طراحی مدل پیشرفت مسیر شغلی براساس الگوی مدیریت دانش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت منابع انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قائمشهر، قائمشهر، ایران

2 دانشیار گروه مدیریت دولتی، واحد قائم شهر، دانشگاه آزاد اسلامی، قائم شهر، ایران

3 استادیار گروه مهندسی صنایع، واحد قائم شهر، دانشگاه آزاد اسلامی، قائم شهر، ایران

4 استادیار گروه مدیریت دولتی، واحد قائم شهر، دانشگاه آزاد اسلامی، قائم شهر، ایران

10.22054/jmsd.2021.58916.3884

چکیده

مسئله پیشرفت مسیر شغلی مناسب با توجه به الگوی مدیریت دانش برای کارکنان در بسیاری از سازمان‌ها از قبیل سازمان تأمین اجتماعی حائز اهمیت بوده، لذا این تحقیق با هدف طراحی مدل پیشرفت مسیر شغلی بر اساس الگوی مدیریت دانش در سازمان تأمین اجتماعی استان مازندران انجام گردید. جامعه آماری مورد مطالعه در این پژوهش متشکل از کلیه کارکنان سازمان تأمین اجتماعی استان مازندران بود. نمونه آماری از طریق جدول کرجسی مورگان تعداد 269 نفر، به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. در این تحقیق از پرسشنامه مسیر پیشرفت شغلی شاین  و مدیریت دانش همتی  استفاده گردید. میزان پایایی این دو پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونباخ به ترتیب 75/0 و 78/0 بدست آمد. برای تجزیه و تحلیل آماری از نرم افزارهای SPSS نسخه 20 و pls3 استفاده شد و سطح آلفا 05/0 ≥p در نظر گرفته شد. نتایج نشان داد که مقدار t همه مسیرهای بین عامل‌های تحقیق برابر و بزرگتر از 58/2 می‌باشد. در نتیجه بین عامل‌های اصلی و زیرعامل‌های‌شان در مدل مفهومی- تحلیلی پژوهش رابطه معنی‌داری وجود دارد و نیز نتایج نشان داد که برازش مدل کلی پژوهش مناسب و قوی است. به طور کلی این گونه می‌توان بیان کرد که بین پله اول مسیر پیشرفت شغلی با پله دوم مسیر پیشرفت شغلی، بین پله دوم مسیر پیشرفت شغلی با  پله سوم مسیر پیشرفت شغلی و بین پله سوم مسیر پیشرفت شغلی با پله چهارم مسیر پیشرفت شغلی کارکنان از دیدگاه کارکنان سازمان تأمین اجتماعی استان مازندران، در مدل مفهومی - تحلیلی مسیر پیشرفت شغلی رابطه مستقیم و معنی‌داری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing a Career Path Development Model Based on the Knowledge Management Model

نویسندگان [English]

  • Meisam Sotouneh 1
  • Mojtaba Tabari 2
  • Yousof Gholipour-Kanani 3
  • mohammadreza bagherzadeh 4
1 Ph.D. Student in Human Resource Management, Islamic Azad University, Qaemshahr Branch, Qaemshahr, Iran
2 Associate Professor, Department of Public Administration, Islamic Azad University, Qaemshahr Branch, Qaemshahr, Iran
3 Assistant Professor, Department of Industrial Engineering, Qaemshahr Branch, Islamic Azad University, Qaemshahr, Iran
4 Assistant Professor, Department of Public Administration, Qaemshahr Branch, Islamic Azad University, Qaemshahr, Iran
چکیده [English]

