نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه مدیریت، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران

2 استاد گروه مدیریت، گروه مدیریت دولتی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین

3 دانشیار گروه مدیریت استراتژیک، مجتمع دانشگاهی مدیریت و فناوری‌های نرم، دانشگاه صنعتی مالک اشتر

4 دانشجوی دکتری مدیریت منابع انسانی،گروه مدیریت دولتی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین

چکیده

دوسوتوانی سازمانی به توانایی در اکتشاف و بهره‌برداری همزمان، اطلاق می­شود. برای دستیابی به آن به منابع مختلفی نیاز است که مهمترین منبع، سرمایه اجتماعی است. این مطالعه به دنبال شناسایی عوامل موثر بر ایجاد سرمایه اجتماعی دوسوتوان در سازمانی دفاعی-صنعتی بود. برای دستیابی به هدف پژوهش، از روش ترکیبی (پژوهش­های کمی و کیفی)، استفاده شد. ابتدا از گروه کانونی استفاده شد و بر مبنای نتایج آن، پرسشنامه­ای محقق‏ساخته تهیه و در سازمان دفاعی توزیع شد. 32 گویه استخراجی از ادبیات و جلسات کانونی با استفاده از مدلسازی معادلات ساختاری (روش کمترین مربعات جزئی) و در قالب سه نوع سرمایه اجتماعی مورد بررسی قرار گرفت. برمبنای نتایج، سرمایه اجتماعی ساختاری با ابعاد هسته­های قوی، و روابط سست، سرمایه اجتماعی شناختی با ابعاد ارزش‏ها، چشم‏انداز و زبان مشترک و سرمایه اجتماعی رابطه‏ای با ابعاد اعتماد، نرم‏ها و هویت دارای بیشترین اهمیت در ایجاد سرمایه اجتماعی دوسوتوان در سازمان مورد مطالعه بود. 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effective Factors on Ambidextrous Social Capital

نویسندگان [English]

  • Morteza Mousakhani 1
  • Seyed Mehdi Alvani 2
  • Ebrahim Mahmoodzadeh 3
  • Yasser Alidadi Talkhestani 4

1 . Professor Of Management, Research &Science Branch, Islamic Azad University, Tehran

2 Professor Of Management, Department of Public Management , Qazvin Branch, Islamic Azad University, Qazvin

3 Associate Professor, MalekAshtar University

4 PhD Student In Human Research Management, Department of Public Management , Qazvin Branch, Islamic Azad University

چکیده [English]

