نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت دولتی، واحد سیرجان، دانشگاه آزاد اسلامی، سیرجان، ایران.

2 استادیار، گروه مدیریت، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

3 استادیار، گروه مدیریت، واحد سیرجان دانشگاه آزاد اسلامی، ، سیرجان، ایران.

10.22054/jmsd.2023.74316.4338

چکیده

این پژوهش باروش تحلیل مضمون و با مصاحبه با 22نفر از اساتید دانشگاهی و خبرگان کشتیرانی جنوب- خط ایران انجام پذیرفت که طی فرآیند کدگذاری تعداد436کدباز، 130تم فرعی، 18تم اصلی و6 تم هسته، استخراج و ویژگی‌های آن‌ها در کشتیرانی جنوب- خط ایران با استفاده از نرم‌افزار MAXQDA2020 شناسایی شد. نتایج نشان داد که: تعارضات مدیریتی و رفتاری، تعارضات ساختاری، تعارضات محیطی(برون سازمانی) و تعارضات شخصی کارکنان به عنوان شرایط علی از دلایل اصلی تعارضات بین نسلی در شرکت کشتیرانی جنوب-خط ایران می‌باشد. و نیز راهکارها و راهبردهای ارائه شده توسط خبرگان، ارتباطات موثر، فرهنگسازی، مشوقها و مدیریت تعارض می‌باشد که با توجه به شرایط زمینه‌ای که عبارت بود از: فرهنگ و ساختار سازمانی، چالشهای کارکنان، قوانین و مقرارت و ضعف نظام ارزیابی عملکرد کارکنان باید اجرا گردد. همچنین در میان عوامل تسهیل‌گری چون: نقش افرینی پرسنل در جهت کاهش و از بین بردن تعارض منفی، برون سپری به بخش های خصوصی و... به عنوان عوامل تسهیل‌کننده در این پژوهش می‌تواند اجرای راهکاره‌ها را آسانترکرده و سرعت ببخشد. اما برای حصول نتایج مطلوبتر شایسته است: چالشها و موانع دستیابی به حل تعارض بین نسلی مانند عدم استفاده از سبک های نوین رهبری، تفاوت سنی زیاد همکاران و... برطرف گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Designing a Management Model of Intergenerational Conflicts Among Iran's Southern Shipping Line Employees

نویسندگان [English]

  • Alireza Mohammadi bajgan 1
  • Mohammad Montazeri 2
  • Yousef Ahmadi 3

1 PhD student in public administration, Sirjan Branch, Islamic Azad University, Sirjan, Iran.

2 Assistant Professor, Department of Management, Payam Noor University, Tehran, Iran.

3 Assistant Professor, Department of Management, Sirjan branch of Islamic Azad University, Sirjan, Iran.

چکیده [English]

This research was carried out by analyzing the theme and interviewing 22 university professors and shipping experts on the southern line of Iran. During the coding process, 436 codes, 130 sub-themes, 18 main themes and 6 core themes were extracted and their characteristics in shipping on the southern line of Iran using MAXQDA2020 software were detected. The results showed that: managerial and behavioral conflicts, structural conflicts, environmental conflicts (extra-organizational) and personal conflicts of employees as causal conditions are among the main causes of intergenerational conflicts in Iran's southern shipping line Company. And the solutions and strategies provided by the experts are effective communication, culture building, incentives and conflict management, which are based on the background conditions, which were: organizational culture and structure, employee challenges, rules and regulations, and the weakness of the evaluation system. The performance of employees must be implemented. Also, among the facilitating factors such as: the creative role of personnel in order to reduce and eliminate negative conflict, outsourcing to private sectors, etc. as facilitating factors in this research can make the implementation of solutions easier and speed up.

کلیدواژه‌ها [English]

  • management of intergenerational conflicts
  • intergenerational conflicts
  • southern shipping - Iran line
  • thematic analysis