نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی

2 دانشجوی دکتری مدیریت فناوری اطلاعات- پردیس تحصیلات تکمیلی، دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

امروزه برای تدوین یک پروژه موفق توسعه فناوری اطلاعات(IT[1])، داشتن کارکنان خوب، امری مهم است. اما با این وجود،‌ فقط دستیابی به آن‌ها و حفظ مهارت‌هایشان کافی نیست؛ آن‌ها باید به شیوه‌ای معنادار مانند نشان دادن فعالیت حمایتی یعنی رفتار شهروندی سازمانی (OCB[2]) به پروژه کمک نمایند. با این حال، کارکنان ITفاکتورهای انگیزه‌ای و الگوهای رفتاری غیررسمی مختلفی دارند و رفتار شهروندی سازمانی متفاوت‌تری نسبت به کسانی که در دیگر زمینه‌ها فعالیت دارند، نشان می‌دهند. به علاوه، پروژه‌ها وجهه متفاوت‌تری نسبت به عملیات در یک سازمان ارائه داده و بافتار رفتار شهروندی سازمانی را تغییر می‌دهند. این ترکیب باعث به وجود آمدن یک بافتار منحصر به فردی می‌شود که در آن، احتمال کمی دارد که برداشت کارکنان IT(که در پروژه‌های تیمی فعالیت دارند) از عدالت، از همان الگوهایی پیروی نمایند که برای عملکردهای عملیاتی ایجاد شده‌اند. به منظور مشخص نمودن این مطلب که آیا عدالت می‌تواند منجر به نگرش‌ها و رفتار مطلوب در این بافتار جدید گردد یا خیر، از اعضای پروژه‌های توسعه ITنظرسنجی کردیم. اطلاعات حاصل از 141 پاسخ دهنده در تیم‌های پروژه نشان داد که عدالت، که به واسطه برداشت‌ها و ادراکاتی که کارکنان از عدالت داشتند، سنجیده شده بود، ‌به تعهد شغلی می‌افزاید؛ تعهد شغلی به منزله یک میانجی بین عدالت و رفتارهای شهروندی سازمانی عمل می‌نماید. بنابراین، رهبران پروژه باید به منظور این که درک افراد از عدالت را در توزیع پاداش ها و رفتارها بالا ببرند، تلاش کنند.[1] Information Technology


[2] Organizational Citizenship Behavior

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of Organizational Justice on Organizational Citizenship Behavior by Mediating Job Commitment in the Context of Project Management

نویسندگان [English]

  • Hosein Rahmanseresht 1
  • Mahdi Joneidi Jafari 2

1 Professor of Faculty of Management and Accounting, Allameh Tabataba'i University, Tehran

2 Ph.D. Student of IT Management –School of Graduate Studies, Allameh Tabataba'i University (ATU) , Tehran.

چکیده [English]

