دوره 31 (1401)
دوره 30 (1400)
دوره 29 (1399)
دوره 28 (1398)
دوره 27 (1397)
دوره 26 (1396)
دوره 25 (1395)
دوره 24 (1394)
دوره 23 (1393)
دوره 22 (1392)
دوره 21 (1391)
دوره 20 (1390)
شماره 63
این شماره از زمستان 89وبهار90 میباشد
شماره 62
تابستان و پاییز89می باشد
شماره 61
شماره61زمستان88 وبهار89 -
شماره 60
مربوط به تابستان و پاییز88 و تاریخ انتشار بهار89می باشد
دوره 19 (1389)
دوره 18 (1388)
دوره 13 (1385)
دوره 12 (1384)
دوره 11 (1383)
دوره 10 (1382)
دوره 9 (1381)
دوره 8 (1380)
دوره 7 (1379)
دوره 6 (1378)
دوره 5 (1374)
دوره 4 (1373)
دوره 3 (1372)
دوره 2 (1371)
دوره 1 (1370)
رابطه سیبرنتیک و مدیریت دانش در سازمان

شمس السادات زاهدی؛ امین اسد پور؛ خاطره حاجی نوری

دوره 20، شماره 63 ، دی 1389، صفحه 1-25

چکیده
  امروزه سازما نها دریافته اند که هیچ سرمایه ای به اندازه دانش نمی تواند آن ها را در دنیای رقابتی مطلوب قرار دهد. لذا بیش از هر عامل دیگری کارکنان سازمان بهعنوان صاحبان دانش و مهم ترین سرمایه های سازمان مورد توجه قرار گرفته اند و مدیریت دانش به عنوان ابزاری که م یتواند دانش موجود را گردآوری و نظم وپویایی بخشیده و در کل سازمان اشاعه ...  بیشتر

بررسی رابطه بین فلسفه اخلاق فردی فروشندگان و فرایند تصمیم گیری اخلاقی آنها
دوره 20، شماره 63 ، دی 1389، صفحه 27-62

چکیده
  تحقیق حاضر که توصیفی و از نوع همبستگی است، با هدف بررسی رابطه  موجود بین فلسفه اخلاق فردی و فرایند تصمیم گیری اخلاقی فروشندگان انجام شده است و در پی پاس خگویی به دو سؤال اساسی است: اول، فلسفه اخلاقی فروشندگان جامعه این تحقیق چیست؟ و دوم، فلسفه اخلاقی فروشندگان، فرایند تصمیم گیری اخلاقی آنها را چگونه تحت تاثیر قرار م یدهد؟ ...  بیشتر

الگویی برای تناسب کارکردهای مدیریت منابع انسانی براساس تلفیق نظریه هزینه مبادله و رویکرد بازارهای داخلی سازمان
دوره 20، شماره 63 ، دی 1389، صفحه 63-84

چکیده
  این مقاله،با بهره گیری از نظریه هزینه مبادله و رویکرد بازارهای داخلی سازماندر مشاغل سازمان می « نوع تخصص » و « سنجش پذیری » به استخراج دو مولفهبازار » ،« تیم اولیه » ،« تیم رابطه ای » پردازد و سپس با تلفیق این مولفه ها چهار ساختاررا تعریف م یکند و سپس سعی در تبیین کارکردهای « بازار تعهدی » و« عمومیمدیریت ...  بیشتر

نقش تعدیل کنندگی جذابیت رقبا و هزینه جا به جایی بر رابطه بین قیمت، کیفیت خدمات و رنجش خاطر با قصد رویگردانی مشتریان حقیقی در بخش مسکن بیمه سینا
دوره 20، شماره 63 ، دی 1389، صفحه 85-114

چکیده
  با توجه به رقابتی شدن صنعت بیمه در سا لهای اخیر و ورود بخش خصوصی به این عرصه، حفظ بیمه گذاران برای شرک تهای بیمه، اهمیت ویژ های یافته است. درتحقیق حاضر قصد بر آن بود تا با معرفی و سنجش عوامل مؤثر و تعدیل کننده بر قصد رویگردانی، زمینه را برای حفظ مشتریان موجودفراهم ساخت. بدین منظور بیمه گذاران شرکت بیمه سینا مستقر در شهر مشهد به ...  بیشتر

ترکیب روشهای AHP و برنامه ریزی آرمانی صفر یا یک برای انتخاب یک سیستم پیشرفته ساخت و تولید
دوره 20، شماره 63 ، دی 1389، صفحه 115-151

چکیده
  فن آوری های پیشرفته نوظهور و به کارگیری آن ها در سازمان های تولیدی برایباقی ماندن در صحنه رقابت امری حیاتی به شمار می رود. از این رو انتخاب فن آوریپیشرفته، فرآیندی بسیار مهم برای سازمان های تولیدی به حساب می آید. در واقعتصمیم گیری برای انتخاب فن آوری به واسطه تاثیری که بر روی فعالی تهای آیندهیک سازمان می گذارد تصمیم گیری استراتژیک محسوب ...  بیشتر

مقایسه دیوانسالاری دانشکده های مدیریت دانشگاه تهران و دانشگاه آزاد اسلامی بر اساس الگوی مینتزبرگ
دوره 20، شماره 63 ، دی 1389، صفحه 153-182

چکیده
  تحقیق حاضر با هدف تعیین و مقایسه نوع دیوانسالاری حاکم بر دانشکدههایمدیریت دانشگاه تهران و دانشگاه آزاد اسلامی (واحد تهران مرکز) بر اساس الگویمینتزبرگ انجام شده است. این تحقیق بر اساس هدف و ماهیت تحقیق از نوعتوصیفی پیمایشی بوده و جامعه آماری تحقیق نیز اعضای هیأت علمی دانشکدههایمدیریت دانشگاه تهران و دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز است. ...  بیشتر

چارچوب سنجش میزان آمادگی پیاده سازی سیستم BPM درشرکت برق منطقه ای تهران
دوره 20، شماره 63 ، دی 1389، صفحه 183-201

چکیده
  امروزه به کارگیری رویکردهای نوین همانند "مدیریت فرآیند کسب و کار BPM به  به دلیل ایفای نقش در افزایش بهره وری سازمان ها، توجه ویژهای را در ،(BPM)بیشتر صنایع به خود اختصاص داده است. بر این اساس به منظور جلوگیری ازو مهمتر از آن حفظ سازمان در برابر BPM اتلاف منابع ارزشمند در پیادهسازیمخاطرات احتمالی پیاده سازی این سیستم، لازم است قبل از ...  بیشتر