The issue of career path development is important for employees in many organizations such as social security, according to the knowledge management pattern, so this study was conducted to design a career development model based on the knowledge management pattern in Mazandaran Social Security Organization. The statistical population studied in this study consisted of all employees of the Social Security Organization of Mazandaran Province. Statistical sample size of 269 people was selected through random sampling method by Krejcie Morgan table. In this research, Shine career development path and Hemmati knowledge management questionnaire were used. The reliability of these two questionnaires using Cronbach's alpha was 0.75 and 0.78, respectively. For statistical analysis, SPSS software version 20 and pls3 were used and the alpha level was considered  0.05. The results showed that the value of t in all paths among the research factors are equal to and greater than 2.58. As a result, there is a significant relationship between the main factors and their sub-factors in the conceptual-analytical model of the research and also the results show that the fit of the general research model is appropriate and strong. In general, there is a direct and significant relationship between the first step of the career path with the second step of the career path, between the second step of the career path with the third step of the career path and between the third step of the career path with the fourth step of the career path of employees, in the conceptual-analytical model of the career path.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Career Advancement
  • Knowledge Management
  • Knowledge Sharing
  • Mazandaran Social Security Organization
آق قلعه، حسین و سلیمان پور عمران، محبوبه . (1399). بررسی رابطه بین مدیریت دانش و کارآفرینی با بهره‌وری و نوآوری سازمانی، فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی، 10(3)، 205-232.
 آهی، پرویز. (1392). طراحی مدل برنامه­ریزی مسیر شغلی افسران مرزبانی ناجا، رساله­ دکتری، دانشکده حسابداری و مدیریت علامه طباطبایی.
اسماعیلی نیاسان، حسین؛ زارعی، هاجر و شاپوری، سودابه. (1399). بررسی اثر بازیابی تعاملی اطلاعات بر فرآیند مدیریت دانش اعضای هیئت علمی دانشگاه های علوم پزشکی استان گیلان، فصلنامه نوآوری های مدیریت آموزشی، 6(24)، 98-118.
امیرحسینی، مازیار. (1399). شکل گیری شورای عالی مدیریت دانش کشور در برقراری هماهنگی، انسجام و استاندارد سازی در ایجاد نظام های دانش محور در دستگاه های اجرایی، فصلنامه بازیابی دانش و نظام های معنایی، 6(24)، 167-205.
پالیزدار، کاظم؛ میربرگکار، سیدمظفر؛ شاهرودی، کامبیز و چیرانی، ابراهیم. (1399). طراحی و آزمون مدلی جهت تبیین شفافیت اقتصادی و اعتماد ملی با تأکید بر تجارت الکترونیک، فصلنامه تحقیقات حسابداری ، (46): 87- 206.
حسینی، سید احمد؛ اصغری علایی، مرتضی و عواطفی جمیل، سجاد. (1399).  شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر لنگرگاه های مسیر ترقی شغلی کارکنان (مورد مطالعه: مرکز آموزش درجه داری نزاجا)، فصلنامه پژوهش های معاصر در علوم مدیریت و حسابداری، 2(4): 46-66.
دلاور، علی؛ دهناد، میثم؛ محمدی مقدم، یوسف و علی پور درویشی، زهرا. (1398). تدوین راهبردهای لنگرهای مسیر پیشرفت شغلی کارکنان، فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی دفاع ملی، (3) 10: 418-449.
رحمتی، زهرا؛ شیروانی، علیرضا و دلوی، محمدرضا. (1399). طراحی و آزمون مدلی برای سایبرلوفینگ در سازمان های دولتی، فصلنامه مطالعات مدیریت و بهبود تحول، 29(96): 45-73.
رحیمیان، طاهره؛ میانداری، کمال و علی احمدی، علیرضا. (1399). طراحی و تبیین الگوی راهبردی پیشرفت شغلی زنان درسازمانهای دولتی با تأکید بر سبک زندگی اسلامی ایرانی، فصلنامه مدیریت اسلامی، 28(2): 107-150.
رضایی، فاطمه؛ حسین پور، محمد و مهرعلیزاده، یدالله. (1399). ارائه مدل کاربردی مدیریت دانش با هدف بهسازی کارکنان (مطالعه موردی: شرکت ملی مناطق نفت‌ خیز جنوب)، فصلنامه رهیافتی نودرمدیریت آموزشی، 11(44): 137-152.
