دوره 32 (1402)
دوره 31 (1401)
دوره 30 (1400)
دوره 29 (1399)
دوره 28 (1398)
دوره 27 (1397)
دوره 26 (1396)
دوره 25 (1395)
دوره 24 (1394)
دوره 23 (1393)
دوره 22 (1392)
دوره 21 (1391)
دوره 20 (1390)
دوره 19 (1389)
دوره 18 (1388)
دوره 13 (1385)
دوره 12 (1384)
دوره 11 (1383)
دوره 10 (1382)
دوره 9 (1381)
دوره 8 (1380)
دوره 7 (1379)
دوره 6 (1378)
دوره 5 (1374)
دوره 4 (1373)
دوره 3 (1372)
دوره 2 (1371)
دوره 1 (1370)
مدیریت
طراحی الگوی مدیریت تعارضات بین نسلی در بین کارکنان کشتیرانی جنوب - خط ایران.

علیرضا محمدی بجگان؛ محمد منتظری؛ یوسف احمدی

دوره 32، شماره 110 ، دی 1402، ، صفحه 219-249

https://doi.org/10.22054/jmsd.2023.74316.4338

چکیده
  این پژوهش باروش تحلیل مضمون و با مصاحبه با 22نفر از اساتید دانشگاهی و خبرگان کشتیرانی جنوب- خط ایران انجام پذیرفت که طی فرآیند کدگذاری تعداد436کدباز، 130تم فرعی، 18تم اصلی و6 تم هسته، استخراج و ویژگی‌های آن‌ها در کشتیرانی جنوب- خط ایران با استفاده از نرم‌افزار MAXQDA2020 شناسایی شد. نتایج نشان داد که: تعارضات مدیریتی و رفتاری، تعارضات ساختاری، ...  بیشتر

مدیریت
شناخت و فهم پدیده پشیمانی استراتژیک مدیران سازمان‌های دولتی

علی شریعت نژاد؛ فرناز مهدی خانی؛ زهرا غفوری

دوره 32، شماره 109 ، مهر 1402، ، صفحه 157-198

https://doi.org/10.22054/jmsd.2023.72893.4288

چکیده
  یکی از خطاهای مدیریتی مدیران که حاصل اتخاذ تصمیمات غیر بهینه می‌باشد، پشیمانی استراتژیک است که به صورت کاهش عملکرد، کارایی و اثر بخشی مدیران سازمان‌های دولتی خود را نمایان ساخته و لطمات و صدمات جدی برای سازمان‌های دولتی به بار می‌آورد. از این رو پژوهش حاضر با هدف شناسایی و تحلیل عوامل ایجاد کننده و پیامدهای پشیمانی استراتژیک در ...  بیشتر

مدیریت
توانمندی‌های ذهنی در شکل‌گیری تفکر راهبردی سازمان

شهرام خلیل نژاد؛ نادر مظلومی؛ حسین رحمان سرشت؛ اکبر مقدر

دوره 32، شماره 108 ، تیر 1402، ، صفحه 7-44

https://doi.org/10.22054/jmsd.2023.68614.4184

چکیده
  شکل‌گیری تفکر راهبردی در سازمان‌های امروزی، مفهومی پیچیده است که نااطمینانی‌های روزافزون محیط کسب‌وکار، پرداختن به آن را اجتناب‌ناپذیر کرده است؛ مرور نظام‌مند ادبیات نشانگر جنبه‌های رفتار سازمانی در شکل‌گیری تفکر راهبردی است که خود را در کلان‌مضمون «توانمندی‌های ذهنی» متبلور می‌سازد؛ مقاله پیش‌رو، این توانمندی‌های ...  بیشتر