جانمایی صندلی‌های سیاسی و حرفه‌ای در نظام مدیریت دولتی ایران (ماهیت، محتوی و شاخص‌ها)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استاد، گروه مدیریت دولتی،دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

10.22054/jmsd.2021.61372.3958

چکیده

یکی از مشکلاتی که منجر به ناکارآمدی و نارضایتی ذینفعان در بخش دولتی شده سیاست­زدگی اداره در کشور است. هدف از پژوهش حاضر طراحی ابعاد و شاخص­هایی به منظور تفکیک صندلی­های سیاسی و حرفه­ای در دولت به منظور استقرار نظام شایسته­سالاری و حرفه­گرایی است. پژوهش حاضر با رویکرد ترکیبی و بر اساس طرح اکتشافی متوالی انجام شده است. در بخش کیفی از روش تحلیل مضمون استفاده شده است. در بخش کمی نیز بر اساس آمار توصیفی شاخص­های به دست آمده از مرحله کیفی بر اساس اهمیت آنها برای هر صندلی تفکیک و مرتب شدند. 10 بعد مرتبط با نوع صندلی­ها در دولت عبارتند از: ویژگی­های تعاملی صندلی، دانش و تجارب حرفه­ای، جذب و انتصاب، الزامات، ماهیت و قلمرو تصمیمات، شرح شغل و شرایط احراز شغل، ارزیابی عملکرد، ویژگی­های ساختاری صندلی، شفافیت و حاکمیت قوانین و مقررات، محیط نهادی و قلمرو فعالیت و ویژگی­های صندلی. نتایج پژوهش نشان می­دهد که به منظور بهبود کارایی دولت در تحقق اهداف و همچنین اجرای بهینه برنامه­های طراحی شده لازم است بین صندلی­های سیاسی و حرفه­ای در قوه مجریه تمایز قائل شد. در غیر اینصورت با تغییرات گسترده­ای که پس از هر انتخابات در دولت ایجاد می­شود ناکارآمدی دولت امری محتمل است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determining Political and Professional Seats in Iran Public Administration System (Nature, Content and Indicators)

نویسنده [English]

  • Gholamali Tabarsa
Professor in Department of Public Administration, School of , Shahid Beheshti University, Tehran, Ira
چکیده [English]

One of the problems that has led to the inefficiency and the dissatisfaction of stakeholders in the public sector is the politicization of the administration. The purpose of this study is to design dimensions and indicators to differentiate political and professional seats in government to the establishment of a meritocracy system and professionalism. This study has been conducted with a mixed-methods approach and based on exploratory sequential design. In the qualitative part, the thematic analysis method was used. In the quantitative part, based on descriptive statistics, the indicators obtained from the qualitative stage were arranged based on their importance for each seat. 10 dimensions related to the type of seats are: interactive features of the seat; professional knowledge and experience; recruitment and appointment; requirements, nature, and scope of decisions; job description and specification; performance appraisal; structural features of the seat; transparency and the rule of law; institutional context; the scope of activity and features of seats. To improve the efficiency of the government in achieving the goals as well as the optimal implementation of programs, it is necessary to distinguish between political and professional seats in the executive branch. Otherwise, with the extensive changes that take place in the government after each election, the inefficiency of the government is expected.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Political seat
  • Professional seat
  • Government
  • Politics-Administration dichotomy
  • professionalism
بیگدلی, سکینه؛ پورعزت، علی اصغر. 1388. “طراحی مدل منطقی ابعاد تعامل خرده سیستم های سیاسی و اداری در حکومت حق مدار بر مبنای نهج البلاغه امام علی (ع).” فرهنگ مدیریت 7 (19): 89-118.
حق‌شناس گرگابی, محمد؛ نرگسیان، عباس. 1396. “مطالعه رابطه سیاست-اداره در جمهوری اسلامی ایران.” فرایند مدیریت و توسعه 30 (4).
