1. رابطه سیبرنتیک و مدیریت دانش در سازمان

صفحه 1-25

شمس السادات زاهدی؛ امین اسد پور؛ خاطره حاجی نوری


2. بررسی رابطه بین فلسفه اخلاق فردی فروشندگان و فرایند تصمیم گیری اخلاقی آنها

صفحه 27-62


3. الگویی برای تناسب کارکردهای مدیریت منابع انسانی براساس تلفیق نظریه هزینه مبادله و رویکرد بازارهای داخلی سازمان

صفحه 63-84


4. نقش تعدیل کنندگی جذابیت رقبا و هزینه جا به جایی بر رابطه بین قیمت، کیفیت خدمات و رنجش خاطر با قصد رویگردانی مشتریان حقیقی در بخش مسکن بیمه سینا

صفحه 85-114


5. ترکیب روشهای AHP و برنامه ریزی آرمانی صفر یا یک برای انتخاب یک سیستم پیشرفته ساخت و تولید

صفحه 115-151


6. مقایسه دیوانسالاری دانشکده های مدیریت دانشگاه تهران و دانشگاه آزاد اسلامی بر اساس الگوی مینتزبرگ

صفحه 153-182


7. چارچوب سنجش میزان آمادگی پیاده سازی سیستم BPM درشرکت برق منطقه ای تهران

صفحه 183-201