سلطانی، ایرج؛ محمدی اکبری، عباس و شائمی، علی. (1392). ارائه الگویی نوین در توسعه و یکپارچه­سازی نظام کارراهه­ی شغلی در شرکت فولاد مبارکه اصفهان. تهران: هشتمین کنفرانس توسعه منابع انسانی.
سنجرانی، علی. (1399). امکان سنجی استقرار مدیریت دانش (مطالعه موردی: شرکت گاز استان سیستان وبلوچستان)،فصلنامه رویکردهای پژوهشی نوین مدیریت و حسابداری، 4(45): 160-175.
شهرکی نادر، زهرا؛ شهرکی نادر، مهدیه و خوش بین، رضا. (1399). بررسی رابطه بین فرصت های ارتقاء تحصیلات و تعهد سازمانی؛ پرسنل مشاغل آزمایشگاهی بهداشت و درمان، فصلنامه رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری، 4(31): 118-137.
صیدزاده،حیدر؛ حکاک، محمد؛ سپهوند، رضا ووحدتی،حجت الله.(1399). مدل انباشت سرمایه مسیرشغلی مدیران ارشد، فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود وتحول، 29 (95)، 79-102.
عبدلی مسینان، فائزه؛ رودساز، حبیب و میرعلی، سیدنقوی. (1399). تاثیر نوآوری باز بر مزیت رقابتی با نقش میانجیگری مدیریت دانش، فصلنامه مدیریت صنعتی، 18 (59)، 117- 150.
فاطمی عقدا، حمیدرضا؛ طباطبایی نسب، سیدحمیدرضا و سبک رو، مهدی. (1397). واکاوی تئوری‎های شناختی مسیر پیشرفت شغلی، فصلنامه مدیریت دولتی، 10 (3)، 480- 502.
فرهی، علی؛ سلطانی، محمدرضا و نصرالهی، محمد. (1397). ارائه الگوی مسیر پیشرفت شغلی، پژوهش های مدیریت منابع انسانی، 10(4)، 51-78.
غریب، رمضانعلی. (1392). بررسی مهارت­های مسیر شغلی کارکنان شرکت هپکو، تهران: انتشارات دانشگاه شهید بهشتی.
مرشدی تنکابنی، محمدحسن. (1399). رابطه مدیریت دانش با توسعه حرفه‌ای و عملکرد شغلی کارکنان دانشگاه ایلام در سال 1398، فصلنامه بازیابی دانش و نظام های معنایی، 6(24)، 25-42.
موسوی شمس آباد، سیدجلال؛ بهرامزاده، حسینعلی و سامانیان، مصیب . (1400). بررسی تأثیربه‌کارگیری مدیریت دانش برمدیریت زنجیره تأمین بااستفاده ازکارت امتیازی متوازن (مطالعه موردی: زنجیره تأمین گندم در شرکت بازرگانی دولتی ایران)، فصلنامه مدیریت زنجیره تامین، 22(69)، 4-19.
نوروزی، ندا و طاهری گودرزی، حجت. (1398). تاثیر انطباق‌پذیری مسیر شغلی بر سکون زدگی در مسیر پیشرفت شغلی: با تبیین نقش میانجی تناسب فرد ـ شغل و تناسب فرد ـ سازمان، فصلنامه فرآیند مدیریت توسعه، 32(3): 3-26.
یاوری گوهر، فاطمه؛ منصوری موید، فرشته و مرادی، محمد. (1399). تاثیر فشارهای روانی نقش بر رضایت شغلی با درنظر گرفتن اخلاق کار اسلامی و تعهد سازمانی، فصلنامه توسعه مدیریت منابع انسانی و پشتیبانی، 9(55): 130-155.
Abbas, J., Zhang, Q., Hussain, I., Akram, S., Afaq, A, and Afzal Shad, M. (2020). Sustainable Innovation in Small Medium Enterprises: The Impact of Knowledge Management onOrganizational Innovation through a MediationAnalysis by Using SEM Approach. Sustainability, 12, 1-19.
Abdoli Masinan, F; Roudsaz, H & Seyyed Naghavi, A. (2020).The Effect of open innovation on competitive advantage considering the Mediation Role of knowledge management. Industrial Management Studies, 18(59), 117-150. [In Persian]
Agh Ghale, H; Soleymanipour Omran, M. (2021). Relationship between Knowledge Management and Entrepreneurship with Organizational Productivity and Innovation, Quarterly Journal of  Innovation and Creativity and Human Science, 10(3), 205- 232[In Persian]
Ahi, P. (2013). Designing a career path planning model for NAJA border officers, doctoral dissertation, Faculty of Accounting and Management. Tehran: Allameh Tabatabai University. [In Persian]
AmirHosseini, M. (2020). Establishing of the Supreme Knowledge Management Council of Iran, in order to coordination, coherence and standardization of the development of knowledge-based systems in the government sector. Journal of Knowledge Retrieval and Semantic Systems, 6(24), 167-205
AnaMaria, A., Apostu, S., Paul, A & Casuneanu, I. (2020). Work Flexibility, Job Satisfaction, and JobPerformance among Romanian Employees Implications for Sustainable HumanResource Management, Journal of Sustainability, 12, 18-41.
Bao, F., Tian, L., Bu, X., Xiang, X., & Zhao, Y. (2018). Experience distribution, experienced leaders, and team performance. Knowledge Management Research & Practice, 16(1), 78-92.
Chen, C., Huang, J.W., Hsiao, Y.C. (2010). Knowledge management and innovativeness: the role of organizational climate and structure. International journal of manpower, 31(8), 847-870.