خواستار, حمزه. 1388. “ارائه روشی برای محاسبه پایایی مرحله کدگذاری در مصاحبه های پژوهشی.” فصلنامه علمی پژوهشی روش شناسی علوم انسانی 15 (58): 161-174.
دانایی فرد, حسن؛ فیضی، اعظم؛ احمدی، هانیه. 1395. “پیامدهای ثبات مدیریتی در سازمان های دولتی ایران.” فصلنامه مدیریت نظامی 16 (2): 1-22.
دانایی فرد, حسن؛ صادقی، محمدرضا؛ مصطفی زاده، معصومه. 1394. “واکاوی و تحلیل تبعات سیاست‌زدگی بوروکراسی در نظام‌‌های سیاسی. اندیشه مدیریت راهبردی 9 (2): 57-86.
دنهارت, رابرت بی. 1390. تئوری های سازمان دولتی. با ترجمه سید مهدی الوانی و حسن دانایی فرد. انتشارات صفار.
صادقی, حجت الله. 1388. تحلیل گفتمان سیاست-اداره به یاری نظریه بازی ها (مطالعه ای در مدیریت دولتی ایران). پایان نامه دکتری, تهران: دانشگاه علامه طباطبایی.
عابدی جعفری, حسن؛ تسلیمی، محمد سعید؛ فقیهی، ابوالحسن؛ شیخ زاده، محمد. 1390. “تحلیل مضمون و شبکه مضامین؛ روشی ساده و کارآمد برای تبیین الگوهای موجود در داده های کیفی.” اندیشه مدیریت راهبردی 5 (2): 151-198.
قلی پور, آرین؛ منوریان، عباس؛ طهماسبی، رضا. 1388. “اثرات محیط سیاسی بخش دولتی بر رفتار سازمانی کارکنان و مدیران.” فصلنامه سیاست 39 (4): 191-206.
کارمینز, ادوارد, و ریچارد زلر. 1398. نظریه سنجش در علوم اجتماعی ارزیابی پایایی و اعتبار. تهران: نشر نی.
مصطفی زاده, معصومه؛ علی نقی، امیری؛ دانایی فرد، حسن؛ یزدانی، حمیدرضا. 1396. “فهم ابعاد سیاست زدگی اداره امور عمومی از منظر شهروندان.” فصلنامه علمی پژوهشی سیاستگذاری عمومی 3 (4): 79-104.
نفری, ندا. 1391. “ارائه الگویی نظری جهت تعیین عرصه اختیارات سیاست و اداره.” مدیریت دولتی 4 (10): 152-172.
هیوز, آون. 1389. مدیریت دولتی نوین: نگرشی راهبردی، سیر اندیشه ها، مفاهیم، نظریه ها. با ترجمه سید مهدی الوانی, سهراب خلیلی شورینی و غلامرضا معمارزاده طهران. انتشارات مروارید.
Abedi Ja’fari, H., Taslimi, M., Faghihi, A., & Sheikhzade, M. (2011). Thematic Analysis and Thematic Networks: A Simple and Efficient Method for Exploring Patterns Embedded in Qualitative Data Municipalities). Strategic Management Thought, 5(2), 151-198. [In Persian]
Bigdeli, S., & Pourezzat, A. (2009). Designing logical model of dimensions of interaction between political and administrative subsystems in truth-centered government based upon 'nahjolbalgha' of imam ali (peace be upon him). Organizational Culture Management, 7(19), 89-118. [In Persian]
Boateng, J., & Cox, R. (2016). Exploring the trust question in the midst of public management reforms. Public Personnel Management, 45(3), 239–263.
Boyatzis, R. E. (1998). Transforming Qualitative Information: Thematic Analysis and Code Development. Sage.
Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using Thematic Analysis in Psychology. Qualitative Research in Psychology, 3(2), 77-101.
