نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رشته مدیریت رفتار سازمانی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

2 استادیار، گروه مدیریت، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

3 دانشیار، گروه مدیریت، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

4 دانشیار، گروه مدیریت، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران

10.22054/jmsd.2022.62852.4009

چکیده

در حوزه‌های روانشناسی و مدیریت، مالکیت روان‌شناختی به‌عنوان یک پیش‌‌آیند روان‌شناختی مهم برای انگیزه‌ها، نگرش‌ها و رفتارهای مدیران در محل کار معرفی شده است. هدف از این پژوهش فهم پدیده احساس مالکیت روان‌شناختی نسبت به مشاغل مدیریتی در میان مدیران دولتی است که با رویکرد پدیدارشناسی انجام شده است. پژوهش حاضر از نظر هدف توسعه‌ای–کاربردی بوده و به‌منظور گردآوری داده‌ها از مصاحبه عمیق نیمه ساختاریافته استفاده شده است. جامعه آماری تحقیق شامل مدیران سازمان‌های دولتی در استان ایلام بود. نمونه‌گیری تحقیق حاضر به‌صورت هدفمند و تا رسیدن به اشباع نظری ادامه یافت که شامل مصاحبه با 20 نفر از مدیران سازمان‌های دولتی بود. برای تجزیه‌وتحلیل داده‌های گردآوری شده از روش تحلیل تماتیک با رویکرد تحلیل مضمون استفاده شده است. یافته‌ها در برگیرنده یک مضمون، هشت مقوله اصلی و بیست‌ویک مقوله فرعی می‌باشد. با در نظر داشتن عوامل شکل دهنده مفهوم پدیده‌ی مالکیت روان‌شناختی شامل: دلبستگی، پیوستگی، پایبندی، احساس مسئولیت، سلطه‌جویی، هویت یابی، خودمختاری و خودکارآمد پنداری، سازمان‌های دولتی باید در جهت مدیریت این پدیده اقدامات سازنده‌ای انجام دهند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Psychological Understanding of the Sense of Ownership Towards Management Jobs

نویسندگان [English]

  • Sajad Alikarami 1
  • Mohsen Farhadinejad 2
  • Abbasli Rastgar 3
  • Ali Yasini 4
  • Seyyed Abbas Ebrahimi 2

1 PhD Candidate in Organizational Behavior Management, Department of Economics, Management and Administrative Sciences, Semnan University, Semnan, Iran

2 Assistant Professor, Business Management Dept, Faculty of Economics, Management and Administrative Sciences Semnan University, Semnan, Iran

3 Associate Professor, Business Management Dept, Faculty of Economics, Management and Administrative Sciences, Semnan University, Semnan, Iran

4 Associate Professor, Department of Management, Ilam University, Ilam, Iran

چکیده [English]

