نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی

2 دانشیار گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی

3 کارشناسی ارشد مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

بنا به اهمیت وافر موضوع فرهنگ سازمانی و تاثیر بسزای آن بر عملکرد سازمان، مقاله حاضر به جهت یاری مدیران سازمان ها و دستگاه های اجرایی به شناسایی و بررسی تاثیر عوامل رفتاری، ساختاری و زمینه ای بر روی نهادینه سازی فرهنگ سازمانی مبتنی بر ارزش های اسلامی پرداخته است. این تحقیق از نوع تحقیقات کاربردی و طرح پیمایشی است و از بین کارکنان مرکز آموزش مدیریت دولتی، تعداد 87 نفر به روش نمونه گیری ساده تصادفی مورد آزمون قرار گرفتند. تجزیه و تحلیل های انجام شده نشان دهنده آن است که میان هر سه دسته عوامل زمینه ای، ساختاری و رفتاری با نهادینه سازی فرهنگ سازمانی مبتنی بر ارزش های اسلامی رابطه معنادار و مثبت وجود دارد. بنا به نتایج حاصله مشخص گردید به منظور نهادینه سازی فرهنگ سازمانی با عوامل متعددی از سطوح مختلف سازمانی روبرو هستیم و می بایست با کسب حمایت مدیران ارشد سازمان و با بهره گیری از مدیریت یکپارچه به نهادینه سازی ارزشهای اسلامی در فرهنگ سازمانی پرداخت. همچنین مشخص شد رهبری در سازمان تاثیر بسیار شگرفی بر نهادینه سازی فرهنگ سازمانی مبتنی بر ارزش های اسلامی دارد

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effective Factors on the Institutionalization of Organizational Culture Based on Islamic Values

نویسندگان [English]

  • Fattah Sharifzade 1
  • Behrooz Rezaeemanesh 2
  • Amir Hassan Ezzati 3

1 Professor of Public Administration Department, Faculty of Management and Acciunting, Allameh Tabataba’i University

2 Associate Professor of Public Administration Department, Faculty of Acciunting, Allameh Tabataba’i University

3 . Master Student of Public Administration Department, Faculty of Acciunting, Allameh Tabataba’i University

چکیده [English]

