1. سخن سردبیر

10.22054/jmsd.2019.11120

سیدعلی اکبر افجه


2. تاب آوری سازمانی از منظر کارکنان بااستعداد و مدیران سازمان

صفحه 9-30

10.22054/jmsd.2019.9658

ابوالحسن حسینی؛ فاطمه جعفری بازیار


3. ادراک کارکنان از فعالیت های منابع انسانی تعهد محور

صفحه 31-63

10.22054/jmsd.2019.9659

سعید صحت؛ فاطمه سجادیان


4. فراگرد مدیریت تغییر پیشرو در یک محیط دولتی پیچیده

صفحه 65-85

10.22054/jmsd.2019.9661

رضا َشیخ؛ سعید آیباغی اصفهانی؛ احسان لطفی


5. الگوی اثرگذاری حمایت سازمانی ادراک‌شده

صفحه 87-118

10.22054/jmsd.2019.9662

سید علی اکبر افجۀ؛ مهدی یزدان شناس؛ فاطمه زرگران خوزانی


6. تأثیر حسادت در محل کار بر رفتار انحرافی کارکنان

صفحه 119-138

10.22054/jmsd.2019.9663

علی نصر اصفهانی؛ پریسا حیدری


7. سنجش برندکارفرما

صفحه 139-161

10.22054/jmsd.2019.9664

حبیب‌الله رعنایی کردشولی؛ ابوالقاسم ابراهیمی؛ علی اصغر مباشری