In psychology and management, psychological ownership is known as an important psychological antecedent for motivation, attitudes, and behaviors of managers at work. The present research aimed to understand the phenomenon of psychological ownership towards management positions among public managers conducted by the phenomenological approach. It was an applied and developmental study in terms of goal, which used semi-structured in-depth interviews for data collection. The statistical population was composed of the managers of public organizations in Ilam province, Iran. The sample was taken by purposive technique and continued until theoretical saturation was achieved. Finally, 20 public organization managers were interviewed. The collected data were analyzed by the thematic method using the content analysis approach. The results revealed one theme, eight categories, and 21 sub-categories. The constituents of the concept of psychological ownership include attachment, continuity, fidelity, accountability, domineering, Identification, autonomy, and self-efficacy belief. Public agencies should take constructive actions to manage this phenomenon.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Psychological Ownership
  • Phenomenological approach
  • Managers
  • Public organizations
اسماعیلی، محمود رضا و امیری، زینب. (1395). تأثیر رهبری مشارکتی بر مدیریت استعداد. فصلنامه علمی-پژوهشی مطالعات مدیریت (بهبود و تحول)، (80)25، 64-47.
الوانی، مهدی (1380). نظریه خادمیت و عاملیت. مدیریت و توسعه، 55، 11-6.
جبلی، محمد، شیری، اردشیر و تابان، محمد. (1395). الگوی تملک شغلی مدیران. مطالعات رفتار سازمانی، 5(3)، 137-162.
حصیری، اسد، مرتضوی، سعید، رحیم نیا، فریبرز، خوراکیان، علیرضا. (1399). شناسایی و تبیین پیشآیندها و پسآیندهای مالکیت روان‌ شناختی در سازمان های دولتی استان بوشهر. پژوهش­های مدیریت عمومی، 13(49)، 31-58.
رحیم نیا، فریبرز و خراسانی طرقی، حامد. (1395). رابطۀ بین مالکیت روان‌شناختی و رفتار انحرافی در دبیران تربیت‌بدنی. نشریه مدیریت ورزشی، 8(5)، 695-707.
فیدلر، فرد و شمرز، مارتین (1381). رهبری اثربخش. ترجمه: سهراب خلیلی شورینی، تهران: انتشارات یادواره کتاب.
گلکاری حق، سینا، طباطبایی نسب، سیدمحمد، رجبی پور، علیرضا. (1399). بررسی مفهوم مالکیت روان‌شناختی از دیدگاه خریداران. مدیریت بازرگانی. 2(12)، 399-421.
مرتضوی، لیلا و شجاعی، محمدحسین. (1394). بررسی رابطۀ بین رهبری اصیل ادراک‌شده با مالکیت روان‌شناختی ترویجی و پیشگیری‌کننده. پژوهش‌نامه مدیریت تحول، 14(7)، 128-104.
یزدان‌شناس، مهدی. (1397). نقش میانجی مالکیت روان‌شناختی مثبت در تأثیرگذاری جوّ توسعۀ منابع انسانی بر رفتار تسهیم دانش. پژوهش‌نامه روانشناسی مثبت، 4(1), 1-18.
Avey, J. B., Avolio, B. J., Crossley, C. D., & Luthans, F. (2009). Psychological ownership: Theoretical extensions, measurement and relation to work outcomes. Journal of Organizational Behavior, 30(2), 173–191. https://www.jstor.org/stable/41683824
Bond, D. D. (1952). The love and fear of flying. New York: International Universities Press.
Bowen, C. & Bowen, W. M. (2008). Content Analysis: In Kaifeng Yang and Gerald J. Miller, Handbook of research methods in public administration. New York: Taylor & Francis.
Bullock, R. (2015). The development of job-based psychological ownership (Doctoral dissertation, Seattle Pacific University).‏
Cocieru, O. C., Lyle, M. C., Hindman, L. C., & McDonald, M. A. (2019). The ‘dark side’of psychological ownership during times of change. Journal of Change Management19(4), 266-282.‏ https://doi.org/10.1080/14697017.2019.1584121
De La Rosa, W., Sharma, E., Tully, S. M., Giannella, E., & Rino, G. (2021). Psychological ownership interventions increase interest in claiming government benefits. Proceedings of the National Academy of Sciences, 118(35).‏
Degbey, W. Y., Rodgers, P., Kromah, M. D., & Weber, Y. (2021). The impact of psychological ownership on employee retention in mergers and acquisitions. Human Resource Management Review, 31(3), 100745.‏
Dittmar, H. (1992). The social psychology of material possessions: To have is to be. New York: St. Martin’s Press.
Falconer, J. (2002). The bomber command handbook, 1939–1945. Stroud, United Kingdom: Sutton Publishing Ltd.
Furby, L. (1978). Possessions: Toward a theory of their meaning and function throughout the life cycle. Life-span Development and Behavior, 1, 297–336.
