دوره و شماره: دوره 5، شماره 20، زمستان 1374، صفحه 1-170 
2. پژوهش کیفی

صفحه 17-28

سید مهدی الوانی


7. مشاهیر مدیریت

صفحه 109-130

حسین رحمان سرشت