Bryson, J., Sancino, A., Benington, J., & Sørensen, E. (2017). Toward a Multi-actor Theory of Public Value Co-creation. Public Management Review, 19.
Cardona, F., & Eriksen, S. (2015). Professionalism and Integrity in the Public Service. Centre for Integrity in the Defence Sector.
Carmins, E. G., & Zeller, R. A. (2019). Reliability and Validity Assessment. (H. Nayebi, Trans.) Tehran: Ney Publication.
Chohan, U. W. (2018). Budget Office. In A. Farazmand (Ed.), Global Encyclopedia of Public Administration. Public Policy and Governance. Espringer.
Connaughton, B. (2017). Political-Administrative Relation: The Role of Political Advisers. Administration, 65(2), 165-182.
Creswell, J. W., & Plano Clark, V. L. (2018). Designing and Conducting Mixed Methods Research. Thousand Oaks, California: Sage Publication, Inc.
Danaee Fard, H., Feizi, A., & Ahmadi, H. (2016). Consequences of Managerial Stability in Iranian Public Organizations. A Research Quarterly in Military Management, 16(62), 1-22. [In Persian]
Danaee Fard, H., Sadeghi, M., & Mostafazadeh, M. (2015). Exploring and Analyzing the Consequences of Politicization of the Bureaucracy in Political Systems. Strategic Management Thought, 9(2), 57-86. [In Persian]
Dehardt, R. B. (2011). Theories of Public Organizations. (H. Danaeifard, & S. Alwani, Trans.) Tehran: Ishraqi , Saffar. [In Persian]
Demir, T., & Nank, R. (2012). Interaction Quality in Political-Administrative Relations in the United States: Testing a Multi-Dimensional Model. International Journal of Public Administration, 35(5).
Denhardt, J. V., & Denhardt, R. B. (2007). The New Public Service (Expanded Edition ed.). M.E. Sharp, Inc.
Denhardt, R. B., & Baker, D. L. (2007). Five Great Issues in Organization Theory. In J. Robins, B. Hildreth, & G. J. Miller (Eds.), Handbook of Public Administration (3rd ed., pp. 121-147). Taylor & Francis Group.
Farazmand, A. (2009). Bureucracy, Administration and Politics: an Introduction. In A. Farzamand (Ed.), Bureucracy and Administration (pp. 1-15). Boca Raton: CRC Press.
Fredrickson, H., Smith, K. B., Larimer, C. W., & Licari, M. J. (2012). The Public Administration Theory Primer. Westview Press.
Gherghina, S., & Kopecký, P. (2016). Politicization of administrative elites in Western Europe: an introduction. Acta Politica, 51, 407-412.
Gholipour, A., Monavarian, A., & Tahmasebi, R. (2010). Impacts Of The Political Environment Of Public Sector On The Organizational Behavior Of Public Servants. Politic Quarterly, 39(4) . [In Persian]
Golembiewski, R. T. (1977). Public Administration as a Developing Discipline: Perspectives on Past and Present. New York: Marcel Dekker Inc.
Goodnow, F. J. (1900). Politics and Administration: A Study In Government. New York: The Macmillan Company.
Grant, B. (2014). Leadership and Politics-Administration Dichotomy: A Comparative Study of Political Influences in Four Florida State Agencies. Florida State University.
Haghshenas Gorgabi, M., & Nargesian, A. (2018). Study of Policy - Administration of the Islamic Republic of Iran (Case Study: The Relationship between Executive and Legislative Authorities in the Years 2013-2009). Journal of Management & Development Process, 30(4), 69-96.
Henry, N. (2011). Public Administration and Public Affairs. Beijing: China Renmin University Press.
Hughes, O. E. (2003). Public Management and Administration: An Introduction (3rd ed.). Palgrave Macmillan.
Hughes, O. E. (2010). New Public Management: A Strategic Approach to the Context of Thoughts, Concepts and Theories. (S. Alwani, S. Khalili Shavarini, & G. Memarzadeh, Trans.) Tehran: Morvarid.
