1. تبیین عوامل مؤثر بر بهبود بهره وری مدیریتمواد زاید جامد شهری

دوره 20، شماره 60، بهار 1389، صفحه 89-114

فتاح شریف زاده


2. عوامل مؤثر بر مشارکت شهروندان در اداره امور شهر

دوره 19، شماره 59، پاییز 1388، صفحه 47-70

فتاح شریف زاده؛ جواد صادقی


3. اثر نظارت و بازرسی در استقرار و تقویت فرهنگ پاسخگویی

دوره 19، شماره 58، پاییز 1387، صفحه 127-142

فتاح شریف زاده؛ علی ادبی فیروزجایی


4. تجزیه و تحلیل ارتباط عوامل سازمان و مدیریت با اجرایخط مشی توسعه کمی و کیفی برنامه دکتریتخصصی مدیریت

دوره 19، شماره 57، بهار 1387، صفحه 53-85

فتاح شریف زاده؛ عباس کاظمی بیدگلی


5. امکان سنجی استقرار سیستم مدیریت کیفیت در سازمان های خدمات شهری: مطالعه شهرداری مشهد

دوره 18، شماره 56، زمستان 1386، صفحه 93-122

فتاح شریف زاده؛ علیرضا ذبیحی


6. نقش مهندسی مجدد و فن آوری اطلاعات در بهبود کیفیت عملکرد سازمان

دوره 7، شماره 27.28، زمستان 1379، صفحه 25-48

فتاح شریف زاده


7. تاملی در اهمیت و لزوم ارزشیابی برنامه های آموزش ضمن خدمت

دوره 4، شماره 16، زمستان 1373، صفحه 97-112

فتاح شریف زاده