Furby, L. (1991). Understanding the psychology of possession and ownership: A personal memoir and an appraisal of our progress. Journal of social behavior and psychology (pp. 235–280). Oxford England: Wiley.
Heider, F. (1958). The psychology of interpersonal relations. New York: Wiley.
Morewedge, C. K. (2021). Psychological ownership: Implicit and explicit. Current opinion in psychology, 39, 125-132.‏
Morewedge, C. K., Monga, A., Palmatier, R. W., Shu, S. B., & Small, D. A. (2021). Evolution of consumption: A psychological ownership framework. Journal of Marketing, 85(1), 196-218.
Nijs, T., Verkuyten, M., & Martinovic, B. (2021). Losing what is OURS: The intergroup consequences of collective ownership threat. Group Processes & Intergroup Relations, 1368430220980809.‏ ‏
O’Reilly, C. E. (2002). “The wrong kind of ownership”. Across the Board, 39(5):pp: 19– 20.
Olckers, C. (2011). A multi-dimensional measure of psychological ownership for South African organisations (Doctoral dissertation, University of Pretoria).‏
Olckers, C., & Van Zyl, L. E. (2017). Measuring psychological ownership: A critical review. In C. Olckers, L. E. van Zyl, & L. van der Vaart (Eds.), Theoretical orientations and practical applications of psychological ownership (pp. 61–78). Cham, Switzerland: Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-319-70247-6_4
Olckers, C., & Booysen, C. (2021). Generational differences in psychological ownership. SA Journal of Industrial Psychology, 47, 13.‏
Peck, J., Kirk, C. P., Luangrath, A. W., & Shu, S. B. (2021). Caring for the commons: using psychological ownership to enhance stewardship behavior for public goods. Journal of Marketing, 85(2), 33-49.‏
Pierce, J. L., Kostova, T., & Dirks, K. T. (2003). The state of psychological ownership: Integrating and extending a century of research. Review of General Psychology, 7, 84–107. https://doi.org/10.1037/1089-2680.7.1.84.
Pierce, J.L., O’Dristol, M.P. & Coghlan, A.M. (2004), “Work Environment Structure and Psychological Ownership: The Mediating Effects of Control”, The Journal of Social Psychology, Vol. 144, Issue: 5, pp. 507 534. https://doi.org/10.3200/SOCP.144.5.507-534.
Rousseau, D. M., & Shperling, Z. (2003). Pieces of the action: Ownership and the changing employment relationship. Academy of Management Review, 28, 553–570. https://doi.org/10.5465/amr.2003.10899368.
Rousseau, J. J. (1762/1950). The social contract. New York: E. P. Dutton.
Etzioni, A. (1991). The socioeconomics of property. Journal of Social Behavior and Personality, 6(6), 465–468.
Stander, M. W., & Coxen, L. (2017). A review of the relationship between positive leadership styles and psychological ownership. Theoretical orientations and practical applications of psychological ownership, 37-60.‏
Van Dyne, L., & Pierce, J. L. (2004). Psychological ownership and feelings of possession: Three feld studies predicting employee attitudes and organizational citizenship behavior. Journal of Organizational Behavior, 25, 439–459. https://doi.org/10.1002/job.249.
Yitshaki, R. (2021). Entrepreneurs' emotional intelligence as a factor explaining entrepreneurial psychological ownership and high-tech start-up growth. Journal of Small Business and Enterprise Development, 28(4), pp. 489-514.
Esmaili, M., Amiri, Z. (2016). The Impact of Shared Leadership on Talent Management C. Management Studies in Development and Evolution, 25(80), 47-64. doi: 10.22054/jmsd.2016.4027. [In Persian]
Jebeli, M., shiri, A., Taban, M. (2016). The Model of Managers' Job Ownership. Organizational Behaviour Studies Quarterly, 5(3), 137-162. [In Persian]
Rahimnia, F., Khorasani Toroghi, H. (2016). The Relationship between Psychological Ownership and Deviant Behavior of Physical Education Teachers. Journal of Sport Management, 8(5), 695-707. doi: 10.22059/jsm.2016.60243. [In Persian]
Mortazavi, L., Shojaee, M. (2016). Examining the relationship between perceived authentic Leadership with promotive and preventive psychological ownership. Transformation Management Journal, 7(14), 104-128. doi: 10.22067/pmt.v7i14.52714. [In Persian]
Yazdanshenas, M. (2018). Mediating Role of Positive Psychological Ownership in the Effect of Human Resource Development Climate on Knowledge Sharing Behavior. Positive Psychology Research, 4(1), 1-18. doi: 10.22108/ppls.2018.104959.1164. [In Persian]