Due to the importance of organizational culture and its impact on organizational performance, the present article aims to identify and investigate the effect of behavioral, structural and context factors on the institutionalization of an organizational culture based on Islamic values, in order to help managers of organizations and executive agencies. This research is an applied research and survey design. Among the staff of the Government Education Management Center, 87 people were tested by simple random sampling method. According to the analysis, it has been shown that in order to institutionalize organizational culture , we are facing to several factors from different levels, it should be achieved with the support of high-level organizational managers and through the integrated management to institutionalize Islamic values in organizational culture. It was also found that leadership in the organization has a huge impact on the institutionalization of an organizational culture based on Islamic values.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organizational culture
  • Islamic values
  • Institutionalization
  • Three-branch model
  • leadership
الوانی، سیدمهدی. (1383). اخلاقیات و مدیریت به سوی نظام اخلاقیات یکپارچه در سازمان. فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول. شماره 41 و 42. صص 1-12.
ایروانی،محمد جواد. (1380). درآمدی بر نظریه نهادی. تهران، نشر سیاست.
پوریانی، محمدحسین. (1385). تبیین مفهوم ارزش با رویکرد جامعه‌شناختی، فصلنامه تخصصی علوم اجتماعی، سال سوم. شماره یازدهم، صص50-77.
حسینیان،شهامت؛ رفیع نیا،محمد رفیع؛ عابدی،یونس. (1389). بررسی رابطه برخی عوامل درون سازمانی با فرهنگ سازمانی دانشجویان دانشگاه علوم انتظامی، فصلنامه دانش انتظامی. سال دوازدهم، شماره 47. صص 184-156.
خنیفر، حسین؛ زارعی متین، حسن؛ حسن زاده، محمد صادق. (1391). ارایه مدل مفهومی ارزش های کاری در چارچوب نظام ارزشی اسلام ، ،، دوره دهم ، شماره 1، صص 61-96.
دلشاد تهرانی، مصطفی.(1395). رهزنان دین: آسیب شناسی دین ودینداری در نهج البلاغه، تهران: انتشارات دریا.
رضایی منش، بهروز. (1383). بررسی زیرساخت اخلاقی در بخش خدمات عمومی ایران، رساله دکتری، دانشگاه علامه طباطبائی. ، دانشکده مدیریت و حسابداری.
زارعی متین، حسن. (1374). تبیین الگوی فرهنگ سازمانی بر اساس ارزشهای اسلامی در محیط کار و نقش آن بر رضایت شغلی، دانشگاه تربیت مدرس.
زارعی متین، حسن، (1377) ،  تبیین الگوی فرهنگ سازمانی مبتنی بر ارزش اسلامی در محیط کار و اثر آن بر رضایت شغلی ، مجله مجتمع آموزش عالی قم، سال اول، شماره اول، صص 138-119.
زاهدی، عبدالرضا؛ امرایی، ایوب؛ نظربیگی، مریم. (1389). روش قرآن کریم در نهادینه‌سازی «عفاف» و «حجاب»، مجله مطالعات راهبردی زنان، سال سیزدهم، شماره 49، صص106-49.
زرندی، سعید؛ معدنی، جواد. (1395) ، طراحی و تبیین مدل مطلوب فرهنگ سازمانی اسلامی برای مقابله با فساد اداری در سازمان، فصلنامه مطالعات رفتار سازمانی، سال پنجم، شماره پیاپی 18، صص  85-117.
شریف زاده، فتاح؛ کاظمی، مهدی، (1377). مدیریت و فرهنگ سازمانی. تهران، نشر قومس.
طالبی، ابوتراب، (1385) ،  ،،  دوره نهم. شماره سوم، صص16-19.
عرب سلمانی، حجت الله، (1382) ، بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی بر اساس ارزشهای اسلامی و رفتار سازمانی کارکنان علمی تخصصی ناجا، دانشگاه تربیت مدرس.
عسکری وزیری، علی؛زارعی متین، حسن؛امیری، علی نقی، (1391). ارائه الگوی مؤلفه های فرهنگ سازمانی با رویکرد اسلامی و مبتنی بر نهج البلاغه. مدیریت در دانشگاه اسلامی ،پاییز 1391 - شماره 3، صص 401-422.
عضدانلو، حمید.(1395) ، آشنایی با مفاهیم اساسی جامعه شناسی، تهران، نشر نی.
علی احمدی، علیرضا؛ علی احمدی، حسین، (1383) ، مدیریت ارزشی با تکیه بر ارزش‌های اسلامی. تهران، انتشارات تولید دانش.
قلی‌پور، آرین، (1386). نقش دولت در نهادینه‌سازی حجاب،  فصلنامه مطالعات راهبردی زنان، شماره 38، صص36-9
مقیمی، سید محمد. (1387). اخلاق سازمانی؛ جوهره فرهنگ سازمانی کارآمد. مجله فرهنگ مدیریت، سال ششم، شماره هفدهم،. صص 63-87.
میرسپاسی، ناصر؛ اعتباریان، اکبر. (1387). اصلاح و تحول در نظام اداری ایران بر اساس الگوی توازن قدرت. تهران: انتشارات میر.
میرزایی اهرنجانی، حسن؛ سرلک، محمدعلی. (1384). نگاهی به معرفت‌شناسی سازمانی، سیر تحول، مکاتب و کاربردهای مدیریتی. پیک نور. سال سوم. شماره سوم. صص69-78.
نوروزی، حمید؛ مقدم، ابوالفضل. (1392). مدیریت بهروری (با تکیه بر فرهنگ سازمانی). تهران، به آوران.
