عوامل مدیریت اثربخش پروژه‏ های بهبود در جریان تعالی‏ گرایی سازمانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه مهندسی صنایع، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران، ایران

2 کارشناسی ارشد مهندسی صنایع، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال ، تهران، ایران

10.22054/jmsd.2021.49771.3533

چکیده

ابتکارات تعالی کسب‌‏وکار به سازمان‏ها در توسعه و افزایش قابلیت‏های مدیریتی در راستای دستیابی به سطح عملکرد بالا و رقابت‏پذیری بیشتر کمک می‏کند. به طوریکه با پیاده‏سازی مدل‏های تعالی و خودارزیابی مبتنی بر آنها، امکان تعریف پروژه‏های بهبود مختلفی ایجاد شده و با اجرای اثربخش آنها، بلوغ تعالی و عملکرد کلی سازمان ارتقاء و بهبود می‏یابد. لذا اجرای موفق پروژه‏های بهبود به عنوان رکن اصلی مدل‌های تعالی‌سازمانی، از عوامل اصلی اثربخشی این مدل‌ها است. تحقیق کاربردی حاضر درصدد است با واکاوی چگونگی مدیریت پروژه‏های بهبود، مولفه‏های آن ‏ر‏ا در پیاده‏سازی مدل‏های تعالی کسب‏ و‏ کار شناسایی و دسته‏بندی کند تا راهنمایی برای پیاده‌سازی آنها در سازمان‌ها باشد. در این راستا با مرور ادبیات تحقیق و نیز انجام مصاحبه‏های نیمه ساختار‏یافته با خبرگان، پانزده مولفه مرتبط با چگونگی مدیریت پروژه‏های بهبود شناسایی و احصاء شده و با استفاده از یک پرسش‏نامه اعتبارسنجی شده، اهمیت آنها مورد ارزیابی قرارگرفته است. با کمک تحلیل عاملی اکتشافی، مولفه‏های مرتبط به چهار عامل اصلی شامل تعریف و اولویت‏بندی، اجرا، رسمیت بخشی و حمایت، پایش ساختاریافته و یکپارچه پروژه‏های بهبود دسته‏بندی شده‏اند. این تحقیق با شناسایی و دسته‏بندی مولفه‏های پروژه‏های بهبود، زمینه‏ساز ایجاد درک و آگاهی وسیع‏تری برای مدیران و کارشناسان در پیاده‏سازی مدل‏های تعالی کسب‏ وکار و افزایش اثربخشی فرآیند تعالی‏‏گرایی سازمانی می‏باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effective Management Factors of Improvement Projects in the Organizational Excellence

نویسندگان [English]

  • Vahid Baradaran 1
  • Alireza Asadollahi 2
1 Associate Professor, Industrial Engineering Department, Islamic Azad University, Tehran North Branch, Tehran, Iran.
2 Msc. Industrial Engineering Department, Islamic Azad University, Tehran North Branch, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Business Excellence Models (BEM) are frameworks can help organizations to focus thought and action in a more systematic and structured way that should lead to increased performance. By implementation of excellence models and self-assessment, organizations enable to define different improvement projects. Therefore, improvement projects as a key pillar of business excellence models is one of the main success factors of BEMs. The present research seeks to identify and categorize the components the implementation of improvement projects in BEMs by analyzing how improvement projects are managed to provide guidance for their implementation in organizations. In this regard, by reviewing the literature and conducting semi-structured interviews with experts, 15 components to manage improvement projects have been identified and evaluated using an accredited questionnaire. By using exploratory factor analysis, the components are categorized into four main factors including definition and prioritization, implementation, formalization and support, structured and integrated monitoring of improvement projects. This research identifies and classifies the components of improvement projects, enabling a broader understanding of managers and experts in implementing business excellence models and enhancing the effectiveness of the process of organizational excellence.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Business Excellence Model
  • self-assessment
  • improvement projects
  • Success Factors
ادب، حسین، گل‌آور، مرتضی (1392)، ارزیابی تعالی سازمانی در شرکت ملی گاز ایران بر اساس مدل EFQM ویرایش 2010، فصلنامه علمی و پژوهشی مطالعات مدیریت (بهبود و تحول)، سال بیست و سوم، شماره 70، بهار و تابستان 1392، ص. 25-46.