Ikeanyibe, O. M., Obiorji, J., Osadebe, N. O., & Ugwu, C. E. (2020). POLITICS, PEER REVIEW AND PERFORMANCE MANAGEMENT IN AFRICA: A PATH TO CREDIBLE COMMITMENT FOR NIGERIAN POLITICIANS? Public Administration(Special Issue 1), 35-58.
Jann, W., & Veit, S. (2010). Politicisation of Administration or Bureaucratisation of Politics? The case of Germany. Universitätsverlag Potsdam.
Khastar, H. (2009). A Method for Calculating Coding Reliability in Qualitative Research Interviews. Quarterly Journal of Methodology of Social Sciences and Humanities, 15-58, 161-174. [In Persian]
Maostafazadeh, M., Amiri , A., Danaeefard, H., & Yazdani , H. (2018). Understanding the Dimensions of Public Administration Politicization from Citizens’ Perspectives. Public Policy, 3(4), 79-104, (In Persian).
Martin, D. W. (1988). The Fading Legacy of Woodrow Wilson. Public Administration Review, 48(2), 631–636.
Nafari, N. (2012). A Theorical Model: Exploring Administrative and Political Domain. Journal of Public Administration, 4(10), 153-172. [In Persian]
OECD. (1997). Promoting Performance and Professionalism in the Public Service. SIGMA Papers No. 21, Paris.
O'Leary, R. (2019). The Ethics of Dissent: Managing Guerrilla Government (3rd ed.). CQ Press.
Overeem, P. (2012). The Politics-Administration Dichotomy, Toward a Constititional Perspective (2nd ed.). CRC Press.
Raadschelders, J. C. (1999). A Coherent Framework for the Study of Public Administration. Journal of Public Administration Research and Theory, 9(2), 281-303.
Rahman, M. S. (2018). Bureaucracy and Politicians Relations. In A. Farzamand (Ed.), Global Encyclopedia of Public Administration, Public Policy and Governance. Springer.
Roman, A. (2017). The Determinants of Public Administrators’ Participation in Policy Formulation. The American Review of Public Administration, 47(1).
Rosenbloom, D. H. (1984). Reconsidering the Politics-Administration Dichotomy: The Supreme Courte and Public Presonnel Management. In J. Rabin, & J. S. Bowman (Eds.), Politics and Admnistration (pp. 103-118). New York: Marcel Dekker.
Sadeghi, H. (2009). Analysis of policy-administration discourse with the help of game theory (a study in Iranian public administration). Tehran: Allameh Tabatabai University. [In Persian]
Shafritz, J. M., Russell, E., Borick, C. P., & Hyde, A. C. (2017). Introducing Public Administration. New York: Routledge Taylor & Francis Grioup.
Svara, J. (1999). Complementarity of Politics and Administration as a Legitimate Alternative to the Dichotomy Model. Administration & Society, 30(6).
Svara, J. H. (2001). The Myth of the Dichotomy: Complementarity of Politics and Administration in the Past and Future of Public Administration. Public Administration Review, 61(2), 176-183.
Svara, J. H. (2006). Complexity in Political-Administrative Relations and the Limits of the Dichotomy Concept. Administrative Theory and Praxis, 28(1), 121-139.
Tahmasebi, R., & Musavi, S. M. (2011). Politics-Administration Dichotomy: A Century Debate. Administration and Public Management, 17.
van Drop, E.-J., & Hart, P. (2019). Navigating the Dichotomy: The Top Public Servant's Craft. Public Administration, 97, 877-89
Waldo, D. (1948). The Administrative State: A Study of The Political Theory of American Public Administration. New York: The Ronald Press Company.
Willoughby, W. F. (1927). Principles of Public Administration. Baltimore: John Hopkins University Press.
Wilson, W. (1887). The Study of Administration. Practical Science Quarterly, 2(2), 197-222.