ون دث، ژان؛ اسکاربروگ، الینور. (1378). چیستی ارزش . (مترجم، افتخاری،اصغر). نشریه قبسات. شماره 13. صص 110-125.
هادوی نژاد، مصطفی؛ نقی پورفر، ولی الله؛ دانایی فرد، حسن. (1390). دوماهنامه علمی- پژوهشی دانشگاه شاهد، سال هجدهم- دوره جدید، شماره 2 (47). صص 93-120.
هدایتی، سید هاشم. (1381). ارتباط فرهنگ ملی با فرهنگ سازمانی. فصلنامه توسعه مدیریت، شماره 46، صص 41-47.
 Asif, Farah . (2011)Estimating the impact of Denison's (1996), “What is the difference between organizational culture and organizational climate? ,Journal of Business Research 64 ,pp. 454–459.
Askansasy, N.M., Broadfoot, L.E. Falcus, S., (2000). Questionnaire measures of organizational culture. Handbook of Organizational Culture and Climate. Sage pub.
Baligh, Helmy H. (1998). The fit between the organization structure and its cultural setting: aspects of Islamic cultures. International Business Review 7. pp 39–49.
Bowers, Melissa R.; Hall, J. Reggie; Srinivasan, Mandyam M.  (2017) Organizational culture and leadership style: The missing combination for selecting the right leader for effective crisis management, Business Horizons, Volume 60, Issue 4, Pages 551-563.
Cameron, Kim S. and  Quinn, Robert E. (2011). Diagnosing and changing organizational culture: based on the competing values framework , Revised ed. San Francisco: Jossey-Bass.
Cooke, R.A., Lafferty, J.C. (1983). Organizational Culture Inventory. Human Synergistics, Plymouth, MI.
Daft, R. L. (2015). The leadership experience . Boston, Cengage Learning.
Haerudin; Santoso, Bedjo. (2016). International Review of Management and Business Research ; Peshawar 5.3, Sep, pp. 827-843.
Hakim, Abdul. (2012). The Implementation of Islamic Leadership and Islamic Organizational Culture and Its Influence on Islamic Working Motivation and Islamic Performance PT Bank Mu’amalat Indonesia Tbk. Employee in the Central Java. Asia Pacific Management Review 17(1), pp.77-90.
Harwiki, Wiwiek. (2016). The Impact of Servant Leadership on Organization Culture, Organizational Commitment, Organizational Citizenship Behaviour (OCB) and Employee Performance in Women Cooperatives, Procedia - Social and Behavioral Sciences, Volume 219, Pages 283-290.
Hoque, Nazamul; Aktaruzzaman Khan, Mohammad; Masrurul Mowla. (2013). Organisational culture: features and framework from Islamic perspective. Humanomics, Vol. 29 No. 3, 2013, pp. 202-219.
Langton, Nancy; Robbins, Stephen P.; Judge ,Tim. (2015). Fundamentals of Organizational Behaviour, Updated Fifth Canadian Edition. Pearson Education Canada, 2015.
Liu, Hefu; Ke, Weiling; Wei, Kwok Kee; Gu, Jibao; Chen, Huaping. (2010). The role of institutional pressures and organizational culture in the firm’s intention to adopt internet-enabled supply chain management systems. Journal of Operations Management 28, pp. 372–384.
Lussier, R. N., & Achua, C. F. (2016). Leadership: Theory, application, and skill development (6th ed.). Boston: Cengage Learning.
McCloskey, Emma Lee. (2006). Values as a component of leadership and their relationship to organizational efficacy and culture. Duquesne University, ProQuest Dissertations Publishing.
Mohelska, Hana; Sokolova, Marcela. (2015) Organisational Culture and Leadership – Joint Vessels?, Procedia - Social and Behavioral Sciences, Volume 171, Pages 1011-1016.
O'Reilly, C.A., Chatman, J., Caldwell, D.F. (1991). People and organizational culture: A profile comparison approach to assessing person-organization fit. Acad. Manag. J. 34 (3), 487–516.
Osafo, Emmanuel. (2016). Interaction between National Culture and Ethical Organizational Culture and Its Impact on Organizational level Performance: A Case Study of Multinational Non-profit Organization in Ghana. College of education, University of Minnesota.
Rosenthal, J., & Masarech, M. A. (2003). High-performance cultures: How values can drive business results. Journal of Organizational Excellence, 22(2), 3-18.
Schein, E.H., (2010). Organizational Culture and Leadership. John Wiley &Sons, San Francisco; CA; USA.
Weiss, J. W. (2011). An introduction to leadership. San Diego: Bridgepoint Education.