 برادران، وحید، اسداللهی، علیرضا، توکلی، غلامرضا (1393)، شناسایی و دسته‏بندی مولفه‏های تعهد مدیریت در پیاده‏سازی مدل‏های تعالی کسب و کار. نشریه مهندسی و مدیریت کیفیت، جلد 4،  شماره 1،  ص 67 -79.
برادران، وحید (1397)، تحلیل بهره‌وری منابع تولید گندم آبی در استان‌های کشور با رویکردهای چندمتغیره، فصلنامه اقتصاد کشاورزی و توسعه، دوره 26، شماره 101، ص 245-219.
وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح (ودجا)، کتاب راه‏نمای تعالی ودجا، 1390.
Adab, H., & Golavar, M. (2013). Organizational Excellence Assessment Based on EFQM Model - 2010 in National Iranian Gas Company, Management Studies in Development & Evolution, 22(70), 25-46.
[In Persian].
Ahmed, R., (2017). Impact of project manager’s intellectual competencies on project success. 24th International Annual Conference organized by American Society for Business and Behavioral Sciences (ASBBS) At: Golden Nuggets, Las Vegas, USA,1-18.
Augustyn, M. M., Elshaer, I.A., & Akamavi, R. K., (2019). Competing models of quality management and financial performance improvement, The Service Industries Journal, Doi: 10.1080/02642069.2019.1601706.
Aydin, S., Kahraman, C., & Kaya, I., (2012). A new fuzzy multicriteria decision making approach: An application for European Quality Award assessment. Journal of Knowledge-Based Systems, 32, 37-46. Doi: 10.1016/j.knosys.2011.08.022.
Baradaran, V., Asadollahi, A., & Tavakoli, G. (2014). Identify and categorize the components of management commitment in the implementation of business excellence models, Journal of Engineering and Quality Management, 4(1), 67-79. [In Persian].
Baradaran, V. (2018). Analysis of Productivity of Water Wheat Production Sources in Provinces of Iran Using Multivariate Techniques, Agricultural Economic and Development, 26(101), 219-245. [In Persian].
Beel, J., & Salzhaube, Z. (2007). Project team rewards rewarding and motivating your project team.
Chin, K.-S., Pun, K.-F., & Lau, H. (2003). Development of a knowledge-based self-assessment system for measuring organisational performance, Journal of Expert Systems with Applications, 24(4), 443–455. Doi: 10.1016/S0957-4174(02)00192-6.
Cetindere, A., Duran, C., & Yetisen, M. S. (2015). The effects of total quality management on the business performance: An application in the province of Kütahya, Procedia Economics and Finance, 23, 1376-1382, Doi: 10.1016/S2212-5671(15)00366-4.
Bou-Llusar, J. C., Escrig-Tena, A. B., Roca-Puig, V., & Beltra´n-Martı´n, I. (2009). An empirical assessment of the EFQM Excellence Model: Evaluation as a TQM framework relative to the MBNQA Model, Journal of Operations Management, 27(1), 1–22. Doi: 10.1016/j.jom.2008.04.001.
Calvo-Mora, A., Navarro-García, A., & Periañez-Cristobal, R. (2015). Project to improve knowledge management and key business results through the EFQM excellence model, International Journal of Project Management, 33(8), 1638-1651. Doi: 10.1016/j.ijproman.2015.01.010.
Davies, J. (2004). The implementation of the European Foundation for quality Management's (EFQM) excellence model in Academic Units of united Kingdom Universities, Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements of the Degree of Doctor of Philosophy. Salford, UK: Management Research Institute School of Management University of Salford.
Davies, J. (2008). Integration: is it the key to effective implementation of the EFQM Excellence Model?, International Journal of Quality & Reliability Management, 25(4), 383-399. Doi: 10.1108/02656710810865267.
Dias M., Tereso, A., Braga C. A., & Fernandes G. A. (2014). The key project managers’ competences for different types of projects, New Perspectives in Information Systems and Technologies, 1, 359-368. Doi: 10.1007/978-3-319-05951-8_34.
Dodangeh, J., & Yusuff, R. M. (2011). A decision model for selecting of Areas for Improvement in EFQM model, Proceedings of the IEEE ICQR, Bankok, Thailand, 529-535. Doi: 10.1109/ICQR.2011.6031596,
Doulatabadi, M., Yusof, S. M., & Nejadi, F. (2013). The Soft Obstacles to Quality Excellence Practices: Evidence from the United Arab Emirates Industries, Proceedings of the 2013 IEEE International Conference on Industrial Engineering and Engineering Management, Bankok, Thailand, Doi: 10.1109/IEEM.2013.6962704.
