1. تبیین نقش پیش بینی و آینده نگری در نظام مدیریت اسلامی

صفحه 1-16

محمدرضا حمیدی زاده


2. پژوهش کیفی

صفحه 17-28

سید مهدی الوانی


3. تحلیلی بر تبعات توسعه ی صنعت جهانگردی

صفحه 29-48

شمس السادات زاهدی


4. مدلی چهار وجهی در تعیین اثر بخشی سازمانی یک روش شناسی علمی برای محاسبه اثر بخشی سیستم ها

صفحه 49-74

گوئل کهن


5. بعد وظیفه ای در بهبود اثر بخشی رهبری

صفحه 75-92

عباس محمدزاده


6. دگر اندیشی هایی پیرامون گردشگری

صفحه 93-108

حسین باهر


7. مشاهیر مدیریت

صفحه 109-130

حسین رحمان سرشت


8. مدل برنامه ریزی آماری – فازی برای انتخاب پرتفولیوی بهینه

صفحه 131-150

عادل آذر؛ احمد تلنگی


9. اطلاع رسانی در مدیریت منابع انسانی از طریق طراحی سیستم های اطلاعاتی اجتماعی: حسابداری اجتماعی، حسابرسی اجتماعی

صفحه 151-170

جهانیار بامداد صوفی