1. پارادایم جدید: از مدیریت توسعه تا مدیریت توسعه پایدار

صفحه 1-24

شمس السادات زاهدی؛ حسن دانائی فرد


2. نقش مهندسی مجدد و فن آوری اطلاعات در بهبود کیفیت عملکرد سازمان

صفحه 25-48

فتاح شریف زاده


3. کاربرد سیستم های اطلاعات مدیریت در جهانگردی و ایرانگردی

صفحه 49-62

حمید ضرغام؛ محمود البرزی


4. تجزیه و تحلیل مشکل نگرشهای متفاوت در شبیه سازی رایانه ای

صفحه 63-76

کامران فیضی


5. بهینه سازی در سیستم های صف

صفحه 77-90

جمشید صالحی صدقیانی


6. رهبری و مدیریت در دانشگاه ها

صفحه 91-104

علی اکبر فرهنگی؛ سیدحیدر حسینی


7. نگرشی بر جهانگردی و مفاهیم آن از دیدگاه بازاریابی

صفحه 105-128

ابوالفضل تاج زاده نمین


8. تحلیل پوششی داده ها و فرایند تحلیل سلسله مراتبی: مطالعه ای تطبیقی

صفحه 129-146

عادل آذر


9. تغییرات اقتصاد جهانی، فناوری، سازمان کار، آموزش و کارآموزی در صنایع

صفحه 147-166

یدالله مهرعلی زاده


10. پیش نیازهای برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی

صفحه 167-183

ایرج سلطانی


11. آیا می توان در تئوری های سازمان و مدیریت یک تئوری عام و جهان شمول داشت؟

صفحه 185-198

عباس صمدی


12. موتورهای جستجو در اینترنت

صفحه 199-206

حسن جوانشیر