نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد،گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت ، دانشگاه تهران

2 کارشناس ارشد، مدیرت دولتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر ادراک از استراتژی مدیریت استعداد بر عملکرد شغلی کارکنان با در نظر گرفتن نقش میانجی­گری هوش عاطفی می­باشد. جامعۀ آماری در این پژوهش کارکنان شرکت ایران خودرو تهران می­باشد که داده­های مورد نیاز با استفاده از ابزار پرسشنامه و روش نمونه­گیری تصادفی از میان 379 نفر از کارکنان به دست آمده است. روش تحقیق بر اساس نحوۀ گردآوری داده­ها توصیفی- همبستگی، از شاخۀ تحلیل کوواریانس و به طور مشخص مبتنی بر مدل­سازی معادلات ساختاری و با استفاده از نرم­افزارLISREL  انجام شده است. نتایج تجزیه و تحلیل آماری  نشان می­دهد که: 1) ادراک از استراتژی مدیریت استعداد بر هوش عاطفی کارکنان اثری مستقیم و معنادار دارد. 2) هوش عاطفی بر عملکرد شغلی کارکنان اثری مستقیم و معنادار دارد. 3) ادراک از استراتژی مدیریت استعداد بر عملکرد شغلی کارکنان اثری مستقیم و معنادار دارد و در نهایت هوش عاطفی در رابطۀ بین ادراک از استراتژی مدیریت استعداد و عملکرد شغلی کارکنان نقش میانجی را ایفا می­کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Sstudy of Effect Perceived Talent Management Strategies on Job Performance with the Mediating Role of Emotional Intelligence

نویسندگان [English]

  • Rahmatollah Gholipour 1
  • Mahmoud Khazaei 2

1 Professor of Public Management, Faculty of Management, University of Tehran

2 MA of Public Management, Faculty of Management, University of Tehran

چکیده [English]

