دوره و شماره: دوره 7، شماره 27.28، زمستان 1379، صفحه 9-214 
6. رهبری و مدیریت در دانشگاه ها

صفحه 91-104

علی اکبر فرهنگی؛ سیدحیدر حسینی