تجزیه و تحلیل ارتباط عوامل سازمان و مدیریت با اجرایخط مشی توسعه کمی و کیفی برنامه دکتریتخصصی مدیریت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشجوی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

یکی از مراحل مهم فرآیند خط مشی گذاری عمومی، مرحله اجرای خط مشی می باشد. بعداز تدوین و تنظیم خط مشی عمومی و قانونی کردن دستور کار و پیشنهاد خط مشی و طی مراحل لازم، باید توسط مراجع ذی صلاح قانونگذار تصویب شده و برای اجرا به سازمانهای مربوطه ابلاغ گردد. در اجرای مطلوب و کارآمد خط مشی عمومی، مسائل زیادی موثرند. در پژوهشی حاضر تلاش می شود تا اثرات عوامل سازمان و مدیریت بر نحوه اجرای بهینه یکی از زمینه های برنامه توسعه اقتصادی-اجتماعی فرهنگی کشور یعنی آموزش عالی مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. درجهت تحقق اهداف پژوهشی سعی شد تا مهمترین عوامل سازمان و مدیریتشناسائی شود. پس از بررسی ادبیات و مبانی نظری مربوطه ۹ عامل مهم شناسائی گردید و ارتباط هر کدام در قالب ۹ فرضیه با نحوه اجرای بهینه خط مشی مورد مطالعه قرار گرفت. این عوامل عبارتند از: ۱- ساختار، منابع فیزیکی و تشکیلات ۲- ارزشیابی عملکرد ۳- فرآیند آموزشی ۴- فرآیند کارمندیابی ۵- مدل تصمیم گیری ۶- رضایت شغلی ۷- سیسستم پاداش ۸- انگیزش ۹- نظاماطلاعات و ارتباطات. نمونه اماری از مراکز تحقیقاتی و دانشگاههای تهران ، شهید بهشتی، علامهطباطبائی و تربیت مدرس انتخاب گردید و از طریق ابزار مختلف جمع آوری اطلاعات، مشاهده و مراجعه به منابع آرشیوی و تجزیه و تحلیل آماری درجه تاثیر هر یک از عوامل با توجه بهسنجه های مورد نظر مشخص گردید و بعد از نتیجه گیری پیشنهاداتی ارایه گردید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Analyzing relationship of management and organization factors with quantity and quality development policy implementation of management Doctoral programs

نویسندگان [English]

  • fattah sharif zadeh 1
  • abbas kazemi bidgoli 2

چکیده [English]

Policy Implementation step is one of important phases in public policy - making process. After formulating and legislating policy agenda , public policy should be submitted to respective organization for implementation. Regarding optimal and effective public policy implementation, many issues are involved. This study tries to analyze the impact of management and organizational factors on optimal implementation of cultural - social and economic development program in our higher educational systems. Achieving this research goal we try to identify most important management and organization variables. Different types of data collection methods such as research questionnaire observation and organization archives were used and the intensity of each factor regarding criteria for measuring variables were statistically analyzed. Then, results and findindings were concluded and finally recommendations were presented to organization managers and authorities.
Higher education administration, public policy analysis,
higher educationimplementationanalysis. Policyimpact evaluation

کلیدواژه‌ها [English]

  • Higher education administration
  • public policy analysis
  • higher education implementation analysis. Policy impact evaluation
دوره 19، شماره 57
بهار 1387
صفحه 53-85
  • تاریخ دریافت: 05 آبان 1386
  • تاریخ بازنگری: 21 بهمن 1386
  • تاریخ پذیرش: 18 فروردین 1387