The purpose of this study is to investigate The effect of perception of talent management strategies on job performance by considering the mediating role of emotional intelligence. The population of this research is employees of Iran Khodro Company, The required data obtained by using of questionnaire instrument and random sampling of 379 personnel. Research method In terms of data collection is descriptive-correlational, fpom branch of covariance analysis and Specifically, based on structural equation modeling and and by using of  LISREL software were done. The results results of statistical analysis show that 1) Employees' perception of talent management strategies had significant positive effect on the emotional intelligence. 2) emotional intelligence had significant positive effect on job performance. 3) Perception of talent management strategies had significant positive effect on their job performance. Finally, Emotional intelligence play the mediator role in the relationship between employees' perception of talent management Strategies and job performance. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Talent Management Strategy
  • Job performance
  • emotional intelligence
  • Iran Khodro Company
 الماسی، حسن؛ سعیدی، نیما؛ حسن­پور پازواری؛ ترکیان، مهدی؛ بیکخایخان، یوکابد (1389)."بررسی رابطۀ هوش عاطفی با عملکرد کارکنان"،فصلنامۀ مدیریت کسب و کار، شماره 5، سال دوم، صص 159-143.
ایران زاده، سلیمان (1384)، موج چهارم: سازمان و مدیریت در هزاره جدید، انتشارات افق دانش.
بخشی زاده، علیرضا؛ مکاریان دهکردی، پری؛ نیسی، عبدالکاظم و رحیمی، فرج اله. (1391). "نقش هوش هیجانی در توسعه رفتار شهروندی سازمانی"، کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و تولید ملی. قم: انتشارات جباری.
 ترنس، آرمیچل (1376). مردمدرسازما­ن­هازمینۀرفتارسازمانی.ترجمۀ حسین شکرکن، انتشارات رشد.
 جلالی، محمدعلی (1377). بررسی تأثیرات نگرش­های شغلی بر عملکرد کارکنان عملیاتی بیمارستان­های شبکۀ بهداشت و درمان و علوم پزشکی شهرستان شاهرود تهران: دانشگاه شهید بهشتی، پایان­نامۀ کارشناسی ارشد.
 چناری، علیرضا؛ صائمیان، صدیقه (1387). "مدیریت دانش و استعدادها". نشریه علمی مدیریت. ش 141: صص 19- 18.
زکیلکی، محمدعلی؛ مؤمنی، نونا (1385). "پژوهشی درباره رابطه هوش عاطفی مدیران و جو سازمانی"، فصلنامه علوم مدیریت ایران، سال 1 (شماره 2)، صص62-35.
 سکاران، اوما (1380). روش­هایتحقیقدرمدیریت. ترجمه: محمد صائبی و محمود شیرازی. تهران. نشر مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه­ریزی.
شائمی، علی؛ علامه، سیدمحسن و عسکری، محبوبه (1392). "استراتژی مدیریت استعداد و رابطه آن با هوش عاطفی".فصلنامۀ علمی  پژوهشی مطالعات مدیریت (بهبود و تحول). سال بیست و دوم، شماره 70. صص 75-37.
طالقانی، غلامرضا؛ امینی، سمیه؛ غفاری، علی؛ آدوسی، حسین (1392). "بررسی رابطۀ مدیریت استعداد و عملکرد اعضای هیئت علمی دانشگاه اصفهان". فصلنامۀ مدیریت دولتی، دورۀ 5، شماره 3. صص 102-83.
گریفین، مورهد، (1374)، مدیریت رفتار سازمانی، مترجمان: سید مهدی الوانی و غلامرضا معمارزاده، انتشارات مروارید. چاپ اول.
گودرزوند چگینی، مهرداد؛ چیرانی، ابراهیم؛ مقدم، هادی؛ قانع کوشالشاهی، سیده فاطمه؛ مرادی، مریم. (1395). "بررسی رابطۀ مدیریت استعداد و عملکرد سازمانی". سال دهم. شماره 38: صص 278-253.
لاجوردی، سید جلیل(1387). "هوش عاطفی و رهبری سازمانی". پیاممدیریت. شماره 27: صص 57-41.
محمدتبار، سمیه؛ اسکندری، حسین و عباس پور، عباس (1390). "بررسی تأثیر رفتار شهروند سازمانی و هوش هیجانی بر رضایت شغلی کارکنان شرکت هشت الماس". فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان­درمانی، سال دوم. شماره هفتم:صص 66-49.
نوع پسند اصیل، سیدمحمد؛ ملک اخلاق، اسماعیل؛ عاشق حسینی مهروانی، مجید (1392). "بررسی رابطۀ بین مدیریت استعداد و عملکرد سازمانی"، فصلنامۀ پژوهش­های مدیریت منابع انسانی دانشگاه جامع امام حسین(ع)، سال ششم. شماره 1: صص 51-31.
­ Armstrong, M. (1994). "Performance Management, Key Strategies and Practical Guidlines". Great Britain ogan Page Limited         
Ayranci, E.( 2011). "Effects of top turkish managers emotional and spiritual Intelligence on their organzations financial performance". Business Intelligence Journal. Vol. 4, No. 1, PP 9_36.
Becker, B. E., Huselid, M. A., & Ulrich, D. (2001). "The HR scorecard: Linking people, strategy, and performance". Harvard Business Press.
