نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رشته مدیریت رفتار سازمانی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

2 استادیار، گروه مدیریت، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

3 دانشیار، گروه مدیریت، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

4 دانشیار، گروه مدیریت، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران

10.22054/jmsd.2022.62852.4009

چکیده

در حوزه‌های روانشناسی و مدیریت، مالکیت روان‌شناختی به‌عنوان یک پیش‌‌آیند روان‌شناختی مهم برای انگیزه‌ها، نگرش‌ها و رفتارهای مدیران در محل کار معرفی شده است. هدف از این پژوهش فهم پدیده احساس مالکیت روان‌شناختی نسبت به مشاغل مدیریتی در میان مدیران دولتی است که با رویکرد پدیدارشناسی انجام شده است. پژوهش حاضر از نظر هدف توسعه‌ای–کاربردی بوده و به‌منظور گردآوری داده‌ها از مصاحبه عمیق نیمه ساختاریافته استفاده شده است. جامعه آماری تحقیق شامل مدیران سازمان‌های دولتی در استان ایلام بود. نمونه‌گیری تحقیق حاضر به‌صورت هدفمند و تا رسیدن به اشباع نظری ادامه یافت که شامل مصاحبه با 20 نفر از مدیران سازمان‌های دولتی بود. برای تجزیه‌وتحلیل داده‌های گردآوری شده از روش تحلیل تماتیک با رویکرد تحلیل مضمون استفاده شده است. یافته‌ها در برگیرنده یک مضمون، هشت مقوله اصلی و بیست‌ویک مقوله فرعی می‌باشد. با در نظر داشتن عوامل شکل دهنده مفهوم پدیده‌ی مالکیت روان‌شناختی شامل: دلبستگی، پیوستگی، پایبندی، احساس مسئولیت، سلطه‌جویی، هویت یابی، خودمختاری و خودکارآمد پنداری، سازمان‌های دولتی باید در جهت مدیریت این پدیده اقدامات سازنده‌ای انجام دهند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Understanding the Phenomenon of Psychological Ownership Towards Management Jobs

نویسندگان [English]

  • Sajad Alikarami 1
  • Mohsen Farhadinejad 2
  • Abbasli Rastgar 3
  • Ali Yasini 4
  • Seyyed Abbas Ebrahimi 2

1 PhD Candidate in Organizational Behavior Management, Department of Economics, Management and Administrative Sciences, Semnan University, Semnan, Iran

2 Assistant Professor, Business Management Dept, Faculty of Economics, Management and Administrative Sciences Semnan University, Semnan, Iran

3 Associate Professor, Business Management Dept, Faculty of Economics, Management and Administrative Sciences, Semnan University, Semnan, Iran

4 Associate Professor, Department of Management, Ilam University, Ilam, Iran

چکیده [English]

In psychology and management, psychological ownership is known as an important psychological antecedent for motivation, attitudes, and behaviors of managers at work. The present research aimed to understand the phenomenon of psychological ownership towards management positions among public managers conducted by the phenomenological approach. It was an applied and developmental study in terms of goal, which used semi-structured in-depth interviews for data collection. The statistical population was composed of the managers of public organizations in Ilam province, Iran. The sample was taken by purposive technique and continued until theoretical saturation was achieved. Finally, 20 public organization managers were interviewed. The collected data were analyzed by the thematic method using the content analysis approach. The results revealed one theme, eight categories, and 21 sub-categories. The constituents of the concept of psychological ownership include attachment, continuity, fidelity, accountability, domineering, Identification, autonomy, and self-efficacy belief. Public agencies should take constructive actions to manage this phenomenon.

کلیدواژه‌ها [English]

  • psychological ownership
  • phenomenological approach
  • managers
  • public organizations