EFQM. 2016. EFQM excellence model. Brussels; [accessed 2018 Jun 1]. http://www.efqm.org/
Eriksson, H., & Garvare, R. (2005). Organisational performance improvement through quality award process participation, International Journal of Quality & Reliability Management , 22(9), 894-912. Doi: 10.1108/02656710510625202.
Ford, M.W. (2004). Linking self-assessment to the external environment An exploratory study, International Journal of Operations & Production Management, 24(11), 1175-1187. Doi: 10.1108/01443570410563287.
Ford, M.W., & Evans, J.R. (2006). The role of follow-up in achieving results from self-assessment processes, International Journal of Quality & Reliability Management, 23(6), 589-606. Doi: 10.1108/02656710610672443.
George, C., Cooper, F., & Douglas, A. (2003). Implemnting the EFQM Model in local authority, Managerial Auditing Journal , 18 (2), 122-127. Doi: 10.1108/02686900310455100.
Gilbert Silvius, A.J. & Schipper, R.P.J. (2014). Sustainability in project management competencies: analyzing the competence gap of project managers, Journal of Human Resource and Sustainability Studies, 2(2), 40-58. Doi: 10.4236/jhrss.2014.22005.
Go´mez-Lo´pez, R., Serrano-Bedia, A. M., & Lo ´pez-Ferna ´ndez, M. C. (2015). Implementation barriers of the EFQM Excellence Model within Spanish private firms, Total Quality Management & Business Excellence, 28 (7-8), 695-711. Doi:10.1080/14783363.2015.1106314.
Hides, M. T., Davies, J., & Jackson, S. (2004). Implementation of EFQM excellence model self-assessment in the UK higher education sector – lessons learned from other sectors, The TQM Magazine, 16(3), 194-201. Doi: 10.1108/09544780410532936.
Hıdıroğlu, D. (2019). Self- assessment Performance Measurement in Construction Companies: An Application of the EFQM Excellence Model on Processes and Customer Stages, 3rd World Conference on Technology, Innovation and Entrepreneurship (WOCTINE), Procedia Computer Science, 158, 844–851, Doi: 10.1016/j.procs.2019.09.122.
Hillman,G. (1994). Making self-assessment successful, The TQM Magazine, 6(3), 29-31. Doi: 10.1108/09544789410057863.
Koehler, J.W., & Pankowski, J.M., (1996). Quality Government. Designing, Developing, and Implementing TQM Delray Beach, Florida: St. Lucie Press.
Laszlo, G. (1999). Implementing a Quality Management Program – three Cs of Success: Commitment, Culture, Cost, The TQM Magazine, 11(4), 231-237. Doi: 10.1108/09544789810222649.
Mann, R., Mohammad, M., & Agustin, M. T. (2013). Understanding business excellence An awareness guidebook for SMEs. Asian Productivity Organization.
Murphy, W. H., & Leonard, D. (2016). Quality management (QM) leads to healthier small businesses, Journal of Small Business and Enterprise Development, 23(4), 1104–1119, Doi: 10.1108/JSBED-12-2015-0169.
Petrič, A., & Gomišček, B. (2011). Upgrading of the Management Review on the Basis of the EFQM Excellence Model, Organizacija, 44(4), 109-119.
Pipan, K. K., & Sokovic, M. (2011). Encouragement of Continuous Improvement, Open Innovative Organizational Culture and Self-Assessment as The Basis For Quality And Business Excellence, 6th International Working Conference “Total Quality Management - Advanced and Intelligent Approaches, With Second Special Conference ’’Manufuture in Serbia 2011’’, 7th – 11th June, 2011, Belgrade, Serbia.
Safari, H., Abdollahi, B., & Ghasemi, R. (2012). Canonical correlation analysis between people criterion and people results criterion in EFQM model, Total Quality Management & Business Excellence,  23(5-6), 541-555, Doi: 10.1080/14783363.2012.669540.
Sakthivel, P. B. (2007). Top management commitment and overall engineering education excellence. The TQM Magazine, 19(3), 259-273. Doi: 10.1108/09544780710745676.
‏Samuelsson, P., & Nilsson, L. E. (2002). Self-assessment practices in large organisations: Experiences from using the EFQM excellence model, International Journal of Quality & Reliability Management, 19(1), 10-23, Doi: 10.1108/02656710210413426.
