نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه مدیریت، دانشکدة اقتصاد، مدیریت و علوم اداری، دانشگاه سمنان

2 دکتری مدیریت منابع انسانی، دانشکدة اقتصاد، مدیریت و علوم اداری، دانشگاه سمنان

چکیده

پژوهش حاضر با هدف شناسایی چالش‌های پیش‌روی روابط فرد-سازمان در شرکت‌های دانش‌بنیان و ارائه راهبردهای مناسب جهت رفع موانع اشتغال کارکنان دانشی برمبنای مطالعه‌ای تحلیلی-موردی و با رویکرد کیفی به روش تحلیل تِم صورت گرفته است. جامعه آماری پژوهش شامل مدیران فعال در شرکت‌های مستقر در پارک‌های علم و فناوری شهر تهران و ابزار گردآوری داده‌ها مصاحبه نیمه‌ساختاریافته با تعداد ده نفر از مدیران خبره شرکت‌های مذکور با رویکرد نمونه‌گیری هدفمند و به روش گلوله‌برفی بوده است. نتایج یافته‌های تحلیل تِم مشخص نمود که سه چالش عمده فردی، ساختاری و فرهنگی پیش‌روی تنظیم روابط فرد-سازمان در شرکت‌های مذکور وجود دارد که در این رابطه بایستی ضمن بازنگری در سیاست‌‌های کار و اشتغال و تنظیم صحیح روابط بین فرد- سازمان، در پی طراحی مشاغل همراستای با اقتصاد دانایی‌محور بود که از جمله آن مشاغل تخصصی صنایع  شامل مهندسی و مدیریت پروژه، مشاغل برگرفته از فناوری‌های جدید مانند نانو و علوم زیستی، مشاغل خدماتی تخصصی تسهیل‌کننده تعاملات مانند وکالت و مشاوره و مشاغل جذب شده از شرکت‌های خارجی ناشی از مزیت رقابتی می‌باشند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Challenges of Relationship between Inividuals and Organization in Knowledge Based Companies

نویسندگان [English]

  • Abbas Ali Rastegar 1
  • Behnam Golshahi 2

1 Associate Professor of Administration Department, Economics and Management Faculty Semnan University, Semnan

2 Ph.D.Student of Human Resource Managemen, Economics and Management Faculty Semnan University, Semnan

چکیده [English]

This study aimed to identify the challenges of relationship between individuals and organization in knowledge based companies and to provide useful strategies in order to eliminate job obstacles of knowledge workers. It is done by an analytical case and qualitative approach and thematic analyses. The statistical population includes active managers in companies placed in Tehran technology and science parks. Date gathering were based on a semi structured interview with 10 persons of expert managers by purposive sampling. The results of thematic analyze showed that there are three challenges including individuals, structural and cultural in the relationship between individuals and organization. So in this manner it should be review the policies of relationship setting among individuals and organization. Also it should be designed  jobs which are align with knowledge-economy such as  professional industrial jobs including; project management, jobs derived from new technology like Nano and biology science, professional service jobs facilitating interaction as advocacy, counselor and  jobs absorbed from foreign companies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Work Relationships
  • Relationship between Individuals and Organization
  • Knowledge Employees
  • Knowledge Based Companies
احمدی، محسن. (1391). روابط کار. انتشارات: اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان.
افجه، ع. و غفاری، ع. (1392). عوامل موثر بر نگهداری و ترک خدمت کارکنان دانش محور، راهبرد فرهنگ، 21: 112-79.
افخمی اردکانی، م. و خلیلی صدرآباد، ا. (1391). بررسی رابطه بین عوامل شخصیتی و سکوت کارکنان دانشی، فصلنامه پژوهش‌های مدیریت عمومی، 18: 83-65.
بزمی‌آذر، م.ن. و مهدوی، م.ص. (1390). ارزیابی رابطه کارگر و کارفرما در کارخانجات صنعتی، فصلنامه پژوهش اجتماعی، 13: 35-17.
رفیعی، ا. (1393). معیارهای احراز رابطه کارگری و کارفرمایی. فصلنامه حقوق کار دیوان عدالت اداری، اسفندماه 93.
عالمی، م. (1390). نحوه احراز رابطه کارگری و کارفرمایی، ماهنامه اجتماعی، اقتصادی، علمی و فرهنگی کار و جامعه. 134: 57-81.
قلی‌پور، ر.؛ امیری، ع.ن.؛ مهدی‌زاده، م. و زمانی‌فر، م. (1393). شناسایی عوامل مؤثر بر ماندگاری کارکنان دانشی در شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران، فصلنامه فرهنگ سازمانی، 11 (2): 161-133.
اله‌یاری‌فرد، ن. و عباسی، ر. (1390). بررسی الگوی مناسب ساختار سازمانی شرکت‌های دانش‌بنیان. فصلنامه تخصصی پارک‌ها و مراکز رشد. سال هشتم، 29: 54-47.
 Amnon, F., Edward, B. & Sigal, K. (2013). Residential location choice of knowledge-workers: The role of amenities, workplace and lifestyle, Cities, 35: 33-41.
Benjamin, B.M., Peng-Yeng, Y. & Andrew, N.K. (2014). Organizing knowledge workforce for specified iterative software development tasks, Decision Support Systems, 59: 15-27.
Darchen, S. & Tremblay, D.G. (2010), What attracts and retains knowledge workers/students: The quality of place or career opportunities? The cases of Montreal and Ottawa, Cities, 27: 225-233.
Englmaier, F., Muehlheusser, G. & Roider, A. (2014).   Optimal incentive contracts for knowledge workers. European Economic Review, 67: 82-106.
Gary, M. & Yair, L. (2013). Do instant messaging interruptions help or hinder knowledge workers’ task performance?, International Journal of Information Management, 33 (3): 591-596.
Ludmila, M. (2015). Knowledge Workers and the Principle of 3S (Self-management, Selforganization, Self-control). Procedia - Social and Behavioral Sciences. 181:178 – 184.
Ludmila, M., Jarmila, Z. & Jindřich, N. (2015). Motivation and Knowledge Workers. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 207: 768-776.
Oliver, M. & Robert, W. (2012). Mediating ambiguity: Narrative identity and knowledge workers, Scandinavian Journal of Management, 28 (1): 16-26.
Pillet, J.C. & André Carillo, K.D. (2016). Email-free collaboration: An exploratory study on the formation of new work habits among knowledgeworkers. International Journal of Information Management, 36(1): 113-125.
Richard, H.u. (2014). Migrant knowledge workers: An empirical study of global Sydney as a knowledge city. Expert Systems with Applications, 41 (12): 5605-5613.
Sebastien, D. & Diane-Gabrielle, T. (2010). What attracts and retains knowledge workers/students: The quality of place or career opportunities? The cases of Montreal and Ottawa, Cities, 27 (4): 225-233.