­ Bethke-langenegger, P., Mahler, P., & Staffelbach, B. (2010)." Effectiveness of Talent Management Strategies in Swiss Companies Effectiveness of Talent Management Strategies". Universität Zürich. Institut für Strategie und Unternehmensökonomik, Diskussionspapier, 16, 1-20. Bradberry, T. & Greaves, J. (2009). "Emotional intelligence 2.0 San Diego: Talent Smart".
Brown, C. (2014). "The effects of emotional intelligence (EI) and leadership style on sales performance". Economic Insights—Trends & Challenges, 66(3), 1-14.
Busso, L. (2004). "The relationship between emotional intelligence and contextual performance as influenced by job satisfaction and locus of control orientation" (Doctoral dissertation, ProQuest Information & Learning).
Cascio, w. (1998), "Applied psychology in human resources management", Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.
Cappelli, P. (2008). "Talent management for the twenty-first century". Harvard businessreview, 86(3), 74.
 Carmeli, A. (2003). "The relationship between emotional intelligence and work attitudes, behavior and utcomes: An examination among senior managers". Journal of managerial Psychology, 18(8), 788-813.
Chadee, D., & Raman, R. (2012). "External knowledge and performance of offshore IT service providers in India: the mediating role of talent management". Asia pacific journal of human resources, 50(4), 459-482.
 Chegeni, B., & Salavati, A. (2016). "Investigating the Relationship between Employee’s Talent Management and Job Performance in Agricultural Jihad Organization of Kurdistan (Three Headquarters)". International Journal of Humanities and Cultural Studies (IJHCS)​ISSN, 1336-1352.
Cherniss, C., Extein, M., Goleman, D., & Weissberg, R. P. (2006)." Emotional intelligence: what does the research really indicate?". Educational Psychologist, 41(4), 239-245.
Cohn, J. M., Khurana, R., & Reeves, L. (2005). "Growing talent as if your business depended on it". Harvard business review, 83(10), 62.
 Collings, D Mellahi, K. (2009). "Strategic Talent Management: A review and research agenda". Human Resource Management Review, 19, 304-313.
 Dries, N. (2013). "The psychology of talent management: A review and research agenda". Human Resource Management Review. Vol. 23, No.4, PP: 272–285.
 Dychtwald, K., Erickson, T.J. and Morison, R. (2006), "Workforce Crisis: How to Beat the Coming Shortage of Skills and Talent", Harvard Business School Press, Boston, MA.
Farahbakhsh, S. (2012). "The Role of Emotional Intelligence in Increasing Quality of Work Life in School Principals". Procedia -Social and Behavioral Sciences, 46: 31-35.
FMI (2007), The 2007 US Construction Industry Talent Development Report, FMI, Raleigh, NC.
Gagne, F. (2007). "Ten commandments for academic talent development". Gifted Child Quarterly, 51, 93-118.
­          Goleman, D.(2000)."Leadership that gets results". Harvard Business Review. pp: 88.
Goleman, D., Boyat zis, R. & McKee, A. (2002). "Primal leadership learning to lead with emotional intelligence". Boston Massachusetts: Harvard business Press.
 Goleman, D. (2003). "The emotionally Intelligent Workplace", chapter3- An Eibased Theory  of Performance. www.eiconsortium.org, pp. 23-45.
Guthridge, M., Komm, A. B., & Lawson, E. (2006). "The people problem in talent management". McKinsey Quarterly, 2(1), 6-9.
Hersey, P., Blanchard, K. H., & Johnson, D. E. (1996). "management of organizational behavior: utilizing of human resources "(7th Ed.). California: prentice-hall international inc.
 Higgs, M. (2004). "A study of the relationship between emotional intelligence and performance in UK call centres". Journal of Managerial Psychology, 19(4), 442-454.
 Hughes, Julia Christensen and Evelina Rog, (2008) "Talent management: A strategy for improving employee recruitment, retention and engagement within hospitality organizations", International Journal of Contemporary Hospitality Management, Vol. 20 Iss: 7, pp.743 – 757.