Cidka. M. (2011). The relationships among professional competence, job satisfaction and career development confidence for chefs in Taiwan. International. Journal of hospitality managemen, 31(8), 1004-1011.
Delavar, A; Dehnad, M; Mohammadi Moghadam, Y & Alipour Darvishi, Z. (2019). Developing Anchor Strategies for Staff Career Progress.National Defense Strategic Management Studies Quarterly, 10(3), 418-449. [In Persian]
Draz. (2010). The Meaning of career success a closer Inspection of Historical cultural, and Isdeological contexts. Career development International, 16(4), 364 - 384.
Farahi, A; Soltani, M & Nasrollahi, M. (2019). Designing a Model for Career Progression Pathway. Journal of Research in Human Resources Management,10(4), 51-78 [In Persian]
Fatemi Aghda, H; Tabataba'i Nasab, M & Sabokro, M. (2019). Investigating the Cognitive Theories of Career Development. Journal of Public Administration, 10(3), 481-502 [In Persian]
Gharib, R. (2013). Assessing the career path skills of HEPCO employees. Tehran: Shahid Beheshti University Press.
Grant. (2009). Perceived organizational support and police performance: The moderating influence of socioemotional needs. Journal of Applied Psychology, 83(2), 288-297.
Hall, D.T and Heras.M. (2010). Commentary Reintegrating Job design and career thory sreating not Just Good Jobbut smart Jobs. Journal of organizational Behvior, 26(20), 243-259.
Hindi al-Shawi, Fayyah, Nima. (2010). A survey of the career path of female managers in Lebanon (Case Study of Beirut University), Beirut: University of Beirut Faculty of Management.
Hosseini, A; Asghari Alaei, M & Avatefi Jamil, S. (2020) .Identifying and ranking the effective factors on the anchors of the career path of employees (Case study: Nezaja Degree Training Center), Quarterly Journal of Contemporary Research in Management and Accounting. 2 (4): 46-66. [In Persian]
Ishida, H., Spilerman, S & Su, K. (2018). Models of Career Advancement in Organizations. European Sociological Review, 18(2), 179-198.
Katharinehulzlo, V. (2012). Design and implementation of project managers. University of Berlin.
Keller, L. (2010). The success of women's careers in the aerospace industry, Translated by Hossein Mohammadi, Munich: University of Clare-Mont.
Keplin, John. (2014). Investigate the Effective Dimensions of the Future of the Job Path of Global Managers. Translation by Hossein Mohammadi IRGC Earthquake Studies Center. Knowledge Management Site.
Kong, H & etal. (2011). S.From Hotel Career management to employees Career satisfaction: The mediating effect of Career Competency in Hospitality manage. Journal of organizational Behvior, 8(6), 98-112.
Morshedi Tonekaboni, M. (2020). The relationship between knowledge management and professional development and job performance of Ilam University staff in 2019. Quarterly Journal of Political Science Studies, 6(24), 25-42. [In Persian]
Mousavi Shamsabad, J; Bahramzadeh, H & Samanian, M. (2021).Investigating the effect of applying knowledge management on supply chain management using a balanced scorecard (Case Study: wheat supply chain in Iran state trading company). Supply Chain Management Quarterly, 22(69), 4-19. [In Persian]
Najam, U., Burki, U & Khalid, W. (2020). Does Work-Life Balance Moderate the Relationshipbetween Career Commitment and Career Success? Evidence from an Emerging Asian Economy?. Journal of Administrative Science, 10(82): 46- 69.
Neo, John. (2010). Investigating and Analyzing Effective Dimensions on the Job Librarianship at the University of Albania. Paidan Senior Letter. University of Munich.
Palizdar, K; MirBargkar, M; Shahroudi, K & Chirani, E. (2020). Designing and testing a model to explain economic transparency and national trust with emphasis on e-commerce, Quarterly Journal of Accounting and Accounting Research. 46, 87-206. [In Persian]