Santos-Vijande, M. L., & Alvarez-Gonzalez, L. I. (2007). TQM and firms performance: An EFQM excellence model research based survey”, International Journal of Business Science and Applied Management, 2(2), 21-41.
Sreedharan V., R., Sunder, M. V., & R., R. (2018). Critical success factors of TQM, Six Sigma, Lean and Lean Six Sigma, Benchmarking: An International Journal, 25 (9), 3479-3504. Doi: 10.1108/BIJ-08-2017-0223.
Sharma, S. (1996). Applied Multivariate Techniques, John Wiley & Sons, Inc.
Sternad, D., Krenn, M. & Schmid, S. (2017). Business excellence for SMEs: motives, obstacles, and size-related adaptations, Total Quality Management & Business Excellence, 30(1-2), 151-168, DOI: 10.1080/14783363.2017.1300054
Stuart, N. (2018). The impact of reward management on employee performance in the irish construction industry: A case study of a leading mechanical contractor, Submitted in partial fulfilment of the requirements of the MSCMGMT. National college of Ireland. http://trap.ncirl.ie/id/eprint/3380.
Suárez, E., Calvo-Mora, A., Roldán, J., Periá˜nez-Cristóbalc, L. (2017). Quantitative research on the EFQM excellence model: A systematic literature review (1991–2015), European Research on Management and Business Economics, 23(3), 147-156, Doi: 10.1016/j.iedeen.2017.05.002.
Talwar, B. (2011). Business excellence models and the path ahead ..., The TQM Journal, 23(1), 21–35. Doi: 10.1108/17542731111097461.
Tarı, J. J. (2005). Components of successful total quality management. The TQM Magazine, 17(2), 182-194. Doi: 10.1108/09544780510583245.
Tarı´, J. J. (2008). Self-assessment exercises: A comparison between a private sector organisation and higher education institutions, International Journal of Production Economics, 14(1), 105–118. Doi: 10.1016/j.ijpe.2008.01.005.
Tarí, J.J., & Saizarbitoria, I.H. (2012). “The Self-Assessment Process and Impacts on Performance: A Case Study, International Journal for Quality Research, 6(4),  343-354. http://ijqr.net/journal/v6-n4/5.pdf.
Van Der Wiele, A., Dale, B., Carter, G., Kolb, F., Luzon, D., Schmidt, A., & Wallace, M. (1995). State-of-the-Art study on Self-assessment, The TQM Magazine, 7(4), 13-17.
Vathanophas, V., Thai-ngam, J. (2007). Competency Requirements for Effective Job Performance in the Thai Public Sector. Contemporary Management Research, 3(1), 45-70. Doi: 10.7903/cmr.49.
VEDJA, Ministry of Defense and Support of the Armed Forces, (2011), VEDJA Exalted Roadmap, 2011. [In Persian].
Wahab, M. H. A.-A. A., Ismail, M., & Muhayiddin, M. N. (2019). The Effect of Internal Environmental Factors on Operational Excellence of Manufacturing Industry: A Pilot Study, International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 9(2), 1087–1099. Doi: 10.6007/IJARBSS/v9-i2/5666.
Wu, C. W., & Chen, C. L. (2006). An integrated structural model toward successful continuous improvement activity, Journal of Technovation, 26(5-6), 697–707. Doi: 10.1016/j.technovation.2005.05.002.
Zdonek, I., Podgórska, M., & Hysa, B. (2017). The Competence for project team members in the conditions of remote working, Foundations of Management, 9(1), 213-224. Doi: 10.1515/fman-2017-0017.
Zeb, A., Rehman, S., u., Saeed, G., Ullah, H. (2018). A Study of the Relationship between Reward and Recognition and employees Job Satisfaction: A Literature Review, Abasyn Journal of Social Sciences, 7(2), 278-291.
Zhang, J., Li, H., Xia, B., Skitmore, M., Pu, S., Deng, Q. & Jin, W. (2019). Development of a market-oriented EFQM excellence model for analyzing the implementation of quality management in developing countries, International Journal of Construction Management, DOI: 10.1080/15623599.2019.1590975.
Zink, J. K., & Schimdt, A. (1998). Practice and implementation of self-assessment, International Journal of Quality Science, 3(2), 147-170. Doi: 10.1108/13598539810211969