 James Sunday Kehinde PhD, A. C. A. (2012). "Talent management: Effect on organizational performance". Journal of Management Research, 4(2), 178.
Jordan, P.J., Ashkanasy, N.M. and  Hartel, C.E.J. (2002), “Emotional intelligence as moderator of emotional and behavioural reactions to job insecurity”,Academy of Management Review, Vol. 27 No. 3, pp. 361-72.
Kaliannan, M., Abraham, M., & Ponnusamy, V. (2016). Effective talent management in Malaysian SMES: A proposed framework. The Journal of Developing Areas, 50(5), 393-401.
  Kane, J. S. (1996). "The conceptualization and representation of total performance effectiveness". Human Resource Management Review, 6(2), 123-145.
 Kesler, G.C.(2002)." Why the leadership bench never gets deeper : Ten insights about executive talent development". Human Resource Planning, Vol. 25, No. 1, pp. 32-44.
 Kline, R. B. (2015). "Principles and practice of structural equation modeling". Guilford publications.
 Lawler, E. E, (2008). "Choosing the Right Talent Management Strategy".Workspan, 51(7), p.74.
 Lewis, S. Patrick C, B. Steven, C. Stuart J, M. Mark F, M. Kevin, K. Claudia R, M. (2014). "Investigating links between emotional intelligence and observer performance  radiologists in mammography". Medical Imaging Proc. of SPIE Vol. 1-7.
 Lin, C. H. (2014). "The Influence of Key Talent Management to Organizational Performance: Moderating Effects of Organizational Strategy, Environmental Uncertainty, and Degree of Globalization".
 Luna–Arocas, R., & Morley, M. J. (2015). "Talent management, talent mindset competency and job performance: the mediating role of job satisfaction". European Journal of International Management, 9(1), 28-51.
Mayer, J.D. and Salovey, P. (1997), “What is emotional intelligence”, in Salovey,  P.  and  Sluyter,  D.J.  (Eds),  Emotional  Development  and  Emotional Intelligence:  Educational  Implications,  Basic  Books,  New  York,  NY,  pp.  3-31.
 Mayer, J.D., Salovey, P. and Caruso, D.R. (2008), “Emotional intelligence: new ability or eclectic traits?”,American Psychologist, Vol. 63 No. 6, pp. 503-17.
Meyers, M. C., & van Woerkom, M. (2014). "The influence of underlying philosophies on talent management: Theory, implications for practice, and research agenda". Journal of World Business, 49(2), 192-203.
Mishra, P. S., & Mohapatra, A. D. (2010). "Relevance of emotional intelligence for effective job performance: An empirical study". Vikalpa, 35(1), 53-62.
 Modassir, A., & Singh, T. (2008). "Relationship of emotional intelligence with transformational leadership and organizational citizenship behavior". International journal of leadership studies, 4(1), 3-21.
Nel, H., & De Villiers, W. S. (2004). "The relationship between emotional intelligence and job performance in a call centre environment". Journal of Industrial Psychology, 30(3), 75-81.
 Oehley, A. M. (2007). The development and evaluation of a partial talent management competency model (Doctoral dissertation, Stellenbosch: University of Stellenbosch).
 Offermann, L. R., Bailey, J. R., Vasilopoulos, N. L., Seal, C., & Sass, M. (2004). "The relative contribution of emotional competence and cognitive ability to individual and team performance". Human performance, 17(2), 219-243.
Phillips, D. R.; Roper, K. O. (2009). “A framework for talent management in real estate”. Journal of Corporate Real Estate,Vol. 11 No. 1, 2009, pp. 7-16.
 Raman, R., Chadee, D., Roxas, B., & Michailova, S. (2013). "Effects of partnership quality, talent management, and global mindset on performance of offshore IT service providers in India". Journal of International Management, 19(4), 333-346.
Sila, A. K. (2014). "Relationship between training and performance: a case study of Kenyan women finance trust eastern Nyanza region, Kenya". Eur. J. Bus. Soc. Sci, 3(1), 95-117.
 Silzer, R., & Dowell, B. E. (2010). "Strategic talent management matters". Strategy-driven talent management: A leadership imperative, 3-72.
Wagner, R., & Harter, J. K. (2006). 12: "The elements of great managing" (Vol. 978, No. 1-59992). Simon and Schuster.