Paoloni, M., Coluccia, D., Fontana, S. and Solimene, S. (2020). Knowledge management, intellectual capital and entrepreneurship: a structured literature review, Journal of Knowledge Management, 24(8), 1797-1818.
Popovic, A., Puklavec, B., & Oliveira, T. (2019). Justifying business intelligence systems adoption in SMEs: Impact of systems use on firm performance. Industrial Management & Data Systems, 119(1), 210-228.
Rahimian, T; Miandari, K & AliAhmadi, A. (2020). Designing and Explaining the Strategic Model of Women's Career Development in Public Organizations with an Emphasis on Islamic-Iranian Lifestyle. Journal of Islamic Management, 28(2), 107-150 [In Persian]
Rahmati, Z; & Shirvani, A & Dalvi, M. (2020). Designing and Testing a Model for Cyberloafing in Government Agencies. Management Studies in Development & Evolution, 29 (96), 79-102. [In Persian]
Rebecca, T. (2012). The Relationship between Career Anchors and Organizational Commitment, M. A. Dissertation, University of South Africa.
Rezaei, F; Hosseinpour, M & MehrAlizadeh, Y. (2021). Peresenting a Practical Knowledge Management Model with the Aim of Improving Emploees (Case Study: National Iranian South Oil Company). Journal of New Approaches in Educational Administration, 11(44), 137- 152. [In Persian]
Sanjarani, A. (2020). Feasibility study of establishing knowledge management (Case study: Sistan and Baluchestan Gas Company). Quarterly Journal of New Research Approaches in Management and Accounting, 4(45), 160-175. [In Persian]
Schein, E. (1996_1998). Career Anchors revised: Implications For Career Development in the 21st century.The academy of management Executive, 10 (54), 80-88.
Seidzadeh, H; & Hakkak, M; Sepahvand, R & Vahdati, H. (2020). The Model of Career Capital Accumulation of Senior Managers of the Jahad-e-Agriculture Ministry. Management Studies in Development & Evolution, 29 (95), 79-102. [In Persian]
Shahraki Nader, Z; Shahraki Nader, M & Khoshbin, R. (2020). Investigating the relationship between education promotion opportunities and organizational commitment of health laboratory staff. Quarterly Journal of New Research Approaches in Management and Accounting, 4(31), 118-137. [In Persian]
Shujahat, M., Sousa, M. J., Hussain, S., Nawaz, F., Wang, M., & Umer, M. (2019). Translating the im-pact of knowledge management processes into knowledge-based innovation: The neglected and mediating role of knowledge-worker productivity. Journal of Business Research, (94), 442-460.
Soltani, I; Mohammmadi Akbari, A & Shaemi, A. (2013). Presenting a new model in the development and integration of the job management system in Mobarakeh Steel Company of Isfahan. Tehran: 8th Human Resources Development Conference. [In Persian]
Sullivan, S. (2016). The changing nature of career a review and research agenda. Journal of management, 23(18), 245-263.
Taheri Goodarzi, H & Norouzi, N. (2019). The Impact of Career Adaptability on Career Plateau: The Mediating Role of Person-Job Fit and Person-Organization Fit. Journal of Process Development & Management, 32 (3):3-26. [In Persian]
Vande Griek, O., Clauson, M., Eby, L. (2019). Organizational career growth and proactivity: A typology for individual career development. Journal of Career Development, 3 (7), 1–14.
Weng, Q & Zhu, L. (2020). Individuals’ Career Growth Within and Across Organizations: A Review and Agenda for Future Research. Journal of Career Development, 6(8), 98-124.
Yavari Gohar, F; Mansouri Moayed, F & Moradi, M. (2020). The Effect of Psychological Pressures on Job Satisfaction, Taking into Account the Ethics of Islamic Work and Organizational Commitment. Development of Logistics & Human Resource Management, 9(55), 130-155. [In Persian]
YuWong, A. (2013). Making Career Choice: A Study of Chinese Managements. Journal of Human Relations, 60(2), 125-140.