نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی

2 دانشجوی دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

نظام های آموزشی، و بخصوص نظام آموزش عالی، به مرور پی می برند که در شرایط عدیده امروز، بدون مدیریت و رهبری موثر قادر نخواهند بود که پاسخگوی فزاینده خویش باشند. زیرا با آشکار شدن اهمیت آموزش عالی در جامعه، مردم روز به روز نسبت به مسائل مرتبط با آموزش عالی حساسیت بیشتری پیدا میکنند و شیوه های سنتی مورد تردید واقع می شوند. در این مقاله سعی شده است که بطور خلاصه فضای حاکم بر دانشگاه ها، و شیوه رهبری هدایت آنها ترسیم گردد. لذا پس از اشاره ای کوتاه به ماهیت و نقش آموزش عالی، ابعاد مدیریت و رهبری دانشگاهی مورد اشاره قرار گرفته و ضمن مطرح کردن آثار منفی اعمال قدرت در دانشگاه ها اداره کردن آنها به عنوان سازمانهای بوروکراتیک و اینکه استادان و اهم علم و فضای بوروکراتیک نمی توانند خلاق و نوآور باشند. به مزایا مشارکت و توسعه فرهنگ مشارکتی در دانشگاه ها پرداخته شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Management And Leadership ln Universities

نویسندگان [English]

  • aliakbar farhangi 1
  • syedhaidar hosseini 2

چکیده [English]

t present  complex conditions,  systems  of  education  and  particular  system of higher education gradually find  that they will not be able to  response their increasing leadership responsibilities without using effective management, because by appearing significance of higher education in the society, people are sensitive toward its relative problems day to day. There lore performance method of universities exposed to a question. and old leadership styles are
doubted.
 
In this paper it  has  been tried  to explain  a dominant space al  universities and define and appropriate leadership style tor them. So after doing a short explanation about  nature and role of higher education, its decision  making methods, dimensions of university management and general points about its effective lead ship a red is cussed. By bringing up negative effect of exercising power.  it  has been  recommended that managers  must  not  perceive  the university as a bureaucratic organization, because professors and conversant with  science  u111   not  be  creative  in  such  sphere.  Also a advantages  of participation  and development  of participative  culture  has been discussed.