1. سخن سردبیر

10.22054/jmsd.2018.11135

سیدعلی اکبر افجه


2. مطالعه تأثیر ادراک استراتژی مدیریت استعداد بر عملکرد شغلی کارکنان

صفحه 1-28

10.22054/jmsd.2017.8648

رحمت اللّه قلی پور؛ محمود خزایی


3. تاثیر امکانات رفاهی بر سرمایه روانشناختی مثبت

صفحه 29-44

10.22054/jmsd.2018.8649

محسن علیزاده ثانی؛ ابوالحسن حسینی؛ امیر تبسمی


4. طراحی مدلی برای سنجش میزان مهارت‌های مدیران در سطوح مختلف سازمانی

صفحه 45-73

10.22054/jmsd.2018.8650

عباس عباسی؛ مسلم علیمحمدلو؛ زهرا کریمی


5. آسیب‌شناسی کار گروهی در سازمان‌های کشور

صفحه 75-100

10.22054/jmsd.2018.8651

محمود جعفرپور


6. تحلیل تاثیر ابعاد مدل ویژگی های شغلی بر قانون شکنی خیرخواهانه

صفحه 101-126

10.22054/jmsd.2018.8652

میر علی سید نقوی؛ عباس ثابت


7. اثر عدالت سازمانی بر رفتار شهروندی

صفحه 127-146

10.22054/jmsd.2018.8653

حسین رحمان سرشت؛ مهدی جنیدی جعفری