دوره و شماره: دوره 20، شماره 63، زمستان 1389، صفحه 1-208 (این شماره از زمستان 89وبهار90 میباشد) 
1. رابطه سیبرنتیک و مدیریت دانش در سازمان

صفحه 1-25

شمس السادات زاهدی؛ امین اسد پور؛ خاطره حاجی نوری