دوره و شماره: دوره 5، شماره 17.18، تابستان 1374، صفحه 1-207 
4. بهسازی سازمانی در دانشگاه

صفحه 87-102

سعید مرتضوی؛ حبیب الله دعایی