In developing a successful Information Technology (IT) development project today, good IT personnel are crucial. However, just achieving and maintaining their skills is not sufficient; they must contribute to the project in a meaningful fashion, including their supportive activity: organizational citizenship behavior (OCB). However, IT personnel have different motivational factors, informal behavior patterns, and exhibit OCBs different from those in other fields. In addition, projects present a different face than operations in an organization and alter the context of OCBs. This combination leads to a unique setting where the perceptions of equity by IS employees in project teams are unlikely to follow patterns established for functional operations. To determine if perceived equity can lead to desirable attitudes and behavior in this novel setting, we surveyed IS team members of development projects. Data from 141 respondents in projects teams indicated that equity, as measured by perceptions of justice, add to job commitment, which serves as a mediator between the justice and OCBs. Therefore, project leaders must strive to raise people's understanding of equality in the distribution of rewards and behaviors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Project Management
  • Organizational Citizenship Behaviors
  • Job Commitment
  • Distributive Justice
  • Procedural Justice
  • Interactional Justice
انصاری، محمداسماعیل، باقری کلجاهی، علی وصالحی، مسلم. (1389). تعهدسازمانی از دیدگاه نظریه پردازان و نقش راهبردهای مدیریت منابع انسانی در بهبودآن. دوماهنامه توسعه انسانی پلیس. 31، صفحات72-35.
حسینی، سیدمهدی و مهدی زاده اشرفی، علی.(1388). شناسایی عوامل موثر بر تعهدسازمانی. فصلنامه مدیریت(پژوهشگر).7(18)، صفحات16-9.
حقیقی، محمدعلی، جزنی، نسرین و قاسمی، محمد. (1389). طراحی و تبیین مدل تأثیر مدیریت تنوع بر تعهد سازمانی. چشم انداز مدیریت دولتی. 2، صفحات 41-55.
داوری، علی و رضازاده، آرش. (1395). مدل سازی معادلات ساختاری با نرم افزار PLS (الإصدار چاپ سوم). تهران: سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی .
دهقانیان، حامد، صبور، الهام و حجتی، علی رضا. (1392). بررسی رابطه بین مؤلفه های عدالت سازمانی و تعهد سازمانی در یک شرکت بیمه. پژوهشنامه بیمه.2(110)، صفحات180-153.
سیدجوادین، سیدرضا، عابدی، احسان، یزدانی، حمیدرضا و ولی پور، بهروز. (1392). بررسی نقش میانجی اعتماد و تعهدسازمانی در رابطه بین عدالت سازمانی و رفتارهای شهروندی سازمانی در بیمارستان‌ها. مدیریت بازرگانی. 5(1)، صفحات 118-105.
قاسمی، احمدرضا.(1393). بررسی نقش میانجی رفتارشهروندی سازمانی بر عدالت سازمانی و عملکرد شغلی. مدیریت فرهنگ سازمانی. 12(1)، صفحات 82-63.
Ahuja, M., Chudoba, K., Kacmar, C., & Mcknight, D. (2007). IT road warriors: balancing work-family conflict, job autonomy, and work overload to mitigate turnover intentions. MIS Quarterly, 31(1), 1-17.
Allen, M., Armstrong, D., Reid, M., & Riemenschneider, C. (2008). Factors impacting the perceived organizational support of IT employees. Information & Management, 45(8), 556–563.
Aryee, S., Budhwar, P., & Chen, Z. (2002). Trust as a mediator of the relationship between organizational justice and work outcomes: test of a social exchange model. Journal of Organizational Behavior , 23(3), 267–285.
Fornes, S., Rocco, T., & Wollard, K. (2008). Workplace commitment: a conceptual model developed from integrative review of the research connections. Human Resource Development Review, 7(3), 339–357.
Gamble, J., & Tian, A. (2015). Intra-national variation in organizational commitment: evidence from the Chinese context. The International Journal of Human Resource Management, 26(7), 948–970.
Huemann, M., Keegan, A., & Turner, J. (2007). Human resource management in the project oriented company: a review. International Journal of Project Management, 25, 315–323.
Jiang, J., Klein, G., & Pick, R. (2003). The impact of IS department organizational environments upon project team performances. Information & Management, 40(3), 213–220.
Joseph, D., Ng, K., Koh, C., & Ang, S. (547–577). Turnover of information technology professionals: a narrative review, meta-analytic structural equation modeling, and model development. MIS Quarterly, 31(3), 2007.
Kanungo, R. (1982). Measurement of job and work involvement. Journal of Applied Psychology , 67, 341–349.
Li, H., Bingham, J., & Umphress, E. (2007). Fairness from the top: perceived procedural justice and collaborative problem solving in new product development. Organization Science, 18(2), 200–216.
McKnight, D., Phillips, B., & Hardgrave, B. (2009). Which reduces IT turnover intention the most: workplace characteristics or job characteristics? Information & Management, 46(3), 167–174.
Moorman, R., & Blakely, G. (1995). Individualism – Collectivism as Individual Difference Predictor of Organizational Citizenship Behavior. Journal Of Organizational Behavior, 16(2), 127-138.
Niehoff, B., & Moorman, R. (1993). Justice as a mediator of the relationship between methods of monitoring and organizational citizenship behavior. Academy of Management Journal , 36(3), 527–556.
Randall, D., Fedor, D., & Longenecker, C. (1990). The behavioral expression of work commitment. Journal of Vocational Behavior , 36, 210-224.
Simons, T., & Roberson, Q. (2003). Why managers should care about fairness: the effects of aggregate justice perceptions on organizational outcomes. Journal of Applied Psychology, 88, 432–443.
Tekleab, A., Takeughi, R., & Taylor, M. (2005). Extending the chain of relationships among organizational justice social exchange, and employee reactions: the role of contract violations. Academy of Management Journal, 48(1), 146–157.
Utami, A., Bangun, Y., & Lantu, D. (2014). Understanding the Role of Emotional Intelligence and Trust to the Relationship between Organizational Politics and Organizational Commitment. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 115, 378 – 386.
Vandenberghe, C., Bentein, K., & Stinglhamber, F. (2004,). Affective commitment to the organization, supervisor, and work group: antecedents and outcomes. Journal of Vocational Behavior, 64, 47–71.
Vanhala, M., Heilmann, P., & Salminen, H. (2016, Number 1). Organizational Trust Dimensions as Antecedents of Organizational Commitment. Knowledge and Process Management, 23(1), 46–61.
Vigoda-Gadot, E. (2007). Redrawing the boundaries of OCB? An empirical examination of compulsory extra-role behavior in the workplace. Journal of Business and Psychology, 21 (3), 377–405.
Yen, H., Li, E., & Niehoff, B. (2008). Do organizational citizenship behaviors lead to information system success? Testing the mediation effects of integration climate and project management. Information & Management , 45, 394–402.