نقش میانجی انعطاف‎پذیری شناختی. فصلنامه‌مطالعات‌رفتارسازمانی. سال دهم، شماره 1 ( شماره پیاپی 37). 127 –dor: 20.1001.1.23221518.1400.10.1.5.0   
 3. ذوقی، لیلا. آجیل چی ، بیتا. اعتمادی، احمدرضا. مدن دوست سمیرا. (1401). الگوی ساختاری پیش بینی حل مسئله وکیفیت زندگی بر اساس مدیریت زمان با نقش میانجی ذهن‏آگاهی در مدیران ناجا. فصلنامه مدیریت منابع‌درنیروی‌انتظامی،سال‌دهم،شمارة1،بهار1401.صص.159-179.
 4. عالی، صمد. بافنده زنده، علیرضا. (1392) بررسی موانع ارتقای بهره وری در بخش‌دولتی.‌مدیریت‌بهره وری. سال هفتم _ شماره 25 _ ص ص 66- 53.dor: 1001.1.27169979.1392.7.2.3.4
 5. قائنی، عماد. (1397). طراحی و تبیین مدل تأثیر ذهن‎آگاهی بر تعادل و عملکردکاروزندگی‌فردو زیردستان در بانک  پارسیان. از پایگاه اطلعات  علمی‎ایران(گنج).دانشگاه‌تهران.
 6. Cascales‐Pérez, M. L., Ferrer‐Cascales, R., Fernández‐Alcántara, M., & Cabañero‐Martínez, M. J. (2021). Effects of a mindfulness‐based programme on the health‐and work‐related quality of life of healthcare professionals. Scandinavian Journal of Caring Sciences, 35(3), 881-891. https://doi.org/10.1111/scs.12905
 7. Craig, K & Tracy, K. (2020). Grounded Practical Theory: Investigating Communication Problems, London: Cognella Academic Publishing. 978-1516578474
 8. Galles, J., Lenz, J., Peterson, G. W., & Sampson Jr, J. P. (2019). Mindfulness and Decision-Making Style: Predicting Career Thoughts and Vocational  Identity. The Career Development Quarterly, 67(1), 77-91. https:// doi.org/10.1002/cdq.12164.
 9. Guendelman, S., Medeiros, S., & Rampes, H. (2017). Mindfulness and emotion regulation: Insights from neurobiological, psychological, and clinical studies. Frontiers in psychology, 220. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2017.00220
 10. Hall, R. D., & Rowland, C. A. (2016). Leadership development for managers in turbulent times. Journal of Management Development, 35(8), 942-955. https://doi.org/10.1108/JMD-09-2015-0121
 11. Hu, Y., Zhao, X., & Chen, Y. (2019). The influence of managerial
  mindfulness on innovation: Evidence from China. Sustainability, 11(10), 2914. https://doi.org/10.3390/su11102914
 12. Im, S., Marder, M. A., Imbriano, G., Sussman, T. J., & Mohanty, A. (2021). Effects of a Brief Mindfulness-Based Attentional Intervention on Threat- Related Perceptual Decision-Making. Mindfulness, 12(4), 959-969. https://doi.org/10.1007/s12671-020-01562-9
 13. Junca Silva, A., & Caetano, A. N. T. Ó. N. I. O. (2021). Validation of the Portuguese version of the Langer Mindfulness Scale and its relations to quality of work life and work-related outcomes, (3), 371-389.4473/TPM28.3.7
 14. Kapur, R. (2020). Problem Solving Skills: Essential Skills in Providing Solutions to Personal and Professional Problems.
 15. Kay, A. A., & Skarlicki, D. P. (2020). Cultivating a conflict-positive
  workplace: How mindfulness facilitates constructive conflict
    Organizational Behavior and Human Decision  
   Processes
  , 159, 8-20. https://doi.org/10.1016/j.obhdp.2020.02.005
 16. Keng, S.-L., Looi, P. S., Tan, E. L. Y., Yim, O.-S., San Lai, P., Chew, & Ebstein, R. P. (2020). Effects of Mindfulness-Based Stress Reduction on Psychological Symptoms and Telomere Length: A Randomized Active- Controlled Trial. Behavior Therapy, 51(99-89). https://doi.org/10.1016/j.beth.2020.01.005.
 17. Lassoued, K., Awad, A., & Rafika, B. G. (2020). The Impact of Managerial Empowerment on Problem Solving and Decision-Making Skills: the case  of Abu Dhabi University. Management Science‌ Letters,10,769- 80.https://doi.org/10.5267/j.msl.2019.10.020
 18. Li, H., Wu, Y., Cao, D., & Wang, Y. (2021). Organizational mindfulness towards digital transformation as a prerequisite of information rocessing capability to achieve market agility. Journal of Business Research, 122, 700-712. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.10.036
 19. Miralles-Armenteros, S., Chiva-Gómez, R., Rodríguez-Sánchez, A., & arghouti, Z. (2021). Mindfulness and academic performance: The role of compassion and   Mngagement. Innovations in Education and Teaching International, 58(1), 3-13. https://doi.org/10.3390/su13041721
 20. Passmore, J. (2019). Mindfulness in organizations (part 1): a critical literature review. Industrial and commercial training. https://doi.org/10.1108/ICT-07-2018-0063
 21. Pflugner, K., Maier, C. & Weitzel, T. 2021. The direct and indirect
  influence of mindfulness on techno-stressors and job burnout: a
  quantitative study of white-collar workers
  . Computers in Human
   Behavior, 115, 106566. https://doi.org/10.1016/j.chb.2020.106566
 22. Reb, J., Narayanan, J., & Chaturvedi, S. (2014). Leading Mindfully: Two Studies on the Influence of Supervisor Trait Mindfulness on Employee  Well-Being and Performance. Mindfulness, 5(1), 36-45.       https://doi.org/10.1007/s12671-012-0144-z.
 23. Roemer, L., Williston, S. K., & Rollins, L. G. (2015). Mindfulness and emotion regulation. Current Opinion in Psychology, 3, 52-57.‏https://doi.org/10.1016/j.copsyc.2015.02.006
 24. Sanyal, C., & Rigg, C. (2021). Integrating mindfulness into leadership development. Journal of Management Education, 45(2), 243-264.https://doi.org/10.1177/1052562920934040
 25. Shabani R, Khorshidi A, Abbasi L, Fathi K. Presenting a Competency Model for Primary School Teachers in Tehran, Research in Educational Systems. Quarterly journal of research in educational systems. 2018; 12(1): 79-94 1001.1.2423494.1397.7.2.6.2
 26. Zulkiflu, A. M., Lam, S. K., Mamat, F. B., Yan, S. K., Olalekan, O. T., & Geok, S. K. (2020). Effectiveness of Mindfulness- Based Cognitive Therapy on the Management of Depressive Disorder: Systematic Review. International Journal of Africa Nursing Sciences, 12(1), 00200. https://dio.org/10.1016/j. ijans. 2020. 100200.