دوره و شماره: دوره 27، شماره 90، زمستان 1397، صفحه 1-166 
2. ارائه الگوی مفهومی توسعه استعدادهای نیروی انسانی

صفحه 11-43

10.22054/jmsd.2019.9394

حسن‌رضا زین‌آبادی؛ حمیدرضا آراسته؛ محمدرضا بهرنگی؛ آزاده قمری


7. الگوی نظام جبران خدمات شایسته محور کارکنان

صفحه 115-140

10.22054/jmsd.2019.9398

هادی تیموری؛ آرش شاهین؛ علی شائمی برزکی؛ عبداله کریمی