Organizational ambidexterity is defined as the ability of companies to simultaneously explore and exploit. One of the key resources to achieve ambidexterity, is social capital. This study seeks to identify factors influencing the creation of an ambidextrous social capital at defense-industrial organization. In order to achieve this goal, the combination of quantitative and qualitative research methods were used. Initially the focus group was used, and based on its results, a questionnaire was prepared and in the sample of 98, were distributed in the organization. 32 items extracted from the literature an focus group meetings, 3 key competencies, were analyzed using structural equation modeling (PLS-SEM). As a result in the organization, structural social capital with dimensions strong-bonds and weak-ties; cognitive social capital with dimensions values, vision and language (narratives); and relational social capital with dimensions trust, norms and identity were the most important in the studied organization.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Exploration
  • Exploitation
  • Ambidexterity
  • Social Capital
  • Ambidextrous Social Capital
 آذر، عادل، غلامزاده، رسول(1395)، مدلسازی معادلات ساختاری-کمترین مربعات جزئی،  (هیر، جوزف، هالت، توماس، رینگل، کریستین) تهران: انتشارات نگاه دانش
  دانایی‏فرد، حسن، کاظمی، سید حسین (1394)، شیوه‏های پژوهش اجتماعی؛ رویکردهای کمی و کیفی؛ (نیومن، ویلیان لورنس)، تهران، نشر کتاب مهربان، چاپ سوم.
 مومنی، منصور، علی فعالی قیومی، (1394)، تحلیل‏های آماری با استفاده از SPSS، تهران: گنج شایگان.
Adler, P., & Kwon, S. (2002). »Social capital: Prospects for a new concept«. Academy of management review, 27(1), 17-40.
Aronoff, C. (2004). »Self-Perpetuation Family Organization Built on Values: Necessary Condition for Long-Term Business Survival«. Family Business Review, 17(1), 55-59.
Arregle, J., Hitt, M., Sirmon, D., & Very, P. (2007). The Development of Organizational Social Capital: Attributes of Family Firms«. Journal of management studies, 44(1), 73-95.
Benner, M. J., Tushman, M. L. (2003). »Exploitation, exploration, and process management: The productivity dilemma revisited«. Academy of Management Review, 28(2), 238-256.
-        Cabrera-Suárez, K., Déniz-Déniz, M., & Martín-Santana, J. (2015). »Family Social Capital, Trust within the TMT, and the Establishment of Corporate Goals Related to Nonfamily Stakeholders«. Family Business Review, 28(2), 145-162.
-        Carr, J., Cole, M., Ring, J., & Blettner, D. (2011). »A measure of variations in internal social capital among family firms«. Entrepreneurship Theory and Practice, 35(6), 1207-1227.
-        Cennamo, C. Berrone, P. Cruz, C.; Gómez-Mejía, L. (2012) »Socioemotional Wealth and Proactive Stakeholder Engagement«. Theory and Practice, 36(6), 1153 – 1173.
 Chua, J., Chrisman, J., & Sharma, P. (1999). »Defining the family business by behavior. Entrepreneurship«. Theory and Practice, 23, 19–39.
 Dyer, W. (2006), »Examining the “Family Effect” on Firm Performance«. Family Business Review, 19: 253–273
 Güttel, W.H., Garaus, C. Konlechner, S., Lackner, H. and Müller, B. (2011). » Heads in the Clouds … Feet on the Ground: A Process Perspective in Organizational Ambidexterity«. Working Paper. Johannes Kepler University Linz, Austria
 Hill, S., & Birkinshaw, J. (2006). »Ambidexterity in corporate venturing: Simultaneously using existing and building new capabilities«. In Academy of Management Proceedings, 1, 1-6). Academy of Management.
  Hoy, F., & Sharma, P. (2010) Entrepreneurial Family Firms. Upper Saddle River. Pearson Prentice Hall.
 Jansen, J. J. P., Van den Bosch, F. A. J., Volberda, H.W. (2008). »Senior team attributes and organizational ambidexterity: The moderating role of transformational leadership«. Journal of Management Studies, 45(5), 982-1007
Koiranen, M. (2002). »Over 100 years of age but still entrepreneurially active in business: Exploring the values and family characteristics of old Finnish family firms«. Family Business Review, 15(3), 175-187.
Lansberg, I. (1999). Succeeding Generations. Boston: Harvard Business School Press
 Lavie, D., Stettner, U., Tushman, M. L. (2010). »Exploration and exploitation within and across organizations«. The Academy of Management Annals, 4(1), 109-155.
 Le Breton-Miller, I., & Miller, D. (2006). »Why do some family businesses out-compete? Governance, long-term orientations, and sustainable capability«. Entrepreneurship Theory and Practice, 30(6), 731–746.
Levinthal, D., March, J. (1993). »The myopia of learning«. Strategic management journal, 14(S2), 95-112.
March, J. (1991). »Exploration and exploitation in organizational learning«. Organization Science, 2(1), 71-87.
Memili, E., Eddleston, K., Kellermanns, F., Zellweger, T., & Barnett, T. (2010). »The critical path to family firm success through entrepreneurial risk taking and image«. Journal of Family Business Strategy, 1(4), 200-209.
Morgan, D.L. and Kreuger, R.A. (1993).»When to use focus groups and why' in Morgan« D.L. (Ed) Successful Focus Groups. London
O’Reilly, C. & Tushman, M. (2008). »Ambidexterity as a dynamic capability: Resolving the innovator’s dilemma«. Research in Organizational Behavior, 28, 185-206.
Raisch, S., Birkinshaw, J. (2008). »Organizational ambidexterity: Antecedents, outcomes, and moderators«. Journal of Management, 34(3), 375-409.
Salvato, C., & Melin, L. (2008). »Creating Value Across Generations in Family-Controlled Businesses«. Family Business Review, 21(3), 259-276
Sharma, P. & Manikutty, S. (2005). »Strategic divestments in family firms: Role of family structure and community culture«. Entrepreneurship Theory and Practice, 29, 293-311. 
Smidts, A., Pruyn, A. T. H., & Van Riel, C. B. (2001). »The impact of employee communication and perceived external prestige on organizational identification«. Academy of management journal, 44(5), 1051-1062.
Sorenson, R., Goodpaster, K., Hedberg, P., & Yu, A. (2009). »The family point of view, family social capital, and firm performance an exploratory test«. Family Business Review, 22(3), 239-253.
Steier, L. (2007). »New venture creation and organization: A familial sub-narrative«. Journal of Business Research, 60(10), 1099-1107.
Tagarro.D.O, (2015), Strategic Ambidexterity, Thesis Doctoral, Sansebastian-Donistia University.
Tushman, M. L., O‘Reilly, C. A. (1996). »Ambidextrous organizations: Managing evolutionary and revolutionary change«. California Management Review, 38(4), 8-30.
Ward, J. (2008). »How values dilemmas underscore issues of governing the large enterprising families«. Palgrave Macmillan, 102-125.