1. سخن سردبیر

10.22054/jmsd.2019.11119

سیدعلی اکبر افجه


2. رابطه میان عدالت ادراک شده در تعدیل نیروی انسانی سازمان با احساس گناه کارکنان

صفحه 9-33

10.22054/jmsd.2019.10103

رضا واعظی؛ میرعلی سید نقوی؛ سارا ملکی


3. عوامل موثر بر ایجاد سرمایه اجتماعی دوسوتوان

صفحه 35-64

10.22054/jmsd.2019.10104

مرتضی موسی خانی؛ سیدمهدی الوانی؛ ابراهیم محمودزاده؛ یاسر علی‌دادی تلخستانی


4. هم افزایی فلسفه و مدیریت طرحی برای مدیران پیشرو

صفحه 65-87

10.22054/jmsd.2019.10105

نرگس نظرنژاد؛ اسماعیل ملک‌اخلاق


5. نقش محرومیت احساسی و مصاحبت اجتماعی وتنهایی در سازمان در ایجاد احساس خوشبختی درکار

صفحه 89-114

10.22054/jmsd.2019.10106

سید عباس ابراهیمی؛ محمد کشاورز


6. چالش‌های روابط فرد-سازمان در شرکت‌های دانش بنیان

صفحه 115-133

10.22054/jmsd.2019.10107

عباسعلی رستگار؛ بهنام گلشاهی


7. عوامل موثر بر نهادینه سازی فرهنگ سازمانی مبتنی بر ارزشهای اسلامی

صفحه 135-163

10.22054/jmsd.2019.10108

فتاح شریف زاده؛ بهروز رضایی منش؛ امیرحسن عزتی